forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mustafa_balbayMustafa Balbay'?n Ankara Temsilcili?inden al?nmas? çe?itli yorumlara neden olmu?tu. Balbay, 'Hayat?m?n ilk müebbetimi ald?m' demi?ti... Baz? yazarlar da Balbay'?n görevden al?nmas?n? ele?tirmi?ti...

??te bu ele?tirilere Cumhuriyet'in Yay?n Yönetmeni  ?brahim Y?ld?z cevap verdi...


Cumhuriyet  Balbay’s?z, Balbay Cumhuriyet’siz Olmaz

Son günlerde gazetemiz yine gündemin ilk s?ralar?nda yer al?yor.

Çok sat??l?, promosyonlu, ucuz fiyatl? gazetelerle, Cumhuriyet’in güç yitirmesini isteyen çevreler ellerini ovu?turmaya ba?lad?lar.
Tek dilekleri var bu çevrelerin:
"?u Cumhuriyet gazetesi bir kapansa... "
85 y?ll?k Cumhuriyet bu tür oyunlar?, k??k?rtmalar? çok kez ya?ad?...
?çeriden, d??ar?dan kafa kar??t?rmak isteyenler her zaman olmu?tur, olacakt?r...
Her askeri darbe döneminde kapat?lan, yazarlar? i?kenceden geçirilen, tutuklanan, hapishane duvarlar? arkas?na mahkûm edilen kaç gazete vard?r?
Ali Sirmen, Erdal Atabek 12 Eylül darbesinde kaç y?l cezaevinde yatm??lard?r?
Cezaevinde yatmak nas?l bir ?eydir?
Kaç gazete vard?r, yazarlar? hunharca katledilen?..
U?ur Mumcu, Ahmet Taner K??lal?’n?n ac?s?, di?erlerinin ac?s?na kar??m??t?r...
Ne zaman Cumhuriyet’i kar??t?rmak isteyenler ortaya ç?ksa, duygular mant???n,   akl?n önüne geçse, ?lhan Selçuk bizleri toplar:
"Sa?lam durun... " der.
"Gazeteyi y?kmak için her ?eyi yaparlar. Aran?z? açmaya çal???rlar. Birbirinize sahip ç?kmazsan?z, ne siz ne de Cumhuriyet kal?r... "
...
Dün, Ali Sirmen, Güray Öz, Ak?n Atalay, Ülfet Han?m, Erdal Atabek’in e?i  Huri Han?m ve ben ?lhan Selçuk’un hastanedeki odas?ndayd?k.
?lhan Selçuk her zamanki sevecenli?iyle;
"Birbirinizle iyi geçinin... Çocuklara selam söyle... " dedi.
"Yeni yazarlar? ve Ankara temsilcisini bir ara bana getir" demi?ti daha önceki görü?memizde...
Cumhuriyet okurlar? ve çal??anlar? olarak, ?lhan Selçuk’un bir an önce eski sa?l?kl? günlerine dönmesini umut ediyoruz.
...
Bilinen çevrelerin, yazar?m?z Mustafa Balbay üzerinden yapt?klar? kampanyalar, duygusal söylemlerin tek amac?n?n, gazeteyi y?pratmak, küçültmek, karalamak oldu?unu hepimiz biliyoruz.
Mustafa Balbay, genç ya??nda Cumhuriyet yönetimince ba?ta ?lhan Selçuk olmak üzere gazetenin yazar? olarak görevlendirilmi? ve Ankara’ya gönderilmi?tir.
Üstelik, hunharca katledilen U?ur Mumcu’nun kö?esi Balbay’a verilmi?tir.
Mustafa Balbay, U?ur Mumcu’nun kö?esinde, gazetenin birinci sayfas?nda yazmaktad?r.
Dün oldu?u gibi bugün de o kö?ede, Balbay yazd??? sürece var olacakt?r.
Mustafa Balbay ne diyor:
"Aslolan muhabirliktir, yazmakt?r, koltuklara yap???lmaz... "
Mustafa Balbay Cumhuriyet’siz, Cumhuriyet de Mustafa Balbay’s?z olamaz...
Cumhuriyet okurlar? öteki gazete okurlar?na benzemez. Gazetemiz ne kadar güçlenirse, sat??? artarsa, etkisi de o oranda büyüyecektir. Okurlar?m?z bunun bilincindedir...
...
Prof. Süheyl Batum, Kür?at Ba?ar ve Tuna Kiremitçi’yi de yazar kadromuza katt?k. Ankara temsilcili?ine Utku Çak?rözer’i getirdik. Mustafa Balbay’?n yönetiminde oldu?u gibi yeni arkada??m?z?n kat?l?m?yla Ankara Büromuzun yine gündemi belirleyecek özel haberlerle dikkat çekece?ine inan?yoruz.
?yi haftalar.

?brahim Y?ld?z/Cumhuriyet

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri