forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BEK?R CO?KUN'UN YAZILARINA NEDEN SON VER?LD??

Aktif .

eser_karakaStar Gazetesi yazar? Eser Karaka?, Bekir Co?kun'un me?ruiyetini yitirdi?i için gönderildi?ini savunmu?... Karaka?, medyan?n yeni bir döneme girece?ini yazm??...

 

ESER KARAKA?'IN YAZISI..

Bekir Co?kun’un i?ten at?lmas?

Bir yazar?n i?inden edilmesi kötü, çok kötü bir ?ey.

Tansel Çöla?an’?n e?i Emin Çöla?an için bile içim burkulmu? idi.

Bekir Co?kun için söz konusu olan ikinci iç burkulmas?.

Bir gazetecinin, bir yazar?n i?inden at?lmas? iki nedenden çok kötü: birincisi insani nedenler, ikincisi ise çok geni? bir yelpaze içinde savunmam?z gereken ifade özgürlü?ü ilkeleri aç?s?ndan.

Türkçesini, kalem esnekli?ini senelerdir çok be?endi?im Say?n Bekir Co?kun’un i?ten at?lmas?na insani nedenlerden gerçekten üzülüyorum.

Ancak, konu, ifade özgürlü?ü aç?s?ndan irdelendi?inde durum de?i?iyor.

Siyasetçinin, kö?e yazar?n?n söyledi?inin, yapt???n?n, yazd???n?n me?ruiyeti, hukukili?i çok geni? aç?l? bir alanda tan?mlan?r, tan?mlanmal?d?r.

Ancak, aç? ne kadar geni? olursa olsun, bu aç?n?n da s?n?rlay?c? kollar? vard?r.

Bu s?n?rlar evrensel olarak tan?mlanm?? demokrasi, laiklik ve hukuk devletidir.

Siyasetçi de, yazar da bu s?n?rlar içinde i?lerini yaparlar.

Bu s?n?rlara tecavüz edildi?inde siyasetçinin de, yazar?nda me?ruiyeti tehlikeye girer.

Meseleyi Türkiye’ye ta??rsak aç?n?n bir kolu din temelli i?leyecek bir devlet mekanizmas?na, ikinci konu ise askerin siyasete müdahalesine, muht?ralara, darbelere kar?? ç?kmakt?r.

Bir kö?e yazar? dini kurallara göre i?leyecek bir devlet mekanizmas?n? savunur ise yazarl?k me?ruiyetini yitirir.

Ayn? kö?e yazar? askerin siyasete müdahalesini, darbeleri, muht?ralar? savunur, anlamaya ve anlatmaya çal???r  ise yine me?ruiyetini yitirir.

Kö?e yazar? muhalefini de, yanda?l???n? da bu s?n?rlar içinde yapmak durumundad?r; aksi durumda ortada yazarl?k me?ruiyeti kalmaz, zira dini kurallara göre i?leyecek bir devleti de, askeri darbe ya da muht?ray? da savunmak ifade özgürlü?ü s?n?rlar? içine girmez, bir anlamda ?iddeti savunmakla e? anlaml?d?rlar.

27 Nisan 2007’de Türkiye ahlaks?z bir muht?rayla kar?? kar??ya kalm??t?r.

Bu muht?ra sonras? yazarlar?n ne yazd??? bir turnesol ka??d? niteli?indedir.

Bak?n?z, Say?n Bekir Co?kun 29 Nisan 2007 günü, yani me?hur ve ahlaks?z muht?radan iki gün sonra ne yazm??: “Muht?ran?n özünde bir anlay?? farkl?l??? yat?yor. Ça?da?-uygar bir ya?am biçimine ula?mak isteyenler, ilkel ortaça? ya?am biçimine dönmek isteyenlere engel olmak istiyorlar. Muht?ran?n özü bu.”

Bu internet insanlar?n ba??na bela zira Devlet Kütüphanesi’ne, ar?ivlere falan gitmeye gerek kalmadan iki tu?la bu yaz?ya ula??yorsunuz.

Ve Bekir Co?kun’un yazarl?k me?ruiyeti bu yaz?yla bitiyor.

Askeri darbeyi, muht?ray? savunmak ?iddeti savunmak demektir.

?iddet savunmas?n?n ise me?ruiyeti olamaz.

Türkiye siyasette de, gazetecilikte de bu iki parantez kolunun içine girecektir.

Parantezin bir kolu din temelli bir devlet i?leyi?ine, ikinci kolu ise askeri darbelere, muht?ralara kar?? ç?kmakt?r.

Bu iki parantez kolu aras?nda çok geni? bir me?ruiyet alan? mevcuttur, demokrasi buradad?r, hukuk devleti buradad?r, laiklik buradad?r.

Bu s?n?rlar? zorlayanlar 2010 Türkiye’sinin ve dünyas?n?n me?ruiyet s?n?rlar?n? zorlam?? olurlar.

Star Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri