forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz_baydar_ Gazze aç?klar?nda ya?anan katliam ve sonras?, habercilik aç?s?ndan da bir s?nav oldu. Sabah Gazetesi'nin Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, Geçti?imiz hafta ya?anan ve hafta boyunca tart???lan ?srail askerlerinin Gazze'ye giden yard?m gemilerine sald?r?s?n? 'Gazetecilik' aç?s?ndan de?erlendirmi?...
Baydar, Sabah'?n haberlerinde eksik yönlerin bulundu?unu  belirtmi?...


YAVUZ BAYDAR'IN SABAH'TAK? YAZISI...

?HH, odak noktas?

Gazze aç?klar?nda ya?anan katliam ve sonras?, habercilik aç?s?ndan da bir s?nav oldu. Ülkeler aras?ndaki gerilimi anlatmak her zaman duyarl?l?k ister. Irkç?l?k ve nefret söylemi aç?k tuzaklard?r. Acaba SABAH hafta boyunca nas?l bir s?nav verdi?

Gazze aç?klar?nda, uluslararas? sularda seyreden sivil insani yard?m gemilerine düzenlenen ?srail askeri operasyonu ve katliam?na ili?kin haberler ve yorumlar hafta boyunca gündemin neredeyse tamam?n? i?gal etti.

Ba?ka türlüsü de dü?ünülemezdi, çünkü bir yanda i?lenen cinayetler, di?er yanda Gazze'ye uygulanan abluka, bir ba?ka yanda da Türkiye-?srail ili?kileri vard?. Buna bir de meselenin uluslararas? diplomasi ve hukuk boyutunu da kat?nca, geriye fazla bir ?ey kalmad?.

Kanl? geli?me Gazze'yi bir bak?ma "bilinmeyen" veya "az bilinen" olmaktan ç?karm?? oldu böylece; bu kadar dramatik bir boyuta ula?mas? nedeniyle, tüm bilinmeyenlerin enine boyuna ö?renilmesi, kamuoyunun acil ve öncelikli bir ihtiyac? haline de geldi.

Böyle durumlarda konunun aç?kl?k isteyen her boyutuna el atmak gerekir. Hele söz konusu olan iki (eski müttefik) ülkenin dü?manl??a dönü?meye yüz tutan ili?kileri ise.

SABAH'?n haberleri ve yorumlar?, konunun insani, siyasi, diplomatik ve hukuki yönlerini (bu s?ralamayla diyebiliriz) hafta boyunca ele ald?. Hemen her alana el at?ld?.

Biri hariç.

O alan baz? okurlarca önemli bir eksiklik olarak görüldü.

Önce hafta içi SABAH icraat?na bakal?m.

Sal? günü man?ete, denizdeki katliam?n dünyadaki tepkileri yerle?mi?ti. Gazete, iç sayfalar?nda yard?m filosunda çe?itli ülkelerden kimlerin oldu?unu, sald?r?n?n nas?l gerçekle?ti?ini, buna gelen iç ve d?? tepkileri, at?lan ilk diplomatik ad?mlar? sayfa bollu?u içinde aktard?.

Çar?amba günü man?ete Ba?bakan Erdo?an'?n sert aç?klamalar? damgas?n? vurdu. Haberlerde de gözalt?na al?n?p ?srail'e götürülenlerin serbest b?rak?lmas? ve uluslararas? k?nama yay?nlanmas? amac?yla yürütülen diplomatik giri?imlere a??rl?k verildi.

Per?embe ve cuma man?etler "dönü?"e ve teknelerde ya?anan ?iddete dair tan?kl?klara, cenaze törenlerine ayr?lm??t?. ?ç sayfalarda da TBMM ba?ta olmak üzere, ya?an tepkiler ve diplomatik yank?lar yer almaktayd?.

Hafta içinde, okur tepkilerini de beklemeden, haber ve yorumlar? birkaç temel kriter aç?s?ndan tarad?m. Özellikle söz konusu olan ?srail gibi bir ülke ile olan ikili ili?kiler ve Türkiye'deki mevcut Musevi az?nl?k oldu?u için önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi'nin iki maddesine göz att?m.
Madde 3: "Gazeteci; ba?ta bar??, demokrasi ve insan haklar? olmak üzere, insanl???n evrensel de?erlerini, çok seslili?i, farkl?l?klara sayg?y? savunur. Milliyet, ?rk, etnisite, cinsiyet, dil, din, s?n?f ve felsefi inanç ayr?mc?l??? yapmadan tüm uluslar?n, tüm halklar?n ve tüm bireylerin haklar?n? ve sayg?nl???n? tan?r. ?nsanlar, topluluklar ve uluslar aras?nda nefreti, dü?manl??? körükleyici yay?ndan kaç?n?r. Bir ulusun, bir toplulu?un ve bireylerin kültürel de?erlerini ve inançlar?n? (veya inançs?zl???n?) do?rudan sald?r? konusu yapamaz. Gazeteci; her türden ?iddeti hakl? gösterici, özendirici ve k??k?rtan yay?n yapamaz."

?srail ve Musevilik söz konusu olunca, ?rkç?l??a ve din üzerinden nefret söylemine yönelmek bu ülkede kolay bir tuzak. Ancak, yapt???m taramada, SABAH haber ve kö?elerinde bu maddeler aç?s?ndan bir ihlale rastlamad?m.

(Gözden kaçm?? bir ?rkç?l?k veya nefret söylemi gördüyseniz ve bundan sonra da görürseniz, lütfen bana ba?vurun).
Dolay?s?yla, yorumlarda sergilenen sa?duyu nedeniyle gazeteyi kutlamak gerek.

Ancak, habercilikte önemli bir eksiklik de haftaya damgas?n? vurdu.

Cuma günü bir toplant? için metroya binerken üç ki?i yolumu kesip "Sabah'?n okur temsilcisi sizsiniz de?il mi?" diye sorup hemen konuya girdi.

"Gazeteye bugün de bakt?k ama göremedik, günlerdir ?HH nedir diye merak ediyoruz ve bir türlü bunu ö?renemiyoruz."

Son derece hakl? bir uyar?yd? bu.

Gitti?im toplant?da kar??la?t???m baz? yabanc? muhabirler de ayn? dertten muzdaripti.

Önde gelen bir Bat? gazetesinin muhabiri, "asistan?ma günlerdir gazeteleri tarat?yorum ve Türk bas?n?ndan bir türlü detayl? bilgi elde edemedim" dedi.
Bu, bizim bas?n aç?s?ndan vahim bir eksikli?e i?aret ediyordu.

Gazze'ye düzenlenen insani yard?m seferini düzenleyenlerin aras?nda ?nsani Yard?m Vakf? olarak bilinen ?HH, mali ve sosyal gücü aç?s?ndan öne ç?kt?. Bu olayl? sürece damgas?n? vuran bir "aktör", tüm dikkatleri üzerine çeken bir "haber öznesi" oldu. Kanl? operasyon haberinin geldi?i andan itibaren dünyada merak?n odak noktas?na yerle?ti.

Katliam ard?ndan ba?layan enformasyon sava??nda ?HH bir kesimin gözünde kahramanla??rken, ?srail kökenli haberlerde "bir numaral? dü?man"a dönü?tü. Birçok ülkede bas?n, "?HH, Hamas'?n kolu mu?", "El Kaide ile ba?lant?l? m??", "Terörle ilintili bir sicili var m??", "sivil mi, örtülü militan örgütü mü?" gibi bir y???n suçlama, iddia, söylenti, ?üphe, endi?e ile yüzyüze geldi.

Gayet do?ald?r. Çünkü ortada bir propaganda sava?? da var. Tam da bu yüzden bas?n?n bu konuyla ilgili en me?ru ad?m?, bu örgütü de tarafs?z habercili?in bir nesnesi haline getirmek olmal?yd?.

Ortada böyle bir sava? olmasayd? dahi, SABAH gibi büyük gazetelerin okurlar? en basitinden "Bu ?HH da neyin nesi?" diye merak eder. Bu sadece bir merak? de?il, hakl? ve kar??lanmas? gereken bir ö?renme ihtiyac?n? da i?aret eder.

?HH'n?n profili, yap?s?, geçmi?i, bugünü, amaçlar? ve faaliyetleri, varsa siyasi ba?lant? ve aidiyetlerine ili?kin röportaj ve haberanalizler, ya?ananlar?n daha iyi anla??lmas? için gerekli bir katk? olacakt?.

SABAH'taki habercili?in eksik boyutu i?te buydu.

Konu asl?nda tamamen atlanmad?. Nazl? Il?cak'?n kö?esinde (3 Haziran) ?HH ile ilgili ?u sat?rlar yer ald?: "?HH ?nsani Yard?m Vakf?, 1995'te, Bosna sava??n?n yaralar?n? sarmak ve sava? ma?duru Müslüman Bosnal?lara yard?m maksad?yla kuruldu. Daha sonra Çeçenistan, Filistin, Kosova gibi sava? bölgelerinde faaliyetlerine devam etti. ?HH'nin yard?m götürdü?ü yerlerden biri de Afrika ülkeleri.

Bu k?tada, 10 ülkeyi kapsayan çal??malarda körlükle mücadeleye destek veriyor. Katarakt ameliyatlar?yla insanlar ????a kavu?turuluyor; ihtiyac? olanlara gözlük da??t?l?yor.

Gene Afrika'da, su kuyular? açarak, halk?n bu konudaki acil ihtiyaçlar?n? kar??l?yor.

Haiti'de, depremde yetim kalan 700 çocu?a sahip ç?kt?. Bosna'n?n Srebrenika kenti ve çevresindeki bedensel özürlü insanlara t?bb? yard?m malzemesi da??tt?. Gazze'de 9 bin yetim çocu?u sahiplendi."

Baz? temel bilgiler içermekle birlikte, bu metin de ortaya at?lan ele?tirilere ve iddialar?n ço?una yan?t vermemekteydi.

Her geli?me, beraberinde sorular gelir.

Soru neredeyse, haber orada olmal?.

Kapsaml?, çok yönlü, do?ru bilgilerle.

Hepsi bu.

http://www.sabah.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri