forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_kekec_280Bekir Co?kun’un görevine son verilmi?... Samimi hissiyat?m? söyleyeyim: Üzüldüm. ?dari tasarruf mudur, patronaj emri midir, bilmiyorum. Denilenlere göre, çok para ald??? ve isteneni veremedi?i için gönderilmi?...

 

AHMET KEKEÇ'?N STAR GAZETES?NDEK? YAZISI

?cab?nda hepimiz Bekir Co?kun’uz

Bekir Co?kun’un görevine son verilmi?... Samimi hissiyat?m? söyleyeyim: Üzüldüm.

?dari tasarruf mudur, patronaj emri midir, bilmiyorum.

Denilenlere göre, çok para ald??? ve isteneni veremedi?i için gönderilmi?...

Memduh Bayraktaro?lu (arada s?rada fakire çakar ama dü?üncesine itibar ederim), kovma emrinin Ba?bakan’dan gelmedi?ini yaz?yordu. Ba?bakan’dan gelmi? bu türden “emirler” var m?d?r acep? Bunu aç?klama görevi de, pat?r pat?r adam kovan muhterem Ayd?n Do?an’a dü?üyor.

Emin Çöla?an’?n Hürriyet’ten gönderilmesi siyasi bask?yla irtibatland?r?lm??t?.

Dönemin genel yay?n yönetmeni Ertu?rul Özkök de iddialar? yalanlam??t?.

Me?er Emin a?abeyimiz, “emin bir yazar” olmad???, ona buna lakap takt???, çamur yapt??? ve handiyse küfürsüz yaz? yazmad??? için kovulmu?.

Bu aç?klamaya inand?k.

Daha do?rusu yedik.

Fakat, “küfretti?i” gerekçesiyle yazar kovan muhterem Ayd?n Do?an, her gün sata?acak birilerini arayan ve bulan, ald??? “cevaplar” kar??s?nda huysuzlan?p “yav?ak”, “müptezel”, “?erefsiz” diye ünleyen Ahmet Co?kun’u neden kap?n?n önüne koymuyordu?

Bir ba?ka Co?kun olan Bekir’i göndermi?ti pekâlâ... Daha do?rusu, göndermi? olmamak için “istifas?n?n” iyi niyet ta?lar?n? dö?emi?ti.

Bu “Co?kun”un ayr?cal??? neydi?

Harika bir yazar oldu?u ve biti?ik yaz?lmas? gereken “de”leri çok iyi biti?tirdi?i için mi?

Do?an Medya Grubu’nun ç?karlar?n? daha “cengâverce” savundu?u için mi?

Rakip gazetenin kulland??? “kamu kredileri” hakk?nda 500 yaz? yazarken, kendi patronunun kulland??? ayn? nispetteki “POA? kredisi” için çeyrek yaz?y? bile çok gördü?ü için mi?

Niçin?

Hadi bu Co?kun zaman zaman K?l?çdaro?lu lehinde co?uyordu, elinde k?l?ç “evetçilere” sall?yordu, icab?nda mahallenin dü?manlar?n? püskürtüyordu... Faydal?yd?. ??levseldi. Ergonomikti.

Peki, neredeyse her yaz?s?n? “mide buland?r?c? güruh”, “yarat?k”, “ku? beyinli”, “ahmak” gibi yarat?c? küfürlerle süsleyen Özdemir ?nce’yi neden kovmuyordu? “Bidon kafa”n?n mucidi Y?lmaz Özdil’e neden ili?miyordu?

Demek ki, genel yay?n yönetmeninin “Çöla?an savunusu” temelsizdi ve muhterem Ayd?n Do?an “Ba?bakan k?zar, kredimizi keser, kelepir arazimize imar izni vermez” endi?esiyle durumdan vazife ç?karm??t?.

Soru ?u:

Bekir Co?kun’u, s???nd??? son “köy”den yollayan muhterem Turgay Ciner de acaba durumdan vazife mi ç?karm??t??

Böyleyse, hepimiz Bekir Co?kun’uz...

K?n?yoruz!

K?n?yoruz da... Bakal?m Bekir Co?kun, Bekir Co?kun mu?

Bir “sansür ve denetleme mekanizmas?” gibi çal??an 28 ?ubat uygulamalar? sürerken bu beyefendi susmu?tu. Yazarlar and?çlan?rken susmu?tu. Fakir hakk?nda 100 bilmem kaç küsur ceza davas? aç?l?rken susmu?tu... Mehmet Barlas, Altan biraderler, Ya?mur Ats?z, Ya?ar Kemal, Orhan Pamuk, Hrant Dink, Ali Bayramo?lu, Mustafa Erdo?an, Gülay Göktürk için susmu?tu. Yar?n birimizin ba??na bir i? gelse, yine susacak.

Biz susmuyoruz gördü?ünüz gibi ve diyoruz ki:

Kimse ki?isel ç?karlar? için yazar kovmas?n karde?im.

Kimse bas?na yönelik ele?tirileri “emir” telakki edip i?güzarl??a kalk??mas?n.

?ktidar da haddini, hududunu ve vazifesini bilsin.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri