forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmikoru_ertugrulozkok"Yönetimdeyken yapt??? dünya turlar? s?n?rlanm??a benziyor; bu da üzerinde baya?? yo?un psikolojik etkiler uyand?rm??... Yaz? konular? bir ba?kala?t?, yaz?lar? i?leme biçimi ise bütünüyle de?i?ti. Evvelce yoluna ç?kan önemli ?ahsiyetlerden hareketle yaz?s?na giri? yapmas? gerekirdi, ?imdilerde tek malzeme kendisi..."

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Ufak at da, inand?r?c? olsun...

Eski al??kanl?klardan çabuk vazgeçilemiyor. Bir zamanlar kendisinden 'medyan?n amiral gemisi' diye söz edilen gazeteyi 20 y?ll?k kaptanl??? sonras?nda terke zorlanan arkada??n yaz?lar?n? okumasam da olabilir asl?nda; ancak eski al??kanl?kla yaz?lar?na göz atmadan geçemiyorum.

Gözünün bozuklu?unu o sayede ke?fettim. Hürriyet binas?n?n 11. kat?ndan a?a??ya bak?ld???nda görülen 'Ayamama Deresi'dir; hani ?u birkaç ay önce bir kez daha kudurup canlar alan münasebetsiz dere... Yukar?dan bakt???nda gördü?ü Ayamama Deresi oldu?u halde, eski kaptan, nehir kenar?nda oturdu?unu zannediyor.

O kadar mesafeden dereyi nehir olarak gördü?üne göre gözleri bozuk olmal?...

Peki ya bellek? Ondaki sapmalar? neye ba?layaca??z?

Yönetimdeyken yapt??? dünya turlar? s?n?rlanm??a benziyor; bu da üzerinde baya?? yo?un psikolojik etkiler uyand?rm??... Yaz? konular? bir ba?kala?t?, yaz?lar? i?leme biçimi ise bütünüyle de?i?ti. Evvelce yoluna ç?kan önemli ?ahsiyetlerden hareketle yaz?s?na giri? yapmas? gerekirdi, ?imdilerde tek malzeme kendisi...

Bu da onu kabul edilebilirli?in s?n?rlar?n? zorlamaya sevk ediyor. Art?k belle?i mi kendisini yan?lt?yor, yoksa i?ine öyle geldi?i için mi illâ konuyla kendisi aras?nda bir irtibat kurma gere?ini duyuyor, bilemem. Bildi?im, kendisinden verdi?i örneklerin do?ru olma ihtimalinin zay?fl???...

Birkaç gün önce, Deniz Gezmi? ve iki arkada??n?n idam karar?n? veren mahkemenin ba?kan? Gen. Ali Elverdi'nin ölümü vesilesiyle "Gezmi?'i milli irade asm??t?" ba?l?kl? bir yaz? yazd?. Kast?n?n ne oldu?unu anlamak için ba?l??? yetiyor yaz?n?n; yine de bütününü okuma zahmetine katlanan ç?km??... Radikal'de yazan Tarhan Erdem yakla??m?n yanl??l???na dikkat çekme ihtiyac? duymu?...

Nâzik adam tabii, ancak yine de yazar?n sorununu do?ru yans?tm??; bir yerde "Yirmi y?l ülkenin ba?l?ca halk gazetesini yönettikten sonra milli iradeyle ihtilâfa dü?tü?ünü" tespit ediyor çünkü... Hürriyet'i yönetti?i son sekiz y?lda milletin yönelimiyle aras?nda 180 derecelik bir makas?n aç?ld???n? herkes gördü.

Hürriyet art?k man?etleriyle kendisinin yakla??m?n? desteklemekten vazgeçti?inden beri yaz?lar?ndaki yakla??m yaln?zl??? okuyan? ürpertecek kadar keskin. Bu da kendisini derin yanl??lara sürüklüyor. ?ahsi tarihinde bulunmas? imkâns?z özellikleri 'varm??' gibi aktar?yor.

Deniz Gezmi? ile ilgili yaz?s?nda Paris'te ö?renciyken idamlara kar?? ç?kan bir bildiri da??tt??? ayr?nt?s?na da yer vermi?ti. Tarhan Bey, "Da??tt???, büyük kentlerde da??t?lan ve o günlerin baz? gazetelerinde az yer verilen bildiri ise, onu da??tmak pek do?ru bir i? de?ildir; o bildiri Gezmi?'in idam?na kar?? gibi görünen ifadelerle, gençlerin bo?az?na tak?lan ilmi?in üzerinden siyaset yapan bir belgedir" diyor yaz?s?nda...

Endi?esi yersiz. Fransa'da bulundu?u tarihlerde kendisiyle ayn? muhitlerden dostlar?m var; 'radikal' bir tav?r sergiledi?ini hat?rlayanla ?imdiye kadar hiç kar??la?mad?m. Hatta Ankara'daki ö?rencilik günlerinden hep 'apolitik' bir tip olarak hat?rlan?yor. Paris'teki ö?renci müfetti?inin radar?na yakalanmama derdi var idiyse söylendi?i gibi, Denizler ile ilgili bir bildiri da??tm?? olamaz zaten...

Konular? ki?iselle?tirme merak? gençleri siyasilere 'Naaaaah' çekmeye davet etti?i birkaç gün öncesindeki bir ba?ka yaz?s?na sirayet etmi?ti yazar?n...

1960'l? y?llar?n ortas?nda Radio Caroline adl? yaln?zca ?ngiltere'ye hitap eden bir 'korsan radyo' ç?km??t?; gemiden yay?n yap?yordu. Birileri geçen y?l o radyoyu eksen alan siyasi parodilerle dolu kahkaha att?rmay? amaçlayan bir komedi filmi çevirdi; Hürriyet yazar? da komedi filmini belgesel sanarak orada izledi?i her ?eyi gerçekmi? gibi okurlar?na sunuyor.

?ngiliz hükümeti korsan radyolar? hedef alan bir yasa ç?karm?? da, Radio Caroline çal??anlar? verilen sürenin sonunda yay?n? kesmi? de, ard?ndan hepsi 'Naaaaaah' çekerek yay?na kald??? yerden devam etmi?...

Oysa, Radio Caroline'?n yay?n yapt??? gemi yasay? delebilmek için ?ngiliz sular?n? terk edip Hollanda yak?nlar?na demir atm??t? o gece...

Radio Caroline'n?n kendi resmi internet sitesi komedi filminin gerçekleri yans?tmad???n? dünyaya ilân ediyor zaten...

Komedi filmine belgesel muamelesi yaparsan böyle hatalara dü?ersin elbette...

En çok güldü?üm "Bütün ?ngiliz gençli?i bu radyolar? dinliyordu. / Dinleyenlerden biri de bendim. / Ankara'daki bodrum kat?mda, gece yar?s?ndan itibaren sabaha kadar Radio Caroline dinliyordum" iddias?...

Radyo "Bütün gün" ilân?na ra?men yaln?zca gündüz (06.00-18.00 aras?) yay?n yap?yordu ve ancak ?ngiltere'deki yedi milyon dinleyiciye sesini duyurabiliyordu...

Bir büyük 'Naaaaaah' benden... Kime? O kendisini bilir.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri