forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

YARDIM KONVOYUNDAK? GAZETEC?LER DEH?ET ANLARINI ANLATTI

Aktif .

  Gazze’ye insani yard?m ta??yan Mavi Marmara gemisinde gözalt?na al?nanlar Türkiye'ye getirildi. Konvoyda bulunan gazeteciler Türkiye'ye gelir gelmez tan?k olduklar? olaylar? anlatt?.  

?stanbul'a sa?l?kl? olarak geldi?i için çok mutlu oldu?unu belirten Do?an Haber Ajans? muhabiri Bulut Mülhim, ya?ad?klar?n? ?öyle anlatt?:

“Pazartesi sabah? kaptan kö?künden, ?srailli askerlerin çevremizi sard???na dair haber geldi. Sabah ezan? okunur okunmaz hareketlenme oldu. ?srail askerlerinin silahl? ?ekilde geldi?ini gördük. Bir anda ortal?k kar??t?. Ses bombalar? at?lmaya ba?land?. Silah sesleri duymaya ba?lad?k. Bir helikopter askerleri kaptan kö?küne indirmeye ba?lad?. O s?rada çat??ma oldu ve gerçek silah sesleri duyulmaya ba?land?. Hayat?n? kaybedenler de burada oldu. Kaptan kö?künün alt tarf?na gitti?imizde çok say?da yaral? gördük. Büyük kaos vard?. Hedef ilk olarak Mavi Marmarayd?. Çok say?da hücumbot geldi. Gemidekilerde bir ?ekilde kar?? koymaya çal???yorlard?. Gemiye almamaya çal???yorlard?. Mavi Marmara'da 4 gün geçirdik, kimsede silah görmedik ve duymad?k. Mavi Marmara'da ate?li silah kullan?ld???na dair hiçbir ?ey görmedim. Çok çetin bir çat??ma oldu. Gerçek mermi kullan?lmaya ba?lan?nca biz durduk. Hayat?n? kaybedenlerden bir tanesi sadece foto?raf makinas?n?n fla?? yüzünden hayat?n? kaybetti ve bizim için ayr?lan bölüme gidip masalar?n alt?na sakland?k. Ya?ananlar?n hepsi görüntülerimizde mevcut ama buraya hiçbir ?ey alamadan geldik, her ?eyimizi ald?lar" dedi.

Habertürk muhabiri ?efik Dinç de gemide ya?ad?klar? heyecanl? dakikalar? meslekta?lar?na anlatt?. Dinç, “Çok erken müdahale ettiler bu kadar erken müdahale beklemiyorduk" diye konu?tu

Gazze'ye yard?m götüren gemide bulunan ve  ?srailli askerlerin sald?r?s?na u?rayan Anadolu Ajans? foto muhabiri Erhan Sevenler, “Vatana döndük. Çok çok mutluyum. Bu süreci a?t???ma aç?kças?  inanam?yorum” dedi.

Sevenler ve ayn? gemide bulunan AA muhabiri Yücel Velio?lu, Adli T?p  Kurumu önünde meslekta?lar?na olaylarla ilgili aç?klamalarda bulundu.

Erhan Sevenler, 30 May?s gecesi saat 00.00 s?ralar?nda di?er gemiden  tacizler oldu?unu ö?rendiklerini ifade ederek, ?öyle konu?tu:

“Biz de gemide önlemler almaya ba?lad?k. Firkateynlerin yakla?t???n?,  denizalt?lar?n etrafta dola?t???n? ö?rendik. Bunun üzerine tüm gazeteci  arkada?lar geminin arkas?nda topland?k ve bunlar? görüntülemeye çal??t?k.  Ard?ndan bir anda saat 04.00 gibi 15-20 adet zodyak, geminin etraf?n? sard?. Biz  daha ne oldu?unu anlamadan bir helikopter, kaptan kö?künün üzerine komando  indirmeye ba?lad?. Ben de onu görüntülemek üzere o tarafa do?ru ko?tum. Bu s?rada  gemidekiler, a?a??ya inen bir komandoyu yakalad?lar. Bu ana kadar sürekli  at?lanlar?n ses bombas? ve plastik mermi oldu?unu dü?ünüyordum. Askeri ele  geçirdikten sonra bir anda gerçek mermi kulland?klar?n?n fark?na vard?m. Çünkü  kaptan kö?künün camlar? k?r?lmaya ba?lam??t?. Gerçek mermi oldu?unu anlay?nca  hemen geri çekildik. Daha sonra bas?n merkezine s???nd?k. Bunu planlam??t?k.  Böyle bir ?ey ba??m?za gelirse bas?n merkezine s???n?p hep bir arada kalaca??m?z?  konu?mu?tuk.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri