forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ersin_kalkanHrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili zaman?n Hürriyet yönetimini suçlayan Hürriyet gazetesi muhabiri Ersin Kalkan geçti?imiz günlerde gazeteden gönderildi. Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde Ersin Kalkan'?n Hürriyet'in at?lma sürecini yazm??...
Sonuç alm?? bir gammazl?k öyküsü

Adama 'Ganj nehri kenar?nda oturdu?unu sanan Buda'c?k' diye and???m günlerde bile içten içe takdirlerimi korudu?umu itiraf edeyim. Ele?tiriye tahammüllü, mahalle bask?s?na direnen ve gammazl?ktan uzak durabilen biri görüntüsünü verdi?i için...

Halbuki tam bir Buda mukallidiymi?... Y?llard?r birlikte oldu?u, gazetesine haber ve röportajlar?yla zenginlik katm??, dostlu?uyla kendini farkl? boyutlara ta??m?? bir arkada??n? kap?n? önüne koydurmu?...

Kendisi kovmam?? da, o bo?altt?ktan sonra koltu?unu dolduran yeni yay?n yönetmenine gammazlam??... "At bunu" demi?... Bunca y?ld?r Hürriyet'te bulunmas?na, uzun meslek hayat? boyunca Do?an Grubu d???nda bir yerde neredeyse hiç çal??mam?? olmas?na bakmam??, ödülleri çekmeceleri dolduran Ersin Kalkan'? kovdurmu?...

?çten içe "Adama bühtan m? ediyorum, nedir?" diye dü?ünmem, olmayan sabr?na ve hiç bulunmayan ho?görüsüne tav olmaya haz?r beklemem bo?unaym??... "Bu adam gerçekten Ganj nehri k?y?s?nda duran Buda, onun kadar kendini bo?vermi?, Nirvana'ya gözünü dikmi? biri... Ça?da? bir dervi?... Hatta bir ermi?..." diye dü?ünmem temelsizmi?...

Düpedüz bir 'gammaz' imi?, içten pazarl?kl? bir 'gammaz' hem de...

Acaba patronuna da "Bunu atal?m" demesi gerekti mi? Yoksa yeni yay?n yönetmeni yeterli mi oldu bu kovma i?i için?

Hani uzunca bir süredir patronuna "Onu at, beni al" dedi?imi ?srarla yaz?p duruyor ya, hiç de?ilse bundan, ?imdilerde herkese ya?att??? sürprize aç?k olmal?yd?m.

?öyle dü?ünmem daha do?ru olurmu?: "Böyle lâflar?n edilebildi?ini, birinin patronlar?n kula??na 'At onu' türü telkinler f?s?ldayabildi?ini dü?ünen biri, kendisi herhalde öyle davran?r, dü?man belledi?i ki?inin patronunu tan?sa onun kula??na aynen o cümleyi f?s?ldar..."

Ne bileyim ben, herkesi kendim gibi sand???mdan, burada "Kime böyle bir ?eyi, ne zaman söylemi?im?" diye nafile yere meydan okuyup durdum. Sonunda patronunu tan?k bile gösterdim, "E?er kendisine böyle bir telkinde bulunmu?sam söylesin" diye...

Ayd?n Bey kimbilir nas?l gülmü?tür bana...

?ddia o ki, a?z?ndan köpükler saçarak ba?kalar?na "Gammaz" diye sald?ran çal??an?, yerine gelen yönetmene "Onu at" diye birini gammazlam??; gazetenin patronu bunu bilmez mi? Sonunda kovulan ki?inin tazminat? kendi kasas?ndan ç?kacaksa, bilir elbette...

Üzgünüm, ama do?ru: Ersin Kalkan'?n Hürriyet'ten kovulmas?nda benim de taksirim var...

Hrant Dink'in ölüm y?ldönümünde (19 Ocak 2010), Ali Bayramo?lu, "Orada m?s?n Ertu?rul, kendini görüyor musun?" diye hayk?ran bir yaz? yazm??, cinayetten dönemin Hürriyet gazetesinin yay?nlar?n? suçlam??t?. Hrant Dink, Agos'ta Sabiha Gökçen'in Ermeni kökenli oldu?unu yazm??, kimselerin görmedi?i bu haberi Hürriyet man?etine ta??m??t?.

K?yamet koparm??t? haber... Hrant Dink Valili?e ça?r?lm??, iki M?T mensubunun önünde bir vali yard?mc?s? taraf?ndan tehdit edilmi?ti...

Bayramo?lu'nun "Ertu?rul" diye seslendi?i ki?i, "Bu haberi Ersin Kalkan adl? arkada??m?z yapt?. / Ersin Kalkan kimdir? / Ö?renmek istiyorsan?z gidip 'Agos' gazetesinde çal??anlara sorun" diye meydan okuyarak cevap verdi suçlamaya...

Agos'ta çal??anlara sormama gerek b?rakmayan bir geli?me oldu: "Hrant cinayetinde Hürriyet'in günah? var m?yd??" sorusunu Agos'un kendisi Ersin Kalkan'a sordu (29 Ocak). "Vard?" diye geldi ayr?nt?l? cevap. Kalkan, o dönemde Hürriyet'te yap?lan k??k?rt?c? ne?riyata tan?kl?k etti.

Benim taksirim bu noktada ba?l?yor: T?pk? Sabiha Gökçen haberi onun taraf?ndan Hürriyet'e ta??nmasa sadece Agos'ta kalsa gürültü kopmayaca?? gibi, Hürriyet'le ilgili olumsuz tan?kl?k s?rf Agos sayfalar?nda kalsa herhalde görmezden gelinirdi; ben o tan?kl??? Agos'tan ald?m ve buraya ta??d?m ('Bu tan?k olmad?, ba?ka tan?k lütfen...', 5 ?ubat).

Ersin Kalkan'?n Do?an Grubu'nda sonunu getiren sürece bilmeden yapt???m katk?m bu.

Agos'taki tan?kl???n Kulis'e ta??nmas? üzerine, kendisini 'Ganj nehri kenar?nda Buda' sanan gazete yönetmeni, halefine, "Bunu at" diye bask? yapmaya ba?lam??... Yeni yönetmen at?lmas? istenen gazetecinin çok eski ve yak?n arkada??ym??... "?imdi atarsak do?rudan bu olayla irtibatlan?r" akl?n? o vermi?...

Beklemi?ler ve i? bulman?n iyice zorla?t??? yaz aylar?n?n ba??nda ç?k???n? vermi?ler... Geçen hafta...

Tam bir Bizans ayak oyunu, sizin anlayaca??n?z...

Ho?görüsüzlük var... Gammazl?k var... Hesapç?l?k var... ?hanet var... Ac?mas?zl?k var...

Tepeden bakt???nda gördü?ü Ayamama Deresi'ni Ganj Nehri sanan, kendisini ça?da? bir ermi? gibi satmaya çal??an, önüne geleni 'gammazl?k' ile suçlayan ki?iye ne desem ?imdi ben?

En iyisi hiçbir ?ey demeyeyim...

http://www.yenisafak.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri