forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

turkiye_bayrakHrriyet Gazetesi bugnk man?etinde TESEV'in yapt?rd??? bir ara?t?rmay? yay?nlad?. Arap dnyas?ndaki Trkiye alg?s?n?n ortaya kondu?u ara?t?rma ?srail Yard?m Gemilerine yap?lan sald?r?dan nce yap?lm??...??te Hrriyet'te yay?nlanan haberin detaylar?...

Araplar Trkiyeye benzemek istiyor
http://e-gazete.hurriyet.com.tr/

Ba?bakan Erdo?an?n Arap dnyas?na ili?kin yapt??? konu?mayla ba?layan tart??malar, eksen kaymas? iddialar?yla sryor. TESEVin ara?t?rmas? ise Arap dnyas?ndaki Trkiye alg?s?n?n nemli lde de?i?ti?ini ortaya koyuyor. Sebep: AK Parti hkmetinin ?srail-Filistin sava??nda izledi?i politika, 1 Mart Tezkeresinin reddi ve Ba?bakan Erdo?an?n Davostaki tutumu. Arap dnyas? Trkiyeyi model lke olarak gryor.

BA?BAKAN Recep Tayyip Erdo?an?n Mehmet Akif Ersoydan ?iirler okuyarak Arap dnyas? ile olan ili?kilere yeni bir boyut getirmesi, eksen kaymas? tart??malar?yla birlikte gndemin ilk s?ras?na t?rmand?. Oysa, Trklerin Araplar?, Araplar?n da Trkleri pek fazla sevmedi?i teden beri bilinir. Bu itibarla, Trkiye Ekonomik ve Sosyal Ettler Vakf? (TESEV) taraf?ndan 7 Arap lkesinde 2006 ki?i aras?nda yap?lan Ortado?uda Trkiye Alg?s? ba?l?kl? ara?t?rman?n sonular? daha fazla nem kazan?yor. M?s?r, Irak, rdn, Lbnan, Filistin, Suudi Arabistan ve Suriyede yap?lan ara?t?rman?n raporunun, Mavi Marmara gemisi katliam?ndan nce, 17 May?sta haz?rland???n? hemen hat?rlatal?m.

K?r?lma noktas?: 2002

Rapora gre, Arap dnyas?nda o bilinen Trkiye alg?s?n?n k?r?lmas?, 2002de AK Partinin iktidara gelmesi ile ba?l?yor. 1 Mart Tezkeresinin TBMM taraf?ndan reddi 2nci byk ?a?k?nl??? uyand?r?yor. Arkas?ndan, ?srailin Filistine sald?r?p 1500 ki?iyi ldrmesi zerine AK Parti hkmetinin gsterdi?i sert tepki, dikkatleri bir kez daha Trkiye zerine ekiyor. Ba?bakan Erdo?an?n Davostaki tutumu ise deyim yerindeyse gerek bir sevin dalgas?na sebep oluyor. Ara?t?rmay? yapan Ortado?u Teknik niversitesi Uluslararas? ?li?kiler Blm Ba?kan? Prof. Dr. Meliha Benli Altun???k, bu durumu de?erlendirirken, AK Parti hkmetinin ?srail-Filistin sava??nda izledi?i politika ve Ba?bakan Erdo?an?n Davostaki tutumunun Arap dnyas?nda Trkiyenin blgedeki sorunlar?n zmnde daha etkin bir rol oynamas? gerekti?i kan?s? yaratt???n? sylyor.

Eksen kay?yor ama...

Ancak burada, btn o eksen kayma tart??malar?n? anlams?z k?lan temel bir olgu var: Trkiye bu lkeleri model alm?yor, tam tersine, ara?t?rmaya konu olan Arap lkeleri iin Trkiye bir rol modeli. Arap lkelerinden ba?ta turistik ama olmak zere e?itli nedenlerle Trkiyeye gelenler, Trkiyeyi ok geli?mi? buluyor. Avrupa Birli?i yolunda at?lan ad?mlar da Trkiyeyi cazip hale getiren bir ba?ka temel unsur. Bu nedenle, Arap dnyas?ndaki demokrat entelekteller aras?nda Trkiye gibi olal?m diyenlerin oran? giderek art?yor. Bu insanlar, Trkiye model al?nd??? takdirde lkelerindeki bask?c? ynetimlerin de?i?tirilebilece?ine inan?yor. Trkiyeyi Arap dnyas? iin model olarak grenlerinin oran?n?n yzde 61 olmas?, bunun iin son derece dikkat ekici. Trkiyenin laik modelinin cazibeyi art?ran bir di?er nemli unsur olmas? ise ezberleri yeniden gzden geirmeyi gerekli k?lacak bir ayr?nt? olarak nem kazan?yor.

Lawrencetan sonras? de?i?ti

CASUSLU?U ile ne ?kan Thomas Edward Lawrence (1888-1935) Araplar? Osmanl?ya kar?? ayakland?ran ?ngiliz subay?d?r. ?lk kez 1910da geldi Trkiyeye. F?rat k?y?s?nda arkeolojik ara?t?rmalar ad? alt?nda, petrole ve etnik yap?ya ili?kin bilgi toplad?. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve M?s?rda Arapa ?rendi, ?slam ritellerini tan?d?. Temel grevi, Osmanl? hakimiyetindeki Arap lkelerini Osmanl?ya kar?? k??k?rtmakt?. Bunu ba?ard? da. Araplar, Yemen, Filistin ve Irak cephelerinde isyan ederek ?ngiliz saflar?na kat?ld?. Araplar aras?nda Trk d?manl??? yayg?nla?t?. Arap dnyas?n?n byk bir k?sm?, Osmanl?dan ayr?l?p ?ngiliz smrgesi oldu. Osmanl?n?n y?k?l???yla Lawrencein grevi nihayete erdi. An?lar?n? Bilgeli?in Yedi Stunu ad?yla kitapla?t?rd? ve burada Trklerin kendisine tecavz etti?ini iddia etti. 1935te ?ngiliz ordusundan emekli oldu. Ayn? sene ?ngilterede bir motosiklet kazas?nda ld. Hayat?, filmlere ve romanlara konu oldu.

Dizilere bay?l?yorlar

- Yzde 75 Yz yze yahut telefonda gr?me modeliyle al?nan cevaplara gre, blge insan?n?n yzde 75i Trkiyeye olumlu bir gzle bak?yor. Trkiyeyi ?slam ve demokrasinin ba?ar?l? bir sentezi olarak gryorlar. Arap lkelerinde son y?llarda byk poplarite kazanan Trk dizileri, Trkiyeye duyulan sempatiyi art?r?yor ve bir tr kltr elisi fonksiyonu gryor.

- Filistin 1nci Blgede pek ok lkede Trkiyeye sempati son derece yksek. Filistin, Suriye ve rdn kamuoyu, bu listede ilk s?ray? payla??yor.

- Yoksulluk temel sorun Blge insan?n?n ncelikli sorunu, san?lan?n aksine Filistin de?il. ??sizlik ve yoksulluk insanlar? ok daha fazla ilgilendiriyor.

- Model lke Demokrasi yanl?s? Arap entelektelleri iin Trkiye rnek al?nmas? gereken bir lke. Trkiye model al?n?rsa, lkelerinde de?i?im sa?lanabilir.

Sempati art?yor

GAZZEye insani yard?m ta??yan Mavi Marmara gemisine sald?r?dan sonra Arap dnyas?nda Trkiye ve Ba?bakan Erdo?ana ynelik sempati daha da artt?. Yzlerce Yemenli, Gazzeye insani yard?m ta??yan filoda bulunan Yemenli insani eylemciden biri olan Abdlhalik ?eyhunu kar??lamak iin yap?lan trenlerde Trk bayraklar? ve Erdo?an?n resimlerini ta??d?. M?s?rl? kad?nlar da ?skenderiyedeki bir gsteride Trk bayraklar? sallad?. Filistinde ise hat?ra e?yalar? satan dkkanlarda bile Trk ve Filistin bayraklar? ile Erdo?an ve efsane Filistin lideri Yaser Arafat?n resimleri yan yana sergileniyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri