forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

'MERKEZ MEDYA' MARJ?NALLE??YOR...

Aktif .

mehmet_barlasMEHMET BARLAS: Kendilerini y?llarca "Merkezin sözcüleri" olarak konumland?ran ve "Merkez" ile "Derin devlet"i özde? görenler ?imdi zor durumdalar. Ancak totaliter rejimlerde bir anlam ta??yan "Resmi ideoloji" ?imdi delik de?ik.
MEHMET BARLAS'IN SABAH'TAK? YAZISI...

Merkezin marjinalle?mesi medyaya da yans?yor...

Deneyimli bir meslekta??m beni içine girilebilecek medya polemikleri konusunda uyard?.
Özetle dedi ki:
- Al???lm?? polemiklerde tart??an taraflar sahip olduklar? dü?üncelerin veya içinde bulunduklar? ideolojik kamplar?n farkl?l???ndan kaynaklanan tart??malar? seslendirirlerdi. Bugün ise kar??n?zdakinin ne dü?üncesini ne de dünya görü?ünü biliyorsunuz. Tetikçi mi, ajan provokatör mü, demokrat m?, fa?ist mi oldu?unu anlayam?yorsunuz. Patronunun mu yoksa derin devletin mi güdümünde oldu?unu kestiremiyorsunuz.
Asl?nda çok do?al bir geli?menin yans?malar?yd? bu meslekta??n uyar?s?na konu olan durumlar.
"Oynak merkez" gerçe?inin gündeme gelmesi ile eski siyasi yelpazenin da??lmas?, medyada etkilerini göstermemi? miydi?

Statükocu devrimciler

Kimin sa?da kimin solda oldu?u anla??lmaz hale gelmi?, dünün devrimcileri bugünün statükocular? oluvermemi? miydi?
Bunun gibi "Cumhuriyet" ile "Demokrasi" nin birbirlerinin alternatifi oldu?unu, "Devlet"i "Halk"?n olu?turdu?u tehdide kar?? korumak gerekti?ini savunan ilerici dü?ünceleri de duymad?k m? yak?n geçmi?te?
"Bat?'dan uzakla??yoruz" diye feryat edip ayn? anda Avrupa Birli?i üyeli?ine hay?r diyenleri de gördük, "Bu iktidar? Amerika yönetiyor" içerikli ele?tiriler yapanlar?n Washington'da kap? kap? dola??p bu iktidar? Amerikan ?ttifak?'n?n tehdidi olarak jurnallediklerine de tan?k olduk.
Bu tür bir karga?an?n medyan?n yap?s?na ve medya polemiklerinin niteli?ine yans?mamas? mümkün de?ildi.
Neticede eski düzende üç tane "Merkez" medyas? gazetesi ayn? ba?l??? at?nca Türkiye'de siyasetin yönü de?i?irdi.
Oysa ?imdi siyasi partilerin "Merkez"in neresinde bulunduklar?n? anlamak ne kadar zorsa, hangi yay?n organlar?n?n "Merkez medya"y? olu?turduklar?n? da kestiremiyoruz.

Resmi ideolojinin iflas?

Kendilerini y?llarca "Merkezin sözcüleri" olarak konumland?ran ve "Merkez" ile "Derin devlet"i özde? görenler ?imdi zor durumdalar.
Ancak totaliter rejimlerde bir anlam ta??yan "Resmi ideoloji" ?imdi delik de?ik.
Tart???lmayan hiçbir konu yok art?k.
Bu ortama kendini kapt?r?p "Bari Türklerle Kürtler ayr?ls?n" diyerek sözde ezber bozanlar, asl?nda resmi ideolojiye tak?l? kalm?? merkez medyan?n "Marjinal medya" olmas?n?n i?aretlerini de veriyorlar.
Çünkü Türkiye'nin demokratikle?mesi ve özgürle?mesi süreci ayr?l?klar?n de?il birlikteliklerin habercisidir.
Önce mahalle düzeyinde inançlara dayal? ayr?l?klar? ka??maya çal??anlar?n sonunda ülke düzeyinde de etnik ayr?l?kç?l???n sözcüleri olmalar?, bu dönemi ters yorumlayanlar?n dü?ünce sefaletini göstermiyor mu?

Referandum ve medya

Uzun y?llar üstü kapat?lan "Dersim facias?" bu süreçte te?rih masas?na yat?r?lmam?? m?d?r?
"Kürt yoktur" ezberi geride kalm?? ve kamu televizyonunda Kürtçe yay?n ba?lam??t?r.
?imdi de gündemde daha demokratik bir anayasa için yap?lan de?i?ikli?in halkoyuna sunulmas? var.
Eski merkez medyan?n kö?elerinde birer birer "Hay?r diyece?iz" aç?klamalar?n?n yap?lmas? da bu süreçte merkezin marjinalle?mesinin bir yans?mas? de?il midir?
Bu de?i?im tabii ki medya polemiklerinin yap?s?na da yans?yacakt?r.
Yani deneyimli meslekta??m?n gözlemleri do?rudur.
Baz?lar?n?n sadece kafalar? de?il konumlar? da kar???kt?r.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri