forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

emre_usluEMRE USLU / TARAF 

Hanefi Avc?’n?n yazd??? Haliç’te Ya?ayan Simonlar kitab?n? de?erlendirmeye geçmeden önce bir haber vereyim. 24 ocakta yazd???m yaz?da da yans?tt???m Emniyet kulislerine göre bu kitap bir grubun haz?rlad??? operasyon kitaplar? serisinin ikinci kitab?.

Birinciden beklenen sonuç al?namay?nca ikinci kitap yaz?ld?. Emniyet kulislerinden edindi?im bilgilere göre üçüncü kitab? Sabri Uzun yaz?yor. Alt?-yedi ayd?r üzerinde çal??t???n? ö?rendi?im kitab?n ne zaman piyasaya ç?kaca??n? bilmiyorum. Muhtemeldir ki Avc?’n?n kitab?ndan beklenen sonuca göre karar verilecek.

Hanefi Avc?’n?n kitab?na gelince; Hanefi Avc? konusunda hakl? da olsa ele?tirel yaz? yazmak içimi ac?t?yor. ?çimi ac?tsa da hakperestlik ad?na Avc?’n?n do?rular?n? ve yanl??lar?n? yazaca??m.


Avc?’n?n do?rular?:

1) Hanefi Avc?’n?n tak?nd??? pozisyon çok do?ru pozisyondur. Bu kitapta özetle Avc?, hukukun ve demokrasinin yerle?mesi için sa?lam bir devlet ele?tirisi yap?yor.

2) Avc? bunu yaparken sistemin manipülasyonlara aç?k oldu?unu z?mnen kabul ediyor. Bu da onun do?rusu. Sistemin bu özellikleri nedeniyle cemaatin sistemi ele geçirdi?ini iddia ediyor. Bu konu tart???labilir. Sistemin içinden bakt???mda bu ç?kar?m?n çok do?ru oldu?unu sanm?yorum. Varsayal?m ki do?ru, Avc?’n?n bu ‘do?ru’yu kan?tlamak için ortaya koydu?u iddialar?n büyük ço?unlu?u yanl?? veya çeli?kili.


Avc?’n?n çeli?kileri:

1) ?stanbul ?stihbarat Müdürü Ahmet ?lhan Güner “Dan??tay cinayetini Ergenekon’a ba?lamad??? için görevden al?nd?” diyor. Oysa Güner görevden al?nd???nda (6 ?ubat 2007) Ergenekon denen ?eyden haberdar de?ildik. (Ergenekon operasyonu Haziran 2007’de ba?lad?.)

2) Avc? konu?tukça da çeli?kili bilgiler veriyor. Milliyet’e “cemaat üzerime gelmesin diye kitap yazaca??m? herkesten saklad?m” diyor. Daha sonra ç?kt??? NTV’ye “kitab? yazaca??m? cemaatin önde gelenlerine söyledim. Mesaj?m Fethullah Gülen’e ula?m??t?r” diyor.

3) Avc?, kitab?nda “?stihbarat Daire Ba?kanl???’nda” (?DB) cemaate ait, sisteme kay?tl? olmayan dinleme cihazlar? oldu?unu, savc?lar?n bunu çok rahat bulabilece?ini söylüyor. Daha sonra bir internet sitesine verdi?i demeçte “çok geç kal?nd?. Art?k bulunamaz” diyor. Diyelim ki cemaatin sisteme kay?tl? olmayan dinleme cihazlar? var. Bunlar ?DB’de ne ar?yor? Cemaat bunlar? ?DB’ye neden getirsin? Elinde teknolojik imkân varsa d??ar?da bir yerde yine cemaatçi polisler taraf?ndan da dinleme yapabilirdi cemaat. Bu sorular?n mant?kl? cevab?n? vermiyor.

4) Avc? dinlemelerin IMEI numaras? üzerinden yap?lad???n? söylüyor. (Teknik ve uzun bir konu oldu?u için ayr?nt? yazmad?m. ?steyen Google’dan gerekli bilgiyi bulabilir.) Yani hâkime telefon numaras? de?il telefondaki IMEI numaras? verilerek dinleme karar? al?n?yor. Avc? bunu yasal de?ilmi? gibi yans?t?yor. Mahkeme karar?yla dinlenen telefon neden yasal dinleme olmas?n?

5) Daha da önemlisi bu yasa haz?rl?klar? yap?l?rken siz KOM dairesinde ba?kand?n?z. IMEI numaras?ndan dinleme yönteminin KOM ve ?DB taraf?ndan talep edildi?i biliniyor. Yani bu sitemin mucidi Hanefi Avc?. Avc? da IMEI numaralar?yla mahkeme karar? alarak dinlemeler yapt?. Bunu da çok s?k yapt?. ?imdi soru ?u: Avc?’n?n yapt??? dinlemeler de hukuksuz muydu? Bu sistemi neden ?imdi ele?tiriyorsunuz? ?cat etti?iniz sistemin ucu size dokununca ba??rmaya ba?l?yorsan?z samimiyetinize nas?l inanaca??z?

6) IMEI numaras? üzerinden dinleme yapan tek birim Emniyet mi? Örne?in Jandarma da Mehmet Baransu ve e?inin telefonlar?n? IMEI numaras? üzerinden dinlemedi mi. Baransu bunlar? belgeleriyle yazd?. Genelkurmay da, dinleme yetkisi olmamas?na ra?men IMEI üzerinden dinleme yap?yor. Jandarma, Genelkurmay ve M?T dinlemelerin ço?unu IMEI numaras? üzerinden yaparken onlar? görmezden gelip ?DB ve KOM dairelerini hedef alman?z neden?

7) Kitapta Avc?’n?n ortaya koydu?u en ciddi belge cemaat içinden cemaat imam? olarak adland?r?lan Osman Hilmi Özdil’i Fethullah Gülen’e gönderilmek üzere haz?rlanan bir de?erlendirme notu. Bana göre kitab?n tek ciddi taraf? yedi sayfal?k bu not. Ancak Avc?’n?n bir internet sitesine verdi?i kritik bir bilgiyle bu rapor da ku?kulu hale geldi. Avc? bu raporun orijinalinin Emniyet’te kay?t alt?nda oldu?unu ifade etti. Fethullah Gülen’e gönderilmek üzere haz?rlanan belgenin orijinali Emniyet kay?tlar?na nas?l giriyor?

8) Böyle belgelerin Emniyet kay?tlar?na girmesi için ya bir ihbar mektubu ?eklinde Emniyet’e gönderilmesi gerekiyor, ya da bir operasyonda ele geçirilmi? olmas?. Bildi?im Gülen cemaatine yönelik bir operasyon yap?lmad?. Orijinali Emniyet’te oldu?una göre, belge Gülen’in eline geçmemi? demektir. Emniyet’te bu kadar güçlü olan bir yap?, haz?rlad??? belgeyi Gülen’e ula?t?ramadan polise nas?l kapt?rd?? O halde bu belge, Gülen’in eline geçsin diye de?il Emniyet kay?tlar?na girsin diye haz?rland?. Belge Avc?’ya da ula?t?r?larak bu kitaba konmas? sa?land?. Yani Avc?’n?n kitab? belgenin kamuoyu ile payla??lmas? için araç olarak kullan?ld?. Avc? da cemaat içi çat??man?n taraf? oldu.

9) Bu belgede imza var m?? Belgeyi kimin yazd??? belli mi? Bu tip belgelerde genelde imza olmaz. ?mza yoksa bu belgenin orijinal belge oldu?una nas?l kanaat getirece?iz?

10) Kitapta en temel çeli?kilerden biri de Avc?’n?n KOM dairesinden al?nmas?yla ilgili. Avc? görevden al?nma sürecinde ?dari Mahkeme karar?yla yerine atanan Co?kun Hayal’in mahkemeyi kazanmadan, kazanm?? gibi yap?larak kendisinin görevden al?nd???n? iddia ediyor. Oysa ?çi?leri Bakanl??? kaynaklar? bu bilgiyi kesin dille yalanl?yor. Avc?’n?n mahkeme karar? nedeniyle görevinden al?nd???n? belirtiyorlar. Avc?’n?n bu çeli?kiyi de aç?klamas? gerekiyor.

http://www.taraf.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri