forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkokHürriyet'e Ertu?rul Özkök taraf?ndan al?nan ve duyurusu 'BÜYÜK YAZAR' kampanyas?yla duyurulan Y?lmaz Özdil'in son vukuat?, Ahmet Türk'e yap?lan sald?r?y? 'me?rula?t?rmak' oldu. Her defas?nda Özdil'in k?vrak zekas?ndan dem vuran Ertu?rul Özkök, Özdil'in Ahmet Türk'le ilgili yazd?klar?n? 'zeka ürünü' olarak nitelendirmi? ve yaz?n?n alt?ndaki derin anlam? anlatmaya çal??m??...
Y?lmaz Özdil'in yaz?s? nas?l Ahmet Türk'e yap?lan sald?r?y? me?rula?t?rmaya çal???yorsa, Ertu?rul Özkök'ün yaz?s? da Y?lmaz Özdil'in yaz?s?n? me?rula?t?rma gayreti olarak görüzüküyor.

Okuyun bir de siz karar verin...'Hay Allah' dedim...


....

Y?lmaz Özdil’in dünkü yaz?s?n? okudum.

Her zamanki ola?anüstü zekâ, ondan üstün üslup ve espriye yaz?lm?? bir yaz?.

?lk okuyu?ta insana “Acaba Ahmet Türk’e sald?ranlar? m? savunuyor” dedirten bir yakla??mla kaleme al?nm??.

Ama hiç öyle de?il.

Okurken birden elimi ba??ma vurdum ve “Hay Allah” dedim.

CHP Genel ba?kan? Deniz Baykal geçen hafta Van’da sald?r?ya u?rad?.

Ben aç?p Deniz Bey’e bir geçmi? olsun demedim.

Üzerine bir sat?r yaz? bile yazmad?m.

Peki Samsun’daki sald?r? da, Van’daki neydi? Yumruk yerine yumurta.

Bu kadar basit mi...

Sonra, oturup Samsun’daki sald?r?ya a??r sözlerle giri?en ba?ka insanlar?n yaz?lar?n? okudum.

Benim hat?rlad???m onlar?n haf?zas?nda da bir Deniz Bey tutuklu?u olmu?. Y?lmaz Özdil, i?te hepimizin haf?zas?ndaki bu tutuklu?u çok güzel surat?m?za vuruyor.

?imdi oturup bu sorunun cevab?n? çok iyi dü?ünmeliyiz.

Y?lmaz’?n bahsetti?i o papyonlu arkada??n, “Samsun-Trabzon, ?zmir-Bursa hatt?nda yap?lanmalar var” diyerek, Bat?’da Kürtlere kar?? olu?an tepkiyi ele?tirdi?i olay?n bu taraf?na da mutlaka bakmam?z laz?m.

Evet ?imdi gelin hep birlikte soral?m bakal?m.

Ahmet Türk’e yap?lan sald?r?ya gösterdi?imiz ve çok da iyi yapt???m?z o enerjik tepkiyi, Deniz Bey’e yap?lan sald?r?da neden göstermedik?

* * *


a- CHP’ye k?z?yoruz da ondan.

b- Deniz Bey’e k?z?yoruz ondan.

c- Türk oldu?u, yani toplumun ço?unlu?unu temsil eden etnik gruba ait oldu?u için.

d- Dolay?s?yla Ahmet Türk, Kürt oldu?u, yani toplumda az?nl?kta olan bir etnik gruba ait oldu?u için.

Çok rahats?z edici sorular de?il mi?

Ben yazarken bile rahats?z oluyorum.

Ama Türkiye’de son zamanlarda, baz? gerçeklerin, “rahats?z edici oldu?u” için söylenmemesi, ad?n?n konmamas? gerekti?i gibi bir ayd?n içtihad? olu?tu.

Oysa bunlar?n ad?n? koymazsak ilerde önümüze çok daha ac?t?c? ve ?st?rap verici ?ekilde ç?kacaklar.

Dün Taha Akyol’un yaz?s? da çok önemliydi.

Bu tür olaylar?n önünü alamazsan?z, iki toplum aras?ndaki gerginlik artar, iki toplumun aras? aç?l?r.

Bu da, fa?izmlerin en tehlikelisi olan “lümpen fa?izmi”ne yol açar.

Ama iki tarafta yap?lan sald?r?lara da tepkiyi ayn? ölçüde vermez, ço?unlu?a ait bir siyasetçiye yap?lan sald?r?y? görmezden gelirseniz, bunun sonu da “ço?unluk fa?izmi”dir ki, az?nl?k fa?izminden tahmin edemeyece?iniz kadar a??r toplumsal tahribata yol açar.

* * *


Diyece?im, Kürt siyasetçiye yap?lan sald?r?yla, Türk siyasetçiye yap?lan sald?r?ya verilecek tepkinin ölçüsü ayn? olmal?.

Bir yerde görevlilere el çektirip, öteki tarafta b?rak?rsan?z, bunu toplumun ço?unlu?una anlatamazs?n?z.

Y?lmaz Özdil’in ?u sorusuna dikkat:

“Kandil’den gelenlerle otobüsün üstüne ç?k?p ?ehir turu atmad??? için mi suçludur Baykal?”

Bu sözler benim de akl?m? ba??ma getirdi.

Geçmi? olsun Say?n Baykal...

ERTU?RUL ÖZKÖK / HÜRR?YET

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri