Yazdır

Aktif .

eksen_kaymasiAbdullah Murado?lu: Merkez medya, "derin iktidar"a eklemlenerek asalakça bir ili?ki içerisine girmi?tir. Çevre'yi de?il, Merkezi yans?tmay? görev bilmi?tir kendisine. El de?i?tirebilir ama temsil etti?i ?ey a?a?? yukar? ayn? kal?r.ABDULLAH MURADO?LU'NUN YEN? ?AFAK'TA YAYINLANAN YAZISI

Sahi Türkiye'nin ekseni neresiydi kuzum!
http://yenisafak.com.tr/

Samir Amin ilgiyle izledi?im M?s?rl? bir "Marksist" iktisatç?.. Kapitalizmin "Merkez" ülkeleriyle "Çevre" ülkeleri aras?ndaki ekonomik çeli?kiyi aç?klamaya çal??m??t?r.

"Uluslararas? kapitalist sisteme ba?l? olduklar? halde Merkez ülkeler zenginle?irken, Çevre ülkeler neden fakir kal?yor" diye sorarak ba?lam??t?r i?e.

Kapitalizm'in yürümesi için birikime ihtiyac? vard?r ve bu birikim "sömürü" yoluyla elde edilebilir ancak.

Dolay?s?yla kapitalizmin Merkez ülkeleri, Çevre ülkelerle sadece sömürü ili?kisi kurabilir.

?u cümle de Amin'e aittir:

"Geli?mi? merkez ülkeler, çevre ülkelerin gelecekteki halini yans?tmazlar; ama çevre bir bütün olarak dünya sistemiyle ili?kisinin d???nda anla??lamaz."

Kabaca özetledi?im Amin'in tezi budur.

 

* * *

Bu analiz uluslararas? sistemin merkez siyasi aktörleriyle çevre siyasi aktörleri aras?ndaki ili?kiler için de geçerlidir.

Alt? zay?f, üstü ?i?man bir çarp?k ?ekil belirir gözlerimizin önünde..

Bir tarafta "A?alar", bir tarafta "Irgatlar"..

Hem "ekonomik", hem" siyasi güç" aç?s?ndan da geçerlidir bu.

Dünya sisteminde ya?anan kriz de bu çarp?k ili?kinin bu haliyle devam etmesinin art?k mümkün olamamas?yla ilgili.

Alttan yukar?ya kan gitmiyor çünkü..

Samir Amin'in tezini ülkemizdeki "eksen kaymas?" tart??mas?yla da ili?kilendirebiliriz.

Bizde de kimi sosyologlar, Türkiye toplumu analizlerinde "merkez-çevre" ayr??mas?na vurgu yapm??lard?r.

Bu analizi, " devlet-toplum" ili?kisine de ?amil k?lanlar da olmu?tur.

Çevre'nin Merkeze do?ru yay?lmas? her zaman bir sorun olarak görülmü?tür bu yüzden.

Kimi partilerin "derin merkez iktidar?" taraf?ndan ötelenmek istenmesi bu analizi do?ru k?l?yor.

Derin iktidara göre De?i?im, Merkeze de?il, Çevreye dayat?lmal?d?r.

Oysa de?i?im, tek kanatla uçan bir ku? de?ildir.

 

* * *

"Merkez partiler" ve "merkez medya" tart??malar? da bir ba?ka saçmal???n ürünüdürler..

Merkez medya, "derin iktidar"a eklemlenerek asalakça bir ili?ki içerisine girmi?tir.

Çevre'yi de?il, Merkezi yans?tmay? görev bilmi?tir kendisine.

El de?i?tirebilir ama temsil etti?i ?ey a?a?? yukar? ayn? kal?r.

Merkez medyan?n kö?e yazarlar?n?n temsil etti?i ya?am tarzlar? da Merkezci ya?am tarzlar?n?n aynas?d?r..

Bunu dizilerde de görebilirsiniz, Çevre'nin de?erleri ve ya?am tarzlar? ötelenmi?tir.

Ola?anüstü seküler bir ya?am angaje edilir..

Sanki Çevre(toplumun büyük kesimi) diye bir ?ey yoktur.

Gerçi ?efkate lay?kt?r bu Çevre ama gözden ?rak olsun isterler yine de..

Mesela "Hürriyet"te ba?örtülü yazar veya muhabir yoktur da "Sabah"ta var m?d?r?

Türkiye'nin AB taraf?ndan oyalan?p durmas? da benzer bir analize götürmüyor mu bizi?

Bu durumda " Türkiye'nin ekseni kay?yor" demenin alemi var m??

Türkiye'nin ekseni neresiydi ki zaten?

Ve siz o eksenin o çarp?k çizgisinde saplan?p kalmay? bir erdem olarak m? görüyorsunuz?

Helal olsun size, ne diyeyim!

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri