forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BAKIN K?M K?M? D?NL?YOR!

Aktif .

  Dünyada cep telefonu sektörünün yan sanayii ?srail firmalar?n?n tekelinde. Converse ve Amdocs gibi ?srail firmalar? hem bizdeki hem de pek çok ülkedeki cep telefonu ?irketleriyle irtibatl?. Size-bana gelen faturalar? abonesi oldu?umuz ?irketlerin düzenledi?ini ve her ay ne ödeyece?imizi onlar?n bize bildirdi?ini san?yoruz. Ama hay?r, o faturalar? ?srailli firmalardan biri düzenliyor.FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI... 

Bak?n kim kimi dinliyor

Baz? konular karabatak gibidir, ara ara ba??n? yeniden gösterir. Y?llar önce, bir i?adam? dostum, "Cep telefonlar?n? dinlemek bu kadar kolay m??" diye sormu?tu. Devir "Cep telefonlar? en güvenilir ileti?im arac?, dinlenemiyor" inanc?n?n hâkim oldu?u devirdi. Hâlâ ?a?k?nlar? ya?ayan dostum, "Dün iki ?srailli, cep telefonu dinleme cihaz? pazarlamaya çal??t?" bilgisini verdi.

Genelkurmay Ba?kanl???'na dinleme amaçl? cihazlar?n ?srail'den al?nd???n? ö?renince, ilk yazd???mda çok ses getirmi? eski bir olay? hat?rlad?m. ?lkini taa 26 Aral?k 2001 tarihinde yazd???m, sonralar? her f?rsat dü?tü?ünde yeniden döndü?üm olay?: Cep telefonu servisi sa?lay?c?s? ?irketler, faturalama ve SMS gönderme i?lemlerini kendileri yapmak yerine ?srailli firmalara ihale ediyorlar...

Dünyada cep telefonu sektörünün yan sanayii ?srail firmalar?n?n tekelinde. Converse ve Amdocs gibi ?srail firmalar? hem bizdeki hem de pek çok ülkedeki cep telefonu ?irketleriyle irtibatl?. Size-bana gelen faturalar? abonesi oldu?umuz ?irketlerin düzenledi?ini ve her ay ne ödeyece?imizi onlar?n bize bildirdi?ini san?yoruz. Ama hay?r, o faturalar? ?srailli firmalardan biri düzenliyor.

Bunu nas?l yap?yor dersiniz? Cep telefonu ?ebekesine cihazlar?n? yerle?tirerek... Hepimizin yapt??? konu?malar o âletler taraf?ndan tespit edilip kayda geçiriliyor, ?srail'de de i?leniyor.

Yok "Genelkurmay dinledi", yok "Cemaat dinledi", yok "T?M'den izinle dinlendi", yok "?zinsiz dinleme yap?l?yor" diye tart???p duruyoruz ya, bu tür tart??malar her gündeme geldi?inde ben gülüyorum. Bizim cep telefonu ?irketlerinin hizmetlerinden yararland??? ?srailli firmalar, istedikleri ki?ileri dinleyebilecek durumdalar da...

Türkiye'nin ?srail ile ili?kileri ?ekerrenk, de?il mi? Özellikle de Mavi Marmara sald?r?lar?ndan sonra... Öncesinde de Davos'taki "One minute" krizi var. Bu iki geli?meyle ilgili bizimkilerin gördü?ü yönler var, bir de görmedi?i yönler... Bence ?srail her iki krizin öncesi ve sonras?nda Türk yetkililerin konuya ili?kin dü?üncelerini bir biçimde biliyordu.

?ddial? m? geldi size? Öyleyse ABD istihbarat örgütleri ve savunma sanayii alan?nda en yetkin otorite kabul edilen James Bamford'un 'Shadow Factory' (Gölge Fabrika) adl? son kitab?na müracaat edelim. Esas konusu Amerika'n?n süper-gizli dinleme kurumu NSA'yi (National Security Agency) ve yapt?klar?n? anlatmak oldu?u halde, Bamford, kitab?nda, 2009 y?l? ocak ay?nda Gazze krizi öncesi ve sonras?nda ya?ananlara ???k tutacak bilgiler de aktar?yor.

2009 ba??nda ?srail'de ba?bakanl?k koltu?unda oturan Ehud Olmert Gazze yüzünden BM'nin yapt?r?m karar? haz?rl??? içinde oldu?unu, ABD D??i?leri Bakan? Condoleeza Rice'?n gönlü elvermese bile Bush'un karara kar?? ç?kaca??n? bir yerde a?z?ndan kaç?rd?; hem de a?a??lay?c? ifadelerle.. Gerçekten de öyle oldu: BM karar?na Rice çekimser oyu kulland?.

Olmert kimselerin bilmedi?i bu bilgilere nas?l ula?m??t??

Amerika'da iki önemli cep telefonu ?irketi var: AT&T ve Verizon. Bu iki ?irketin abonelerinin birbirleriyle yapt?klar? konu?malar? dinleme i?ini, bu görevin esas sahibi devlet kurumu olan NSA, iki ?srail firmas?na ihale etmi? bulunuyor: Verint ve Narus... Her iki firman?n kurucular?n?n ?srailli eski istihbaratç?lar oldu?unu kitaptan ö?reniyoruz.

Bizde de Genelkurmay Ba?kanl??? dinleme cihaz?n? 8-10 milyon dolar ödeyerek Verint'ten sat?n alm??; t?pk? M?s?r, Çin ve Vietnam gibi...

Telefon dinleme cihazlar? üreten Verint firmas?yla ?irketlere faturalama ve SMS uyar?s? atma hizmeti veren Comverse firmas? karde? kurulu?lar ve ikisinin ba??nda da ?imdilerde hayat?n? Namibya'da kanun kaça?? olarak sürdüren Kobi Alexander adl? ?srailli var. Amerikan yetkilileri borsada döndürdü?ü dolaplar? bahane edip kendisini yakalamaya kalkt???nda Namibya'ya kaçt? Alexander; iki ülke aras?nda suçlular?n iadesi anla?mas? olmad??? için...

Olmert'in BM karar?yla ilgili niyetler için fal açmad???n?, Amerikal? telefon ?irketleriyle içli d??l? ?srail firmalar? arac?l???yla bu bilgileri edindi?ini herhalde anlad?n?z.

Verint hakk?nda soru?turma yürütülen Avustralya'da, firma yetkilileri, pazarlad?klar? dinleme cihazlar?n?n orada depolanm?? verilere dünyan?n her taraf?ndan 24 saat kesintisiz eri?ilebildi?ini aç?klad?; "?srail'den biz de ula?abiliyoruz" itiraf?yla hem de...

Kar???k bir konuyu çok basit anlatmaya çal???yorum. Buraya kadar anlatt?klar?m?n özeti ?u: Genelkurmay'?n veya herhangi bir devlet kurumunun bizleri dinleme amac?yla sat?n ald??? cihazlar uzaktan da izlenebiliyor. Dahas?, cep telefonu ?irketlerine faturalama ve SMS hizmeti sunan ?srailli firmalar da bütün konu?malar?m?z?n ayr?nt?lar?na sahipler...

Biz birbirimizi dinledi?imizi san?rken, bizi dinleyip izleyen ba?kalar?...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri