forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuzbaydarYAVUZ BAYDAR: Demokrasiler özgür medya ile nefes al?p verir. Ama buradaki açmaz, medyan?n, temel mesaj? ?iddet olan, silahlar?n diliyle konu?an ve sivillere deh?et-nefret yayan kesimlerle ve ona verilen kar??l?klarla ilgili haberleri hangi sorumluluk s?n?rlar? içinde verece?i ile ilgili.


YAVUZ BAYDAR'IN SABAH'TAK? YAZISI

Yine terör mevsimi

Ya?ananlar ayn? filmin devam? gibi, gazeteci ac? haberleri vermekten art?k yorgun. Fakat i?imiz de bu. Toplumu germemek ve sa?duyulu kalmak önümüzdeki as?l s?nav

Öyle anla??l?yor ki, bu yaz terörle, PKK sald?r?lar? ve TSK operasyonlar? ile ilgili haberler gazetelerde hat?r? say?l?r bir yer tutacak. ?iddet, ölümler, sert söylemler, duygusal ç?k??lar da bu haberlerde yerini almak için haberci ve editörleri zorlayacak.

Silahl? ihtilaf, ayr?l?kç? ?iddet ve terör, hem geli?mi?, hem de geli?mekte olan demokrasilerin önünde en büyük tehditlerden biri. Demokrasiler özgür medya ile nefes al?p verir. Ama buradaki açmaz, medyan?n, temel mesaj? ?iddet olan, silahlar?n diliyle konu?an ve sivillere deh?et-nefret yayan kesimlerle ve ona verilen kar??l?klarla ilgili haberleri hangi sorumluluk s?n?rlar? içinde verece?i ile ilgili.

Terörist veya "silahla konu?an" ayr?l?kç?, demokrasinin olanaklar?ndan yararlan?p medyay? kendi amaçlar? do?rultusunda kullanmak ister. Demokrasi ile alakas? olmayan propaganda için araç olarak da görür.

Elbette halk?n haber alma hakk? ve ifade özgrülü?ü bas?n için esast?r ve her durumda bunlar?n korunmas? gerekir.

Ama demokrasiyi k?r?lgan hale getirmemek, toplum içinde aç?kl??? ve sivil diyalo?u kollarken kutupla?ma, kin ve nefreti yaymamak da önem ta??r.
Ülkemizdeki PKK sorunu ile Kürt sorunu aras?nda bir ba? var; bunu sorumlu her gazeteci biliyor art?k. Siyasilerin önemli bir k?sm? da bunun özgürlük, hukukun üstünlü?ü ve demokratikle?me, ülkede istikrarl? bir büyüme için en önemli engel oldu?unda hemfikir.

Bas?n olarak bu süreçleri topyekûn, ak?lc? ve bar??ç? bir dilde izlemek de önemli.

Terör, insan haklar? ve idari reform ba?l?klar? alt?ndaki tart??may? daima rasyonel alanda tutmak, çözümleri sivil siyasette ara(t)mak, pek çok ülkede (?ngiltere, ?spanya gibi) bas?n ad?na verilen en önemli s?nav.

Habercilik ilkelerine dikkat bu yüzden hayati. Ama bu alanda uluslar aras? ilke birli?i yok. Sorumluluk, gazetecinin akl?yla, vicdan?yla do?ru orant?l?.
Yine de akademisyen Raphael Cohen-Almagor'un önerilerine göz atmakta yarar var. ?unlar? öneriyor, siyasi nitelikli terör habercili?i konusunda:

Bu alanda habercilik insan hayat?n? tehlikeye atmamal?.
Medya, terör üreten süreçlerle onlar?n sona erdirilmesi konusunda güvenlik güçleri ve di?er yetkili makamlarla kar??l?kl? (mesleki farkl?l?klara) sayg? ve anlay??a dayal? bir i?birli?i içinde olmal?.
Terör eylemleri yüceltilmemeli, hakl? gösterilmemeli.
Panik yarat?c?, sansasyonel ba?l?klardan; bula??c? nitelikte duygusal terim ve deyimlerden kaç?n?lmal?.
Medya teröristlerin planlar?, hükümetin veya askerin kar?? planlar? vs gibi konularda asla spekülasyon yapmamal?. Bu yakla??m kriz yönetimlerini zora sokabilir.
Gazeteci bu tür ihtilaflarda asla arabulucu olmamal?, asli i?ini yapmal?.
Çat??malar?n k?z??t??? noktalarda medya olay yerinden canl? yay?nlardan uzak durmal?; "di?er taraf"la mülakat ille de gerekiyorsa mutlaka editör filtresinden geçirerek vermeli.
Medya gerek terör kurbanlar? gerekse çat??malarda ölenlerin (hangi tarafa ait olursa olsun) ailelerinin hassasiyetlerine ve ac?s?na sayg? göstermeli.
Bunlara Türkiye'nin merce?inden bakarak eklenecek bir iki öneri daha var:
Tepkiler aktar?l?rken, halka bile bile kin ve nefret a??layan, etnik ayr?mc?l?k ve ?rkç?l?k yapanlar?n görü?lerine -her kim olurlarsa olsunlar- yer vermemeli.
Ülkemiz kültüründe cenazelerin kitlesel siyasi manifestolara dönü?me özelli?i biliniyor. Cenaze, asl?nda ölenlerin aile ve yak?nlar?n?n "özeli"dir. Oysa Türk veya Kürt, bu olaylarda ölenlerin cenazelerine, bu ailelerin hassasiyetlerine sayg? duymayan, ölümleri siyasi amaçlar için kullanan ki?iler kat?lmakta, mesaj verip slogan atmakta ve bir kutsal? çi?nemektedirler. Bu yakla??m ülkedeki kutupla?ma ve öfkeyi, ayr??may? bilemektedir.
Bu nedenle, cenaze törenlerinin a??r? büyütülmesinden mümkün oldu?unca kaç?nmak do?ru olacakt?r.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri