forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz baydarYAVUZ BAYDAR: Meslekte 'esas? gzden ka?r?yor' muyuz? Buna 'evet' yan?t?n? verenler, kitle gazetelerindeki k?elerde gndemin iyice 'ki?isel konular'a kaymas?n? rnek gsteriyor. Bu da gven kayb?na yol a?yor.

Kamusal veya zel haber kurulu?lar?m?zda -yaz?l? bas?n olsun, grsel medya olsun- al??anlar? ortak bir meslek ahlak rehberli?ine ba?lay?c?, gazeteciye bir nevi zdisiplin sa?lay?c? "etik kurallar" olu?turma hevesi pek yok.

Olanlara da riayet edildi?i pek sylenemez.

K?elere yans?yan bireysel konu tercihlerine, "k?eler dokunulmazd?r" ?eklinde yerle?en sakat kal?plara ve mesela Emin la?an'?n yazd??? trden kitaplara ve eti?e sayg? a?r?lar?na ars?zca meydan okuyu?lara bak?ld???nda, kurals?zl???n nedenleri kolayca anla??l?r.
?imizden bir k?sm? toplumda hakl? ele?tirilere neden olan imtiyazl?lar?n benzeri bir sosyal ayr?cal?k dzeyine eri?me ve orada kalma mcadelesinde. Daha beteri, bu mcadelede gazetecilik ve haber kurulu?u birer ara.

Buna itiraz eden de hemen hemen yok gibi.

Asl?nda, ok satan kitle ileti?im gazetelerinde k?eler, hem analiz ve yorum (yani haberin sunduklar?n? belli bir ereve ve perspektife oturtma eylemi) hem de hayat?n farkl? tadlar?n?, tarzlar?n?, be?eni odaklar?n? yans?t?r, nesnel olandan znel olana do?ru uzan?rlar.
yledir. Ancak, haber ve yorumun belli bir ahlak erevesinde halka kavu?tu?u lkelerdeki yay?n organlar?nda, k?e yazar? veya yorumcunun poplerli?i slup tad?yla ve seti?i konular?n cazibesiyle llr. Kendisini haberin veya yorumun tesinde, onu kenara iten bir merkeze oturtan, "benmerkezci" tipler bile, k?rm?z? izginin nereden geti?ini bilirler.

?ki izgi vard?r. Biri, etik alan? ihlal etmekle, di?eri ise haber de?eri ta??yan geli?melere zne olmakla ilgilidir. Bu iki noktada, -varsa- haber kurulu?unun yay?n ilkeleri, yoksa gazetenin ieri?inden ve itibar?ndan sorumlu genel yay?n ynetmeni devreye girer.
Muhabirden nas?l meslek ahlak? beklenirse, yorumcudan da beklenir.

K?elerin ki?isel ?kar sa?lama veya alma kanallar? olmas?na izin verilmez.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri