Yazdır

Aktif .

faruk_bildiriciHürriyet'in yeni Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, ilk Okur Temsilcisi yaz?s?nda Y?lmaz Özdil'in geçti?imiz günlerde yazd??? ve büyük tepki çeken 'Yumruk' ba?l?kl? yaz?s?n? gündemine ald?. Yaz?ya gelen ele?tirilere ve okur yorumlar?na de?inen Bildirici Özdil'e Do?an Grubu Yay?n ?lkelerini hat?rlatt?...


??DDETE ONAY VAR

Yaz?ya ili?kin okur görü?lerini aktaran Hürriyet Okur Temsilcisi Bildirici, “... Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.” diye yazd?...


FARUK B?LD?R?C?'N?N ÖZD?L'?N YAZISIYLA ?LG?L? YORUMU...

Okuyucular hakl? olarak sorabilir. Peki, yazarlar?n yazd?klar? da okur temsilcisinin ilgi alan?na girer mi? Yan?tlayay?m, elbette yazarlar dü?üncelerini özgürce yazmal?d?r. Ancak gazetecilik meslek ilkeleri yazarlar? da ba?lar. T?pk? haberlerde oldu?u gibi yazarlar da hakaret, a?a??lama, ayr?mc?l?k ve ?iddeti özendirme gibi unsurlara yaz?lar?nda yer vermemelidir.

Y?lmaz Özdil’in 14 Nisan’da ç?kan “Yumruk” ba?l?kl? yaz?s? bu çerçevede geni? bir tart??ma yaratt?. Baz? gazetelerde yank? bulan yaz?ya okurlardan da ele?tiriler geldi. Can Y?lmaz “k?nad???n?” ifade ederken, Ahmet Bilge de yaz?y? ele?tirip, uyard?; “?nsanlar?m?z? ?iddetten uzak tutmak, farkl? fikirlerle bir arada ya?ama kültürünü beslemek hepimizin görevidir.”

Özdil’in yaz?s?ndaki ana fikir, “Aç?n gazetelerin internet sayfalar?n? o haberin alt?na yap?lan yorumlar? okuyun... Yumru?unu ‘adaletin tokma??’ yerine koyup Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu.” cümlelerinde özetleniyordu. Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.

Hat?rlatay?m, Do?an Medya Grubu Yay?n ?lkeleri’nin 17.maddesi, özetle ?öyle: “?iddet ve zorbal??? özendirici veya k??k?rt?c?, bireyler, topluluklar ve uluslararas?nda nefret ve dü?manl??? körükleyici yay?n yapmaktan kaç?n?l?r.”

Hürriyet / 19 Nisan 2010

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri