forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

HAY S?Z?N REYT?NG?N?ZE!

Aktif .

bekir_hazar BEK?R HAZAR- TAKV?M 

Saddam, Bush sald?rd???nda "Amerika'ya bol bol tabut göndeririz. Bu görüntüler Bush'u iktidardan indirir, sava?? bitirir" diyordu… Ancak sava?ta o foto?raflar ve görüntüler yay?nlanmad? Amerika'da… Tam tersine Amerikan Genelkurmay? sava? bölgesinde tanklar içinde gazetecileri gezdirip, istedi?i görüntüleri çektirdi ve yay?nlatt?…

Ekranda bir uzman konu?uyor… "Amerika Irak'ta ve Afganistan'da binlerce askerini kaybetti. Dev uçaklarla tabutlar geldi Washington'a… Bir kez gazetenin biri çekti bu tabutlar?n foto?raflar?n? ve yay?nlad?. Amerika'da ortal?k aya?a kalkt?… Skandal olarak nitelendi…"

Ülkemizde ise daha tabutlar gelmeden ba?l?yor i?… Bir asker yan?ndaki heyetle birlikte soka?a giriyor… Pe?inde çok say?da kamera… Bir apartmana do?ru yöneliyor… Balkonlardan kad?nlar bak?yor… Hepsi acayip merak içinde "Bu gelen kalabal?k hangi apartmana girecek?" diye… Ve izleyip de deh?et içinde kald?m… Balkondaki bir kad?n dövünüp ç??l?klar atmaya ba?l?yor… Çünkü o?lu askerde ve heyet o anda kendi apartman?na giriyor…

Kameralar balkonda ç??l?klar yapan anneye zoom yap?yor… Perfore dedi?imiz spiker sesinden sonra efektler aç?l?yor. Annenin feryatlar? milyonlara dayat?l?yor… Balkonda travma geçiren bir anne… Ekran ba??nda travma geçiren milyonlar… Bir anneye o?lunun ?ehit oldu?unu söylemek bile haber oluyor… Evlere giriliyor, dövünen analar-babalar feryatlar?yla ekrana ta??n?yor… Bitmiyor…

Ertesi gün tabutun kondu?u musalla ta??n?n oldu?u yerden canl? yay?na geçiliyor… Muhabir canl? yay?nda gözü ya?l? babaya yakla??yor. "Efendim o?lunuzun ölmeden önce hayatta ula?mak istedi?i en büyük hayali neydi?" gibisinden kahredici bir soru yöneltiyor… ?ehit babas? zaten o?lunu kaybetmi?, travma geçiriyor. Bu soruyla travman?n üzerine travma bindiriliyor. Yay?n? yapan kanal reyting topluyor… Türkiye kahroluyor, a?l?yor… Kandil da??nda uydudan bu görüntüleri seyreden 5 bin terörist sevinç ç??l?klar? at?yor… Belki de büyük (!) habercilerin yapt??? canl? yay?nlar? izleyen teröristler içinde göbek atanlar bile ç?k?yor… Kandil'dekiler "Ohhh iyi ki teknoloji ve medya var." diye seviniyor…

Türk medyas?na ?ükran duyuyor… Yurt d???ndan Belçikalardan yay?n yapan terör kanal? aç?km??, kapal?ym?? hiçbir terörist umursam?yor… Nas?l olsa Türk televizyonlar? var… Korkuyu, deh?eti, ac?y?, gözya??n? vererek ayakta kalman?n yolu propagandadan geçiyor. Bu amac?n hoparlörü olan tv kanal? çok Türkiye'de… Göbek atmas?nlar da ne yaps?nlar?

Bas?n özgürlü?ü terör örgütünün hoparlörü olmak m?d?r?... Türkiye art?k bunu ciddi anlamda sorgulamal?d?r.. "Televizyon haberlerini ve gazeteleri yönetenler bir araya gelsin, centilmenlik anla?mas? yap?p karar als?n" teraneleri ile y?llard?r oyalan?yoruz.

Devlet art?k bu i?e ciddi anlamda el atmal?d?r… Amerikan medyas? tabutlar? bile göstermiyor….

Biz tabutlar gelmeden balkonlarda ?ehadetten habersiz bekleyen annelerden ba?l?yoruz… Utanmasak mezar?n içine bile kamera sokaca??z… Hay sizin reytinginize!

Takvim / Bekir Hazar

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri