Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Umur Talu

umurtalu_150UMUR TALU - GAZETE HABERTÜRK 

Bizim sektörden sessiz bir sesi, sessiz bir isyan?, sesine pek kulak verilmeyenlerin sessizli?inden bir nefesi aktaraca??m. Dizinin konusu ?öyle: Varl?kl? patron, teknolojik alanda, yay?nc?l?kta belli öncülüklerini peki?tirerek yeni ihaleler kazan?r. Milyar dolarlar sahaya ç?kar.

Lakin küçük bir ?ey unutulmaktad?r: Çal??(t?r?l)anlar?n mütevaz? ücretleri.

Tabii ki bizim sektöre mahsus bir ?ey de?il, ama ne kadar “tipik”.

Tabii ki zor duruma dü?en ?irket diye bir mefhum var ama grup gayet s?hhatli görünürken, çal??(t?r?l)an?n zor duruma dü?mesi neden pek mevzubahis olmaz!

Neden mum dibine ???k vermez?

Neden, gazeteciler kendini, kankas?n? parlatan, e?e dosta k?yak geçen yaz?, haber yapabilecek kabiliyette olur da, zor duruma dü?en meslekta?lar? için kolay kolay bir sat?r ç?kmaz?

Ben aktaray?m, dedim. Ama “imzas?z” meslekta?, kendi haberini öyle iyi yazm?? ki…

?öyle dü?ündüm:

Bir müessese, o durum kendisi olsa bile, bir durumu böyle iyi anlatabilen gazetecinin k?ymetini neden bilmez, hakk?n? neden ödemez?

Bir de… üzüldüm tabii:

Nas?l bir düzendir ki, kimileri utan?lacak yaz?lara, haberlere dahi pi?kinlikle kocaman imza koyabilirken; bir gazeteci, kendi hallerini anlatan utanç verici durumun hakiki yaz?s?na neden imza atamaz?

Nas?l bir düzendir ki, korku sadece da?lar? beklemez, eli hep ensende, tokad? hep yüzünde, sillesi hep ruhundad?r.

Nas?l bir düzendir ki, insan, en basit hakk? verilmedi?inde dahi, sesini, ismini gizlemek zorundad?r?

Nas?l bir düzendir ki, ma?dur hakk?n?n de?il, güçlü keyfinin yan?nda vaziyet eder?

Yine de, imzas?z da olsa, sadece kendini, gazetecileri de?il; güvenlikçiyi, temizlikçiyi, ?oförü, santralciyi de yazan bir meslekta? ba??m üstüne!

“Say?n Talu; A??r Roman’? hat?rlars?n?z (Mustafa Alt?oklar). Müjde Ar filmde oynamaya    ‘Alem  .. t oldu’ cümlesini okuyunca karar verdi?ini söylemi?ti.

Bizim (ve sizin) âlem de öyle oldu. Terbiyesizlik de?il, patlama say?n lütfen.

Patronumuz ihaleler kazan?yor, en zenginlerden say?l?yor ama çal??anlar eziyet çekiyor. Medya grubunda bir avuç kalm?? insan bedava çal??t?r?l?yor.

Ba?ka i? bulamayan, tazminat? elinin tersiyle itme cesareti bulamayan, borca batm?? onca insan her gün yol paras? denkle?tirip i?e geliyor.

Baz? internet sitelerinde tek tük yaz? d???nda bas?nda kalem oynatan yok (Bir Mehmet Barlas yazd? geçen). Herkes kör ve sa??r.

Grupta sadece Skytürk, Ak?am, Show yok. Güne? var, kapat?ld??? için tazminatlar? 10 taksitte ödenecek Tercümanc?lar var. Dergiler, matbaa var. Temizlikçiler, güvenlik görevlileri, ?oförler, yemekhane- kafeterya personeli, santralciler var.

Bir garsona haftal?k 5 TL ödenmi?. Parça parça maa? tamam da 5 lira ne?

?nsan?n içerideki kendi paras?n? istemesinin ad? avans!

Orucu bozan, bozmayan durumlar yerine, kul hakk?n? da konu?acak insan yok mu?

4 y?l zam görmeyen, aylarca üç kuru? maa?? alamayana kandilde simit, Ramazan’da erzak da??tan nas?l bir zihniyet?

(Sabah’ta yazarken) Sabah önünde grev yapan iki ki?iye destek olmu?tunuz, hiç unutmuyorum. Meslekta?lar?n?z?n deste?e ihtiyac? var.

Her ay sonu kira, kredi taksiti, çocu?un masraflar? olmasa… neler yapard?m, diyorum. Olmuyor, yapam?yoruz. Üç, dört ayda bir de olsa yatacak üç kuru?a ihtiyaç oldu?u için bir ?ey yapam?yoruz.

Lütfen bizi cesaretsizlikle suçlamay?n.

Kendi mail adresimden yazam?yorum, bana k?zmay?n!

Ama lütfen destek olun!

Yerini kaybetmemek için ses ç?karmayan yöneticilerin ezdi?i çal??anlar ad?na… Ben.”

Say?n yönetici, lütfen çal??anlara kör ve sa??r kalmay?n?z! Onlar en önce sizin meslekta??n?z

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri