forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

   And?ç ve Ergenekon medyas? bir süredir, art?k ba?ka bir ?ey elinden gelmedi?i için, tutturmu?tu yanda?l?k masal? ki sormay?n. Kendilerini iyi hissediyorlard? ve ha bire kendileri d???nda dü?ünen herkesi suçluyorlard?: "Yanda? medya". Kaset olay? akabindeki geli?melere bak?nca "yanda? ve ya?lamac?l?k" tarihine geçecek örnekler sergilediklerini görünce akl?na dolmay? çift yutan görme engelli vatanda? geliyor.

NED?M HAZAR'IN ZAMAN'DAK? YAZISI

Âlem yanda?l?k görsün!
http://www.zaman.com.tr/

F?kray? bilirsiniz; iki kör dolma yerken biri di?erini ha bire "çifter çifter" yemekle suçlar. Arkada??, "Karde?im sen de kör de?il misin, nereden biliyorsun çift çift yuttu?umu?" diye sorunca ?u cevab? al?r: "Çünkü ben öyle yap?yorum!"

And?ç ve Ergenekon medyas? bir süredir, art?k ba?ka bir ?ey elinden gelmedi?i için, tutturmu?tu yanda?l?k masal? ki sormay?n. Kendilerini iyi hissediyorlard? ve ha bire kendileri d???nda dü?ünen herkesi suçluyorlard?: "Yanda? medya". Kaset olay? akabindeki geli?melere bak?nca "yanda? ve ya?lamac?l?k" tarihine geçecek örnekler sergilediklerini görünce akl?na dolmay? çift yutan görme engelli vatanda? geliyor. Onlar d???ndaki herkes yanda?, çünkü onlar yanda??n a?a babas?!

O nas?l bir Kemal K?l?çdaro?lu ya?lamas?, ba?lamas?, yüceltmesidir ya Rabb'im! Atatürk'e benzeteni mi istersiniz, Gandhi diye göklere ç?karan? m?, hemen ankete sar?l?p, "CHP oylar? katlad?" diye man?et atan? m??.. Haber bültenlerinde bir y?kama ya?lama yar??? ki sormay?n... S?raya girmi?ler... Ayn? anda 4 kanalda birden canl? yay?nda ya? bas?yorlard?. Allah var, haklar?n? teslim etmek laz?m. Holding medyas? bu konuda rakipsiz. 19 May?s ile birle?tirerek K?l?çdaro?lu'nun resmini man?ete bas?p, sürman?etten "Türkiye bir mucize bekliyor' demek ülke ya?/bal tarihine geçti bile!

Hele kö?e yaz?lar?... O nas?l kutsamad?r, abartmad?r, umut pompalamad?r karde?im? Rüzgâra verip uçuranlar, göklere ç?kar?p taban yalayanlar g?rla...

Yanl?? anla??lmas?n, komik ama anl?yoruz elbette. Mazur da görüyoruz... 'Ki?i kendi gibi bilir âlemi' düsturunu biliyoruz zira. Ve elbette umutlu olmalar? güzel. En az?ndan çakal çukal tak?m?, çete, Ergenekon tayfas?ndan umut beklemekten iyidir hani. Lakin san?r?m en çok da Deniz Baykal hayret etmi?tir yanda?l???n bu kadar?na...

Söz Say?n Baykal'dan aç?lm??ken, avukat? ve özel ara?t?rma ?irketinin yapt??? tarihin en matrak bas?n toplant?s? ve rapor aç?klamas?ndan bahsetmek isterim muhterem dostlar.

Ben gerçekten kavrayamad?m; hem malum kaseti kimse izlemesin diye tüm sitelere yasak koyacak, bask?nlar düzenleteceksiniz, sonra da bizzat avukat?n?z kasetin en ince ayr?nt?s?na kadar bas?n toplant?s?yla tüm medyaya if?a edecek.

Üstelik dijital teknoloji ad?na tam bir fecaat örne?i sergileyerek. K?ldan tüyden argümanlar ile 'montaj' diyeceksiniz 'modifikasyon' diyeceksiniz vesaire.

Oysa milletin büyük bölümü böyle bir kaseti izlememi? ve Say?n Baykal'?n ortaya ç?k?p, 'Ben böyle bir rezaletin içinde asla olmad?m, o ben de?ilim' demesine hemen inanacakt?. Tuhaf olan iki ?eyden biri ise olayda bahsi geçen han?mefendinin kocas?n?n yapt??? bas?n aç?klamas?. ?nsan?n akl? alm?yor sevgili okur. Bu kadar çirkin ve çirkef bir kumpas yap?lm??, beyefendi ihalelerden, belediyelerden filan bahsediyor. 'Bu rezil iftiray? ailemize atanlar?n yakas?na yap??aca??m, bu a?a??l?k komplo ile kirletilmek istenen aile ?erefim için mücadele edece?im' filan demiyor. Varsa yoksa belediye ihaleleri filan...

Bir di?eri ise malum kasetin 'kurgu' oldu?unu ileri süren ara?t?rma ?irketi. Duydu?uma göre bu ?irket baz? mahkemelerde bilirki?iymi?. E?er bu ?ekilde bilirki?ilik yap?yorlarsa yanar?m o davalar?n san?klar?na, mahkûmlar?na!

Ergenekon'un kara propaganda sitelerinde çoluk çocu?un bile gülerek yorum yapt??? birtak?m çocukça k?v?rmalar? 'resmi rapor' diye aç?klamak büyük cesaret i?i aç?kças?...

En az 28 ?ubat süreci kadar ilginç bir dönem ba?lad? sevgili dostlar?m. Bizden ayr?lmay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri