Yazdır

Aktif .

engin_ard?çEngin Ard?ç Do?an Grubu yazarlar? ve Ayd?n Do?an'la ilgili ?unlar? yazm??: "Bir zamanlar bir genel yay?n müdürü vard?, "ben öyle bir dönerim ki dönme h?z?ma kimse yeti?emez" derdi. ?imdi dere kenar?nda bit k?r?yor."

 

ENG?N ARDIÇ'IN SABAH'TAK? YAZISI...

Ufak ufak dönüyorlar
http://www.sabah.com.tr/

Hat?rlars?n?z, yak?n zamana kadar "memleket batt? bat?yor" propagandas?n? yap?yorlard?...
Ekonomi berbatt?, kriz delmi? geçmi?ti, ba?bakan uyuyordu, halk aç ve sefildi.
Eh, bu durumda da "e?ek de?ilse" oyunu muhalefete verecekti tabii.
Ya Hüsamettin Cindoruk'a, ya bunlar?n arkada?? Süheyl Batum'a, ya da, en kötü ihtimalle, gene "içi kan a?laya a?laya" Deniz Baykal'a.
Biz gülüyorduk ama onlar abus suratlar?yla ve çat?k ka?lar?yla çok ciddi tak?l?yorlard?.
Sonra üfürükten bir "K?l?çdaro?lu f?rt?nas?" yaratt?lar, berikileri unuttular.
Fakat m?zrak çuvala s??mad?, zurna pe?rev kabul etmedi, z?rva da tevil götürmedi. K?l?çdaro?lu balonunun da fos ç?kaca?? anla??ld?.
?imdi hiç olmazsa "ekonominin iyiye gitti?ini" itiraf etmek zorunda kal?yorlar.
Ayn? sayfada bak?n kaç tükürük ve yalama birden: "??te çarklar?n döndü?ünü gösteren dört fla? geli?me"... Vay vay vay...
Bu y?l?n ilk üç ay? için "çift haneli" büyüme rakam? bekleniyormu?... ?kinci çeyrekte ya?anan geli?meler de umutland?rm??... KOB?'lerden gelen taleple ilk be? ayda bankalar?n da??tt??? kredi yüzde 12.4 artm??... ?? makinelerinde sat??lar yüzde 35 artarken, a??r kamyon pazar? da yüzde 21 büyümü?... Boeing firmas?na tam 60 yeni uçak sipari?i veren Türkiye "hat?r? say?l?r mü?teri" olmu?...
Vallahi billahi Pegasus i?letmesi bile çal??anlar?na 4 milyon lira temettü da??tm??...
Bunlar bir tek sayfada ha...
Geçiyoruz kar?? sayfaya: "Yabanc? bankalar kredi ve proje için kap?m?z? çal?yor."
Ekonomi sayfalar?. "?ki portakal satt? kö?eyi döndü" türünden haberlere göre bir hayli ilerleme kaydetmi?ler.
Geçiyoruz ayn? grubun bir ba?ka yay?n organ?n?n "siyasi analiz" fasl?na...
Bir bilim adam?na sormu?lar, bu adam iktidar partisini y?llard?r "yak?n takibe" alm??...
Diyor ki: "AKP'nin yüzde 40 dolay?nda kemikle?mi? bir oyu var. 'Solun' bütün oy toplam? da yüzde 30, ama CHP bunun hepsini tek ba??na alamaz!"
Yani itiraf ediyorlar:
Biz ne yapsak, ne edepsizlik etsek nafile, gene "ötekiler" kazanacaklar!
Sabah sabah ?öyle bir göz att?k, akl?m?zda kalanlar bunlar.
??e bak?n, bunlar da tam "Ayd?n Do?an grubunun hükümetle bar??maya karar verdi?i" haberlerinin arkas?ndan sökün ediyor.
Ayd?n Bey hükümetle gerçekten bar???rsa, kaçta kaç? i? aramak zorunda kalacak, umar?m onu da kara kara dü?ünürler...
Bir zamanlar bir genel yay?n müdürü vard?, "ben öyle bir dönerim ki dönme h?z?ma kimse yeti?emez" derdi. ?imdi dere kenar?nda bit k?r?yor.
Bunlar daha ak?ll? olduklar? için "yava? yava?, al??t?ra al??t?ra" dönecekler.
O arada okuyucu uyan?p hepten kaçmazsa tabii...
Yok o?lum yok, yava? da dönseniz h?zl? da dönseniz, hopursan?z da bopursan?z da sizin a?aya orman arazisi içine site yapmak amac?yla in?aat ruhsat? yok!
Üstelik ölçüyü öyle bir kaç?rd?n?z ki sat?? rakam?n?z da "K?l?çdaro?lu üfürmesiyle" gösterilen tepkiyle dibe vurdu be karde?lik, Allah yard?mc?n?z olsun.

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri