forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?R 'DER?N GIRTLAK' ANISI DA MEHMET BARLAS'TAN...

Aktif .

mehmet_barlas_300Ona Erol Simavi ve Zafer Mutlu ile hangi konularda görü?tü?ünü sordum. Özal anlatt?: Erol Simavi'nin bir sigorta ?irketi varm??, bu ?irket zarar ediyormu?. Sigorta ?irketini kamula?t?rmam?z? istedi. Zafer Mutlu da, Emlak Bankas?'n?n Ata?ehir konutlar? projesinin tan?t?m?n?n ve pazarlanmas?n?n Sabah gazetesine verilmesini istedi.

MEHMET BARLAS'IN SABAH'TA YAYINLANAN YAZISI

Bazen ba?bakanlar da "Derin g?rtlak" olur...

Ertu?rul Özkök Hürriyet'teki yaz?s?nda "Liberal Demokrat tak?nt?s?"n? sürdürmeye ara vermeden gazetenin eski sahibi Erol Simavi'nin nas?l "Derin g?rtlak" oldu?unu anlatm??t?.

Anlatt???na göre, Turgut Özal'?n Necdet Öztorun'u Genelkurmay Ba?kan? yapmayaca??n? o gün Özal'?n yan?nda olan Erol Simavi haber vermi? gazetesine.
Böylece Erol Simavi "Derin G?rtlak" olmu?.

Bu yaz?y? okuyunca ben de Turgut Özal'?n nas?l "Derin G?rtlak" oldu?unu hat?rlad?m.

1987'de Davos'tayd?m...

Ba?bakan Özal'?n da kald??? Belvedere Oteli'nin bar?nda Hürriyet'in sahibi olan Erol Simavi ile sohbet ediyorduk.
Simavi, Özal'dan randevu istemi?ti, kabul edilmesini otelin bar?nda bekliyordu.

Ona Ba?bakan'la hangi konuda görü?mek istedi?ini sordum.

- Çok sevdi?im Kemal Il?cak zor durumda. Bu konuda nas?l bir çözüm bulabiliriz diye dan??aca??m, dedi.
Birazdan Özal'?n bas?n dan??man? Can Pulak geldi bara ve Simavi'yi al?p Ba?bakan'?n yan?na götürdü.

?steyenin bir yüzü kara


Ben barda otururken kap?dan Sabah'?n o zamanki genel yay?n yönetmeni Zafer Mutlu girdi. Bir koltu?a oturup beklemeye ba?lad?.
Yar?m saat sonra Erol Simavi bara geri döndü. Bu s?rada Can Pulak, Zafer Mutlu'yu al?p Ba?bakan'?n kald??? daireye götürdü.
Sonra Zafer Mutlu da görü?mesini tamamlay?p, ayr?ld? Belvedere'den.
Ben Özal'?n dairesine gittim.
Ona Erol Simavi ve Zafer Mutlu ile hangi konularda görü?tü?ünü sordum.
Özal anlatt?:
- Erol Simavi'nin bir sigorta ?irketi varm??, bu ?irket zarar ediyormu?. Sigorta ?irketini kamula?t?rmam?z? istedi. Zafer Mutlu da, Emlak Bankas?'n?n Ata?ehir konutlar? projesinin tan?t?m?n?n ve pazarlanmas?n?n Sabah gazetesine verilmesini istedi.
Görüldü?ü gibi hükümet-medya ili?kilerine ???k tutan bu bilgileri bana aktar?rken Ba?bakan Özal da, Ertu?rul Özkök'ün mant???na göre "Derin G?rtlak" olmu?tu.

Liberal demokrat tak?nt?s?

Özkök dün ne yap?p yapm?? ve konuyu yine liberal demokratlara getirip "Liberal ayd?nlar?n bir bölümünü yak?ndan tan?yorum. ?çlerinde vicdan sahibi olan birkaç? var" diye bitirmi?ti yaz?s?n?.
Böyle tak?nt?lar? ele alan bir f?kra vard?r.
Mahalle maç? yaparken ba??na top çarp?p bayg?nl?k geçiren çocu?u doktor muayene ediyor, annesi de hastane koridorunda a?l?yormu?.
Bir adam gelmi? annenin yan?na.
- Üzülmeyin çocu?unuz iyi olur, bayg?nl??? geçer, demi?.
Anne de "Ya iz kal?rsa" diye cevap vermi? adama.
Adam gülmü?,
- Ben çocukken trende giderken bir sars?nt?da yukar?daki bagaj filesinden ba??ma gramofon dü?tü, ben de bay?lm??t?m.
Sonra sa? elinin i?aret parma??n? bir gramofonun i?neli kolu biçimine sokmu?.
Parma??n? gramofonun kolunu pla?a yerle?tirirmi? gibi ba??na koymu?.
Ba??n? boynundan k?v?rarak bozuk plak gibi "Hiç iz kald? m?, hiç iz kald? m?, hiç iz kald? m?" diye tekrarlamaya ba?lam??.

Ba??na m? dü?tüler?

Merak ediyorum.
Acaba liberal demokratlar Özkök 28 ?ubat postmodern darbesinde ortak man?etleri atar, and?çlar? yay?nlarken mi ba??na dü?tüler ki, tak?nt? haline dönü?tüler onun beyninde?
Bakars?n?z bir gün "Cuntac?lar?n ve darbecilerin bir bölümünü tan?yorum. Birlikte oldum. ?çlerinde vicdan sahibi olanlar da var" diye anlatmaya ba?lar ve böylece kendisi "Derin g?rtlak" olur.

www.sabah.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri