forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

engin_ardicEngin Ard?ç, Do?an Grubu'nun "yabanc? uzman görü?ü" ad? alt?nda yay?nlad??? baz? haberlerin nas?l kullan?ld???n? yazm??. Do?an Medyas?'n?n, Hükümeti ele?tirmeyen yabanc? uzman görü?lerine gazetelerinde yer vermedi?ini belirten Ard?ç, tezini bir örnekle anlatm??...

 


ENG?N ARDIÇ'IN SABAH'TAK? YAZISI

Paray? uçlan paray?

Ayd?n Do?an'?n ve Zafer Mutlu'nun baz? u?aklar?, genel olarak da "CHP medyas?" denilen yay?n organlar?, "yabanc? uzman görü?ü" severler...
Hele bu uzman "Türk hükümetini ele?tirirse" görü?leri tad?ndan yenmez.

Hemen sazan gibi üstüne atlay?p "iktibas ederler", bu da kesmez, d?? haberler servisinden "lisan bilen" bir k?z bulup görevlendirirler: Git ?u adamla konu?, birinci sayfadan verelim...

Yabanc? Türkiye uzman? Türkçe bilmese de olur, nas?lsa k?z ?ngilizce bilmektedir!

D?? haberler servislerinde ke?ke bir de Frans?zca bilen k?z çal??t?rsalard?...

Çünkü o zaman k?z geçen gün ç?kan "Le Nouvel Observateur" dergisini tararken Türkiye uzman? Jean-François Bayart'?n demecine rastlayacakt?. (Belki bu suretle matbuat cahilleri ?u derginin ad?n? "Nouvelle" yazmamay? da ö?reneceklerdi!)

Ama k?zca??z hayal k?r?kl???na u?rayacakt?, çünkü özene bezene yapt??? çeviri gazetesinde yay?nlanmayacak, ak?nt?ya kürek çekmi? olacakt?.
Çünkü efendim, bu Frans?z uzman Türk hükümetine sald?rm?yor. Ayd?n Do?an ve Zafer Mutlu'ya hükümeti devirmekte hiçbir yarar? dokunmaz.
Ben de bildi?iniz gibi hükümet yanda??, iktidar yalakas?, dönek, libo? ve de vatan haini oldu?um için adam?n söylediklerini buraya aktaray?m dedim.
Bakal?m neler demi?, CNRS kurulu?u ara?t?rma müdürü Jean François Bayart? (Yok efendim, Celal Bayar'?n akrabas? de?il, korkmay?n?z.)

Diyor ki, "?srail-Türkiye ili?kilerinin bozulmas?nda yeni bir e?ik a??lm??t?r. Fakat Erdo?an ?srail devletini de?il, ?srail'de iktidarda bulunan koalisyon hükümetini suçluyor. Bunun, bir Ahmedinejad'?n k??k?rtmalar?yla hiçbir ilgisi yok! ?srail ordusunun dokuz Türk'ü öldürmü? oldu?unu da unutmayal?m. Ankara'n?n ?srail'le askeri i?birli?ini nas?l sürdürebilece?ini görmek zor, bu ülkenin PKK'y? gizlice destekledi?i ku?kular? varken... Kudüs ve Arap-?slam dünyas? aras?nda arabuluculuk giri?imlerini sürdürmesi de zor... Bu olayda kaybeden taraf ?srail oldu. Bölgedeki tek dostunu kendinden uzakla?t?rd?. Bu dost ?imdi Tahran, ?am ve Irakl? Kürtler'le ili?kilerini düzeltme yolunda...
Türk diplomasisi
'Yeni Osmanl?' de?ildir. Bölgesel bir 'ulus-devletler' sistemiyle uyumludur, yeniden kurulacak bir imparatorluk sistemi pe?inde ko?muyor. Doksanl? y?llarda Yugoslav iç sava??nda tak?nd??? tav?r bunu kan?tlad?. Türkiye bölgesel bir güçtür. Fakat Ermenistan'la bar??ma çabalar?, mali kriz içinde bulunan Yunanistan'a verdi?i destek, Türkiye'nin d?? politikas?ndaki 'Müslüman' boyutunun ikinci derecede geldi?ini gösteriyor. Türkiye, ?ran'la nükleer takas anla?mas?nda gösterdi?i gayret ve Afrikal? ve Latin Amerikal? yöneticilerin bu ülkeyi ziyaretleriyle bir 'global güç' olmak istedi?ini kan?tlad?. Bu proje, Avrupa Birli?i'ne girme çabas?n?n yerine geçiyor de?ildir. Kald? ki bu giri? eski cazibesini de kaybetmi? durumdad?r. AB, yetmi? milyon Türk'ü küçümseyerek ciddi bir risk ald?: Yükselmekte olan ülkeleri yeni bir ba?lant?s?zl?k ya da bir Putin veya bir Ahmedinejad tarz? milliyetçili?e itme riskini...

?? henüz oraya varm?? de?il. Ama Sarkozy'nin politikas?n?n da sonu yok. Fransa'n?n hatas?, Türkiye'nin AB içinde
'Amerika'n?n Truva at?' olaca??ndan korkmas? oldu. Ama NATO ?emsiyesi alt?nda bile bu ülke hiçbir zaman köpek olmam??t?! 2003 y?l?nda Irak sava??na kat?lmay? reddetmemi? miydi? Türkiye çok ak?ll? bir oyuncu. T?pk? Fransa'n?n 'Avrupa gücü' anlay??? gibi bir konum pe?inde."

Evet, bu adam?n söylediklerinden hiçbir ticari ç?kar sa?layamay?z. Öyleyse yay?nlamayal?m. Ne yapal?m? Biz dönüp Mustafa Sar?gül'ü y?kayal?m ya?layal?m.
Ne büyük adamm??, CHP için kendini feda etmi?...

Bunu yazacak çakal çok da, yutacak ahmak var m? acaba?
Onlar kendi bildiklerinden geri durmas?nlar, ben de sorumu yeniden soray?m: Büyük devlet adam?, büyük solcu Sar?gül... Parti kuraca??m diye toplad???n?z paralar ne oldu?
Geri verecek misiniz, yoksa siz de baz? ?ak?akç?lar?n?z gibi "hay?r kurumlar?n?" m? dü?ünüyorsunuz?

http://www.sabah.com.tr/
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri