forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hasmet_babaoglu_260Bizim "merkez medya"n?n sald?r?y? zaten yar?m a??zla ve korka korka k?nayan malum isimlerinin bekledikleri günler geldi.
?imdi Mavi Marmara eylemini suçlu ç?karmaya çal???yorlar. Mavi Marmara eylemini önlemeyen hükümete "sivil toplum inisiyatifidir diyerek i?in içinden s?yr?lamazs?n?z" diyorlar. 


HA?MET BABAO?LU'NUN SABAH'TAK? YAZISI

Sizi gidi "derin yalanc?"lar!


?srail sald?r?s?n?n üzerinden birkaç gün geçti ve bütün tutuklular serbest b?rak?l?yor ya...
Bizim "merkez medya"n?n sald?r?y? zaten yar?m a??zla ve korka korka k?nayan malum isimlerinin bekledikleri günler geldi.
?imdi Mavi Marmara eylemini suçlu ç?karmaya çal???yorlar.
Mavi Marmara eylemini önlemeyen hükümete "sivil toplum inisiyatifidir diyerek i?in içinden s?yr?lamazs?n?z" diyorlar.
"Orada kad?nlar?n ve çocuklar?n ne i?i var" diyorlar?

***
Saçmalama pahas?na
okurlar?n? yan?lt?yorlar.
Neden peki?
Cahiller mi? Hay?r! "Ben tepkilerimi dürüstçe yaz?yorum" diyorlar, sa?duyudan bahsediyorlar ama yalan!
Zihinlerinde çok derin yalanlar sakl?yorlar.
?imdi gelin çok basit bir yoldan bunu analiz edelim!
Hürriyet'te, Milliyet'te, Radikal'de, Habertürk'te böyle yazanlar? gözünüzün önüne getirin ve içinizden ?öyle sorun...
Gemi Greenpeace gemisi olsayd?...
?srail komandolar?n?n uluslararas? sularda gemiye ç?k?p öldürdükleri insanlar Greenpeace aktivistleri olsayd?...
Olaydan daha iki gün bile geçmeden aktivistleri suçlu, geldikleri ülkenin hükümetlerini sorumlu ç?kartacak laflar etmeye kalk???rlar m?yd??
O gemilerde kad?nlar?n ne i?i var, diye mi sorarlard?, yoksa kad?n Greenpeace eylemcilerinin cesaretini yücelten laflar eder ve foto?raflar?n? birinci sayfaya m? koyarlard??
Ama i? ?srail-Filistin çat??mas?na gelince...
Birdenbire günümüzde hem fiili olarak hem de uluslararas? hukuk aç?s?ndan "sivil aktivist" diye bir ?ey oldu?unu unutuveriyor bu arkada?lar!

***
"Derin yalanlar" dedim ya hani...
Bu unutkanl?k, bu seçici körlük derin köklere dayan?yor çünkü.
Gerçek ?u ki...
Ortado?u'ya ruhen yabanc? bunlar.
Uzaklar!
Hatta içten içe tiksiniyorlar o co?rafyadan!
1980'lerin ortalar?ndan beri kalplerinden Filistin'i de sildiler.
O co?rafyada ?srail olmasa kafalar?n? çevirip Ortado?u'ya hiç bakmayacaklar! (Ki dünyan?n en fundamentalist ülkelerinden biri olan ?srail'i de pek tan?m?yorlar; zaman?nda büyükelçilikte ya?ad?klar? bir iki resepsiyon ve ?imdi Tel Aviv'e yerle?mi? eski Ni?anta??l? bir iki arkada?lar?n?n yaratt??? izlenimi ?srail'in tamam? sanacak kadar gerçeklerden uzaklar!)
Son zamanlarda bir "?ark sit-com'u" olarak Beyrut'u seviyorlar ama Hizbullah'tan uzak mahallelerini tabii..

***
??te bu yüzden...
?srail'in Mavi Marmara'ya yapt??? bask?na duyduklar? öfke deyim yerindeyse "diplomatik" nitelikte!
Yoksa o öfkede, ?zlandal? bal?kç?lar?n sorunlar? veya Kanada'n?n foklara yapt??? zulüm kar??s?nda gösterdikleri tepkideki samimiyetin k?r?nt?s? bile yok!
Bu da insana özgü, anla??l?r bir ?ey elbet!
Üstelik çok tan?d?k bir ?ey benim için. Ço?u arkada??m, yak?n?m, meslekta??m.
Ama...
Kendilerine söyledikleri yalanlar? bize dürüstlük gibi sunmalar?na art?k tahammül edemiyorum.

http://www.sabah.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri