forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hasan_cemalHasan Cemal Kandil'e giderek PKK'n?n bir numaras? Murat Karay?lan'la yapt??? rportajlara gelen ele?tirileri cevaplad?. Kendisine srekli "Kandil'e neden gittin?" sorusunun yneltildi?ini yazan Cemal cevab?n?n "Bu meslek poponun stnde oturarak yap?lmaz da ondan gittim." ?eklinde oldu?unu belirtmi?.
HASAN CEMAL'?N M?LL?YET'TEK? BUGNK YAZISI
Gazetecilik zerine baz? notlar...

Hasan Cemal, sen Kandil Da??na neden gittin?.. (1)

Son zamanlarda bu soruya ok s?k muhatap oldum:Hasan Cemal, Kandil Da??na neden gittin?
Birine dedim ki:
O da?lar ok gzelmi?. Bar?? zaman? ev yapmak zere ?imdiden bakmaya gittim, Kandilin eteklerinde uygun fiyata arazi var m? diye...
Bir tuhaf bakt? yzme.
Ben de gldm.
Evet, ben niye ?kt?m da?a?
Kimileri, devlet grevi dedi. Kimine gre, hkmetten kaynaklanan bir rica sz konusuydu. Kimileri gazete k?elerinde CIA, Washington imas? yapt?. Kimi vatan haini dedi, kimi de ?erefsiz...
Soranlar da ?kt?:
Seni Genelkurmay m? korudu?
PKKya nas?l gvendin?
Korkmad?n m??
1993 y?l? bahar?nda, Suriyenin kontrolndeki Bekaa Vadisine gidip calanla yapt???m gr?me bu kadar merak uyand?rmam??, bu kadar tepkiye, yank?ya yol amam??t?. Ama benzer sorulara o zaman da muhatap olmu?tum.
PKKn?n da?daki bir numaras? Murat Karay?lanla gr?mek zere Kandile giderken nelerin yaz?l?p izilece?ini -ya da ba??ma nelerin gelece?ini- biliyordum tabii.
Bizim i?ler byledir.
Gazetecilik diye bir meslek bulundu?unu, bunun bir heyecan? oldu?unu, gazeteci milletinin uzun sre bunsuz yapamayaca??n?, gazetecili?in zn habercili?in olu?turdu?unu herkes bilmez.
Bilmek zorunda da de?illerdir.
Vahim olan ?u:
Bizim mesle?in ad?n?n gazetecilik oldu?unu unutanlar ne yaz?k ki medyada da o?al?yor.
Ama Allahtan hl gazeteci olanlar var, onlara, yani gazeteci milletine derdimi anlatmama gerek yok. Geleneksel gazetecili?in nemini ve gcn biliyor onlar.
Neyin ne oldu?unu, gazetecilik heyecan?n?n nas?l ya?anaca??n? gerek gazetecilere anlatmak gerekmiyor. Bu yaz? zaten onlar iin de?il.
Hasan Cemal;
Neden gittin Kandile?
Yan?t ok k?sa:
Gazeteciyim de ondan gittim.
Bu meslek poponun stnde oturarak yap?lmaz da ondan gittim.
Kandile giderken, ne Ankaraya, ne Washingtona, ne M?Te, ne CIAya haber verdim.
Kimselere sylemedim.
Kar?ma bile...
Bir iki ki?iye ?yle bir ?tlatt?m o kadar. Gazeteye de sylemedim. Kuzey Iraka gidece?im biliniyordu ama Kandile ?kma niyetimden haberleri yoktu. yleydi, nk y?l nceki Kandil plan?m son anda engellenmi?ti.
Gizlili?e riayet ?artt?.
Her ?ey Erbilde ayarland?. Gerekli telefonlar yap?ld?. Ve bir sabah vakti erkenden toplam 17 saat srecek heyecanl? Kandil seferimiz ba?lad?.
Yan?mda, Ankara bromuzdan Nam?k Durukanla, NTVnin Erbildeki Irak temsilcisi etiner etin vard?. ?ki gen meslekta??m her ?eye tan?k oldular.
Murat Karay?lan yan?nda ki?iyle geldi. Drt saat boyunca sadece o ve ben konu?tuk. ?ki taraf da teybe kaydetti.
Alt?n? iziyorum:
Karay?lanla hi ba? ba?a kalmad?k.
PKKn?n da?daki bir numaras?n?n Ankaraya mesajlar? teybe kaydedildi, ayr?nt?l? olarak Milliyetin sayfalar?nda drt gn boyunca yay?nland?.
K?sacas?:
Gizlisi sakl?s? olmayan bir gr?meydi. Daha sohbetin ba??nda da Karay?lana ?unu belirttim:
Her hangi bir yanl?? anlamaya meydan vermek istemiyorum. Ankaradan veya ?u ya da bu evreden Kandile bir mesaj getirmi? de?ilim. Gazeteci kimli?imle buraday?m. Kandilin d?ncelerini, varsa mesajlar?n? gazeteme yazmak iin geldim.
Teyp kullanmay? sevmem.
Vakit kayb? gelir bana.
Drt gn boyunca gazetedeki k?emde yazd?klar?m? drt saat boyunca tuttu?um notlardan yazd?m. Bu arada Kandilden dn? yolunda, notlar?m? Nam?k ve etinerle kar??la?t?rd?m, baz? dzeltmeler yapt?m.
Niyetim, Karay?lan rportaj?ndan sonra Irakta kal?p Barzaniyle, sonra Talabaniyle gr?mekti. Bunlar da gerekle?mek zereydi. Daha sonra Haburdan Trkiyeye geerek Diyarbak?rda nab?z tutacakt?m, DTPlilerle de gr?ecektim.
Bylece, Kandil-Erbil-Diyarbak?r geninde durumun foto?raf?n? daha iyi ekmi? olacakt?m.
Gazeteci olarak iste?im buydu.
Ama ummad???m, nceden ihtimal vermedi?im baz? geli?meler gazetecilik heyecan?m? biraz rseleyince, gezinin birinci aya??yla, yani Kandille yetinip ?stanbula dndm.
Telefonlar geldi Ankaradan...
Sonra da Ankaraya gittim.
Hasan Cemal, sen Kandil Da??na neden gittin? yaz?s?n?n ikincisi yar?na...

http://www.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri