forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYA'DA K?M?N KANI AKACAK!

Aktif .

sturgutSERDAR TURGUT: Eski tr gazetecilik lyor ve yeninin nas?l olmas? gerekti?i konusunda kesinlik yok... Hemen hemen tm yay?n ynetmenlerimiz fark?ndalar bu ka?n?lmaz de?i?imin ama biro?u h?zla yakla?an de?i?ime, sadece igdlerine dayanarak, el yordam?yla tav?r al?yorlar.


?gdleri ve el yordam?yla al?nan tav?rlar insan? yanl?? yapmaya iter. Tavr? en net olabilecek ve de?i?imin gere?ini en iyi grd?n sand???n?z gazetelerde bile bu yo?un gnlerde baz? hatalar olmas? ka?n?lmaz (ve nitekim oluyor da...)

Hatalar belki ka?n?lmazd?r ama bunlar? en aza indirmeli ve de?i?im yolumuza daha emin, net ad?mlarla ?kmal?y?z. Bat? medyas?n? iyi takip etmek ve yeni trendlleri anlamak gerekiyor.
ok de?i?ik bir 'Kltr kaymas?' (culture shift) ya?an?yor medyada.
Bu kltr kaymas? ?u unsurlardan olu?uyor;

1- Bugn dnyada her okuyucunun zerinde muazzam bir enformasyon fazlas? yk var. Rutin bir haber kanal?na bakarken bile ekranda birok farkl? haberi ayn? anda gryorsunuz. Ekrana bakarken insanlar ayn? anda cep telefonuyla mesajla??p bilgisayar ekran?na da bak?yorlar. Muazzam bir bilgi bombard?man? ile kar?? kar??yay?z.

2- ?u anda internette 150 milyon web sitesi var. Say? saat ba??na 10 bin yeni site h?z?yla art?yor. 70 milyon blog da var. Her gn 210 milyon e-mail gnderiliyor internette. 2016 y?l?na gelindi?inde bugne kadar yaz?lm?? tm kitaplar?n iinde var olan bilginin tam 3 milyon misli bilgi internet ortam?nda olabilecek. Bilgi iinde bo?uldu?umuzu sylemek herhalde yanl?? olmaz. (Bu arada bu bilgileri gazetecilik meslek okullar?n?n Harvard'? say?labilecek Columbia Journalism Faculty'nin dergisi olan Columbia Jounalism Review'den ald?m. Her yay?n ynertmeni bu dergiyi dzenli ve dikkatle okumal?d?r bence.

OLA?ANST B?R B?LG? BOMBARDIMANI VAR

3-
zetini verdi?im bu rakamlardan bile anla??labiliyor ki; gnmzde insanlar?n bilgilenmesi nnde katiyen engel yok. Ama ok ilgin bir ba?ka geli?me daha var. Bu kadar fazla bilgiye ula?ma imkan? varken ve bilgi siz istemeseniz de size ula??yor olsa da insanlar yeterince bilgili olduklar?n? ve anlad?klar?n? d?nmyorlar. Associated Press ajans?n?n yneticileri Context adl? ?irkete dnya le?inde 'Haber tketimi trendleri' zerine hayli kapsaml? bir al??ma yapt?rm??lar. Dnya le?inde yap?lan bu ara?t?rman?n sonucuna gre ola?anst bilgi bombard?man? olmas?na ra?men haberi tketenler (okuyucu veya seyirciler) yeterince anlayabildikleri kan?s?nda de?iller.

GELECE??N GAZETE ?ER?KLER?

4-
nceki ilk tespit asl?nda bize gazetecili?in gelece?inin ne olmas? gerekti?i hakk?nda baz? ipular? veriyor:
-Okuyucular ve izleyiciler kendilerine ya?d?r?lan enformasyonun derlenip toparlanmas?n? ve anlamland?r?larak kendilerine sunulmas?n? istiyor. Sadece fazla enformasyonun olmas? yetmiyor onlara. O enformasyonun kendi hayatlar? a?s?ndan ne anlama gelece?inin de haberin ki?iselle?tirilerek anlat?lmas?na ihtiya byk.
-Bu da ka??ttan olsun olmas?n her trl medyada kaliteli ierik meselesinin gnmzde ok nemli oldu?unu gsteriyor. Dnn haberlerini vermekten ibaret olan ierik art?k istenmiyor. nk o ierikten herkes sabah kalkt???nda zaten haberdar durumda. Siyasi ve ekonomik haberler birok farkl? medyada zaten yorumland???ndan ayn? yorumlar?n gazetede de tekrarlanmas? istenmiyor. Art?k okuyucu ok farkl? bir ierik talep ediyor. Farkl? haberler bekliyor. ?stenilen dnn olup bitmi? haberinin tekrar? de?il ama zamans?z (Timeless) denilebilecek bir haber tr.
Bu gere?i grm? olduklar?ndan Time ve Newsweek dergileri birbiri ard?na grn?lerini (Tasar?m) radikal biimde de?i?tirdiler (Redesign) ve o yeni ieri?e uygun tasar?m al??mas?n? da tamamlad?lar.
Art?k her iki dergide de kltr analizleri, life style yaz?lar?, sanat ele?tirileri ve tav?rl? iyi yazabilen yazarlar ok daha nem kazanacak. (Monocle dergisinin yay?n ynetmeni Tyler Brule'nin deyimiyle 'Smart Journalism' yap?lmas? gerekiyor art?k.)
Habercilik de olacak tabii ama bu 'The Economist' dergisinin yapt??? gibi yap?lacak. Di?er iki derginin aksine reklam gelirini son y?llarda dzenli art?rabilen 'The Economist' dergisinin neyi do?ru yapmakta oldu?u ara?t?r?l?nca, zengin enformasyonu ok iyi yazarlara toparlat?p anlamland?rmaktaki ba?ar?s?na muhtemel bir neden olarak ula??l?yor. O yazarlar bu i?i ayr?ca bir mizah slubu da tuturabilerek yap?yorlar. Yani haber analizini de keyifle okunur hale getiriyorlar. Newsweek ve Time dergisi, Economist dergisinin habere bu yakla??m?n? taklit etmek srecinde ?u aralar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri