forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

oktay_eksi2Oktay Ek?i, önceki günkü yaz?s?nda Balyoz davas?nda haklar?nda tutuklama karar? verilen komutanlarla kendini ayn? safa koyunca, Fehmi Koru'nun gazab?na u?rad?... Oktay Ek?i'nin 27 May?s darbesinden sonraki i?levini hat?rlatan Koru, Hürriyet ba?yazar? olman?n özel kabiliyet gerektirdi?ini belirtmi?....FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Halinin tasviridir

Son bakt???mda bir yasak eylemi veya suçu övmenin de suç oldu?u Türk Ceza Kanunu'nda varl???n? sürdürüyordu. Yak?n geçmi?te bu maddelerin i?letilerek gazetecilere ceza verildi?ini hat?rl?yorum. Bunda ?a??lacak bir yön de yok; sonuçta 'suç' diye bir kavram varsa sadece suçu i?ledi?i dü?ünülen de?il, o suçu öven de yanl?? bir i? yapm?? olur.

Bu durumda, bir gazetenin ba?yazar?n?n, 'suçlanan' ki?ilerle kendisini ayn? kaba koymas?n? ve ba?kalar?n? da "Hepsi böyledir" diye 'ihbar' etmesini ne yapaca??z? Bas?n Konseyi'ne mi ?ikâyet edelim?

Tahmin etti?iniz üzere, kendisini 'suçlanan' ki?ilerle ayn? kaba yerle?tiren ve ba?kalar?n? da 'suçlayan' ki?i, Hürriyet gazetesinin ba?yazar? Oktay Ek?i... 'Halimizin tasviridir' ba?l?kl? yaz?s?nda dedi?i ?u: "Bu sat?rlar?n yazar? -aynen Türk Silâhl? Kuvvetleri'nin tüm mensuplar? gibi- kendisini 'ulusalc?' sayar. Hani ?u haklar?nda tutuklama karar? verilen 102 komutan var ya... Aynen onlar gibi."

Al?n burdan yak?n...

Kendisini hemen yan? ba?lar?na yerle?tirdikleri, mahkemece haklar?nda tutuklama karar? ç?km?? ki?iler... Avukatlar?n?n tutukluluk karar?n?n kald?r?lmas? veya redd-i hakim için kap?s?n? çald??? mahkemeler, ba?vurular?n? reddetti. Haklar?ndaki ayr?nt?l? iddianame mahkeme taraf?ndan kabul edildi. Elbette bunlar 'suçlu' olduklar?n? göstermez, yarg?lama sürecinin sonunu beklemek gerekir; ancak itham?n 'ciddi' oldu?unu dü?ündürmeye yeter de artar bile.

Bir gazetecinin ciddi ve vahim bir 'kalk??ma' iddias?yla yarg?lanan ki?ilere bakarak "Ben de onlar gibiyim" demesi hangi akl?n eseridir?

Geçmi?te bune benzer ithamlar? kendili?inden üstlenen meslek mensuplar? olmu?tu. 27 May?s (1960) sonras?nda, bir gazeteci, an?lar?na '?htilâlciler Aras?nda Bir Gazeteci' ba?l???n? koymu?tu. Bir ba?kas? 'Yass?ada'dan Geliyorum' ba?l??? alt?nda demokratik yoldan seçilip ihtilâlle devrilmi? bir siyasi kadroyu rezil etme derdindeydi.

Demek ?imdi de, siyasi ba?nazl?k, darbe giri?iminde bulunmak suçuna muhatap insanlarla kesi?tirmi? oluyor 'gazeteci' kimlikli ki?inin yolunu...

O yollar ilk defa kesi?miyor. Oktay Ek?i 27 May?s sabah?na 'gazeteci' kimli?iyle uyananlardand?. ?htilâlciler taraf?ndan ç?kart?lan bir günlük gazetenin haber müdürlü?ünü yapt?. ?htilâlciler taraf?ndan olu?turulan Kurucu Meclis üyeli?inde bulundu. ?htilâl sonras?nda Türkiye'nin Londra Büyükelçili?i'nde 'mahalli kâtipli?e' atand?.

Hayli girift bir yol onunki.

Yukar?da al?nt?lad???m cümlesinin de içinde yer ald??? yaz?ya itirazlar geldi. Star'dan Mehmet Altan sözgelimi, Oktay Ek?i için 'Okudu?unu anlamayan bir gariban' ba?l?kl? bir yaz? yazd?. Mehmet Altan ba?yazar?n okudu?unu anlamad??? kanaatindeydi.

Anlay?? özürlüsü oldu?una dair bildi?i vak'alar?n? s?ralam?? Hürriyet ba?yazar?n?n Mehmet Altan. Birinde, hükümetin ç?karmak istedi?i '657 say?l? Devlet Memurlar? Kanun Tasar?s?' önüne geldi?inde "Ba?örtüsünü devlet dairelerinde serbest b?rakacaklar" itiraz?nda bulunmu?, ertesi gün "Yanl?? anlam???m" anlam?na gelen bir özürle olay? kapatm??t?.

Mehmet Altan, "Ama as?l i?in vahameti anlad???n? sanmas?" diye yazm??...

Ke?ke babas?na sorsayd?, ondan Oktay Ek?i'nin baya?? gençken de anlama sorunu oldu?unu ö?renebilirdi.

En iyisi ben anlatay?m. Daha do?rusu Oktay Ek?i'nin Samanyolu-TV'den Halit Esendir'e yapt??? konuya ili?kin itiraf?, sizlere 'Okudu?unu da anlam?yor, dinledi?ini de...' ba?l?kl? eski bir Kulis'ten aktaray?m.

"Y?l 1952. Oktay Ek?i o s?rada Dünya gazetesine Ankara'dan katk?da bulunuyor. Gazetenin temsilcisi Çetin Altan, genç muhabire, 'Bugün Meclis'te Fuat Köprülü ve arkada?lar?n?n anayasa dilinin Osmanl?ca'ya dönü?türülmesine ili?kin yasa önerisi görü?ülecek, izleyip yazar m?s?n?' diye soruyor.

Büyük hatiplerimizden Hamdullah Suphi Tanr?över var kürsüde... 'Herkes gibi ben de Tanr?över'i hayranl?kla izliyordum' diye anlat?yor Oktay Ek?i. Konu?ma çok uzunmu? ve sonunda söylediklerinden, 'Bence anayasan?n dilinin ar? Türkçe olarak korunmas? do?ru olur' anlam?n? ç?karm??...

Haberi gazeteye geçerlerken, Çetin Altan birkaç kez, 'Emin misin, gerçekten ar? dili mi savundu?' uyar?s?nda bulunmu?; her seferinde 'Ben oradayd?m, elbette ar? dili savundu' cevab?n? alm??...

Sonras?n? Hürriyet ba?yazar?n?n anlat?m?ndan aktaray?m: Çetin Altan: 'Oktay bugünkü Zafer'i okudun mu?' // Oktay Ek?i: 'Gördüm, ama neden sordunuz?' // ÇA: 'Orada Hamdullah Suphi'nin Meclis konu?mas?n?n metni var'// OE: 'Çetin a?abey, biz de geni? ?ekilde dün ak?am onu verdik.' // ÇA: 'Tamam; ama Zafer'deki tutanak metni Hamdullah Suphi'nin ar? Türkçe'yi de?il Osmanl?ca'y? savundu?unu gösteriyor...'

Bir keresinde de Kipriyanu'yla görü?mü?, 'Klerides'le görü?tüm' diye haber yapm?? Oktay Ek?i..."

Hürriyet'e ba?yazar olmak özel kabiliyet gerektirir...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri