forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

SABAH OKUR TEMS?LC?S?'NDEN GAZETES?NE 'HERON' ELE?T?R?S?

Aktif .

yavuz_baydarSabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar gazetesini 'Heron' haberlerine yer vermemesi nedeniyle eli?tirdi. "Haberin Kaçar? yoktur" diyen Baydar; "O nedenle, hangi duru?ta olursa olsun, gündeme ili?kin ana konu ba?l?klar?n? 'içe sindirmek', 'yok saymamak', mesleki bir mecburiyettir." diye yazm??..Haberin 'kaçar?' yoktur

Ülke e?er bir de?i?im ve dönü?üm sürecindeyse, o süreci belirleyen "ana haberlerin" izlenmesi zorunlu. Ad? Heron da olsa, Balyoz da olsa bu tür geli?melerden uzak kalmak, kaçmak mümkün ama okurun bekledi?i gazetecilik bu de?il

Gazeteciyi gazeteci yapan belki de en önemli meziyet, merak.
Okurun, izleyici kitlesinin haber alma özgürlü?ü, merak canl? kald?kça ve haberlere yans?d??? ölçüde anlam kazan?r.
Ortaya bir iddia at?ld???; bir duyum, bir s?zd?rma vb ç?kt??? andan itibaren merak (normal mesleki ko?ullar alt?nda) harekete geçer: Ne olmu?un ötesinde nas?l? ve nedeni, arka plan?, muhtemel sonuçlar?, her yönü yelpaze gibi aç?l?r.
Okurun bekledi?i, gereksinim duydu?u ve özgürlükleri ad?na "hak etti?i" de i?te bu canl? tutulan merak?n, ak?l ve medeni cesaret süzgecinden geçerek sayfalara (veya ekranlara) haber format?nda yans?yan sonuçlar?d?r.
Kimi zaman ise, k?skançl?k veya "geli?menin be?enilmemesi", merak?n önüne geçer, ona bask?n ç?kar.
Dünyada da rastlan?r; ama bilhassa bizim ülkemizde bas?n, rakiplerin öncülük etti?i -yani "patlatt???"- haberlere ra?bet etmeme; onlar? görmezden gelme e?ilimindedir. Ve bizde kompleks veya k?skançl?k ötesinde saikler rol oynar.
Ülkemizdeki yayg?n meslekta? tipinin gündeme bir "partizan", taraftar, siyasi misyoner, propagandist olarak bak???n?n sonucudur bu durum.
Oysa gündem, gazetecinin sübjektif iradesine ço?u kez meydan okur; onu her gün "do?rulara ve gerçeklere sayg?, bilinmeyenlere ilgi" alan?nda s?navdan geçirir. Es geçme veya saklama lüksü olmad???n? hat?rlat?r. Gazetecinin meslek gururu, i?te bu verilen/verilemeyen s?navla yükselir veya iner.
Bütün bunlar?, genel olarak, ülkenin ana gündemini belirleyen, demokratikle?me ve siville?me (sadece sivil-asker ili?kileri de?il, sivil medya- militarist medya mücadelesi aç?s?ndan da siville?me) süreçlerine kal?n bir alt çizgi çeken siyasi içerikli davalarla (Ergenekon, Kafes, ?rticayla Mücadele Plan?, Poyrazköy vb) ilgili haberler gündemden inmeyece?i için yazd?m.
En son bunlara, neresinden bak?l?rsa bak?ls?n reform sürecinde büyük anlamlar ta??yan, her aç?dan mercek tutulmas? gereken Balyoz Davas? da eklendi.
Baz? "önde gelen" bas?n sektörü erbab?, kabullenmekte zorlan?yor: Gazeteci, iradesi d???ndaki geli?melerden kaçamaz. Onun i?i, art?s? ve eksileriyle, gündemi derinden etkilemeye aday geli?meleri yerli yerine koymak, do?rular?yla ve adil bak??lar?yla oldu?u gibi kamuoyuyla payla?makt?r.
Siz olay ve gerçekleri "be?enmez" iseniz, okur veya izleyici onu etrafl?ca bilme ve anlama ihtiyac?n? giderece?i farkl? rakip mecralara yönelir. Çünkü kamuoyunun zekâs?, ne deveku?u olmay? kabul eder ne de yalanc? tellall???.
O nedenle, hangi duru?ta olursa olsun, gündeme ili?kin ana konu ba?l?klar?n? "içe sindirmek", "yok saymamak", mesleki bir mecburiyettir.
Geçti?imiz haftalarda gündeme dü?en "Heron olay?" da böyle bir s?nav ya?att? bas?n?m?za. Ekim 2007'de iki hava subay? aras?nda geçen ve M?T'in (yani bir devlet kurumunun) takibine tak?lan bir konu?ma, TSK'n?n (yani bir ba?ka devlet kurumunun) hakk?nda geçerli ve me?ru birtak?m sorular? sordurtacak (yani normalde merak uyand?racak) türdendi. Subaylardan biri insans?z hava arac? Heronlar?n etkinli?inden yak?n?p, PKK eleman? olan adamlar?na verdi?i zayiat?n engellenmesi için önlem al?nmas?n? isterken, öteki subaydan onay al?yordu. Haberi 15 Temmuz'da veren Bugün gazetesi, M?T'in TSK'ya iç soru?turma için ba?vuruda bulundu?unu, ama subaylar hakk?nda herhangi bir önlem al?nmad???n? aktar?yordu. Haberlerin devam?ndan, TSK'ya ait kurumsal inceleme sürecinin üç y?l sürdü?ü anla??l?yordu. ?zleyen günlerde habere eklenen ögeler, gazeteci aç?s?ndan "kaç?lamayacak" soru i?aretlerini gündeme ta??maktayd?.
Elbette, sorular?n ço?u, TSK ve Genelkurmay'a (klasik gazetecilik ruhuna ba?l? olarak) ele?tirel bak?lmas?n? gerektiriyordu.
Kendisini "merkez" diye nitelendirmeye devam eden ve "bas?n özgürlü?ü"nün de?erini yeni ke?fetmi? görünen bir medya grubu ba?ta olmak üzere, önemli bir kesim, bu haberi görmedi.
Bu, "ba??ml? medya" ve "partizan medya" olman?n çok do?al bir sonucuydu, ?a??rtmad?.
Ama, kendisini ony?llard?r "ba??ms?zl?k" kayg?s?n?n güdümünden ay?rmam?? bu gazetenin de "Heron haberi"ne ilgisiz kalmas?, de?i?im mücadelesini merakla izleyen kesimlerde dudak bükülmesine yol açt?. Bunu dile getirenler, "merkez" denilen medya bo?lu?unda geleneksel, "sivil" ve özgürlükçü SABAH çizgisinin kök salmas?n? ve popüler gücüyle yol gösterici olmas?n? hayati ölçüde demokratik bir ihtiyaç olarak görenlerdi. Buna, üstü kapal? da olsa, olay? farkl? veçheleriyle yorumlayan baz? SABAH yazarlar? da özele?tiri boyutunda i?aret etti.
Bir okur gözüyle bak?ld???nda, Heron olay?n?n, bir iki ufak "müteakip" haber d???nda izlenmemesi, gazete için bir alt? çizilmesi gereken bir eksiklik olarak görülüyor. Tabii, e?er kamu ad?na; onun ç?karlar? ve demokrasiye güveni ad?na yap?lan habercili?in, herhangi bir kurumu ele?tirel ve sorgulay?c? yakla??mdan muaf sayamayaca?? gerçe?ini, bir "asli meslek kabulü" olarak görüyorsak. Bu ilginç dönem, unutulmas?n, hepimizi s?k? bir gazetecilik s?nav?ndan geçirmekte.
Geçenlerde bir "merkez" (?) gazetesi, "ama bizde her yazar özgür i?te" diye savunmaya geçmi?ti. Habercili?iniz kapsaml?, önyarg?s?z, komplekssiz, geni? ölçekli, korkusuz, soran ve cevap arayan, hesap soran unsurlara sahip de?ilse, yazarlar?n?z?n özgür olmas? bir anlam ifade etmez. Çünkü onlar?n özgürlü?ü, as?l haberlerin gündemi yans?t?r olmas?yla, habercili?in ciddiye al?n?r oldu?u alg?s?yla do?ru orant?l?d?r.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri