forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYADAK? ELE?T?R?N?N D?N? SINIRLARI NELER?

Aktif .

nihat_hatipoglu?lahiyatç? Nihat Hatipo?lu, medyadaki tart??malar? ve ele?tirileri dini aç?dan yorumlam??. "Tenkit etmenin, aleyhte yazman?n, k?naman?n, ele?tirmenin bir ölçüsü var m?? ?slam’?n buna dair söyledi?i ?eyler var m??" diye soran Hatipo?lu, Kuran'dan ve ?slam tarihinden örneklerle medyadaki ele?tirilere farkl? bir bak?? aç?s? getirmi?...
N?HAT HAT?PO?LU'NUN HÜRR?YET'TEK? YAZISI

‘Medyadaki üslup’ üzerine


MEDYADA zaman zaman baz? ki?ilere yönelik sert ve karalay?c? yaz?lar ç?k?yor.

Bazen bu yaz?lar kar??l?kl? yaz??malara dönüyor ve insanlar?n onur ve hassasiyetlerini zedeleyecek noktalara kadar uzanabiliyor. Bazen de bu yaz?lar cevap verebilme -veya e?it ?ekilde cevap verebilme- imkân? olmayan ki?ilere yönelik de olabilmektedir. Bazen bu tür yaz?lar? yazanlar?n kaybedecekleri bir ?eyleri yoktur. Bazen de hakikaten onurlu kalemlerin yazd?klar? onurlu ve ölçülü tenkitlere ?ahit oluyoruz.

Peki tenkit etmenin, aleyhte yazman?n, k?naman?n, ele?tirmenin bir ölçüsü var m?? ?slam’?n buna dair söyledi?i ?eyler var m?? Bunun bir s?n?r?n?n olmas? gerekiyor mu? Yoksa herkesin söyledi?i ve yazd??? yan?nda kâr m? kalmal?. Çamur at, tutmasa da izi kal?r mant???n?n uhrevi yönü var m?? Bu yaz?m?zda bu konuyu ele alal?m istedim. Böylece bu konuyu ele almam? isteyen birçok okuyucumun da iste?ini yerine getirmi? oluyorum.
* * *
Zaman olur birilerini ele?tiririz. Ele?tirirken kendimizi hakl? göstermek için de muhatab?m?z?n varsa kötü yönlerini gösteririz. Varsa zafiyetlerini de?ifre ederiz. Yoksa kendi kendimize icat ederiz. Çünkü hedefimiz bu insan? istiskal edip -hafife al?p- devreden ç?karmakt?r. Peki muhatab?m?z ne yapmaktad?r. Muhatab?m?z için genellikle iki seçenek vard?r. Ya cevap vermeye çabalayarak bizim seviyemize iner veya ç?kar veya suskun kalarak bizi kendi halimizle ba? ba?a b?rak?r. Yani muhatap olmaz. ?ki durumda da ki?ilikler zedelenir ve dedikodu, haset, g?ybet ve iftiraya kadar uzanacak bir koridorun yolu aç?l?r.
Kuran-? Kerim; “Onlarla en güzel ?ekilde tart??” (Nahl, 125) ayetiyle bu gibi hallerde takip edilecek üslubun zarafetine i?aret eder. Bu ayet ad?m atacak olanlar?n takip edece?i yönteme dair bir ipucu ta??r.
* * *
Fakat di?er bir aç?dan da Hz. Adem’in çocuklar?ndan mazlum olan?n?n tavr?na dikkati çeker. Bildi?iniz gibi Hz. Adem’in iki o?lundan birinin Yüce Allah’a sundu?u kurban kabul edilmemi?, ötekinin ise kabul edilmi?tir. Kurban? kabul edilmeyen Kabil karde?ini tehdit ederek ?öyle demi?ti: “Andolsun seni mutlaka öldürece?im.” Habil ise sald?rgan karde?ine ?öyle cevap verdi: “Andolsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da, ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak de?ilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkar?m. Ben istiyorum ki, sen benim günah?m? da kendi günah?n? da yüklenip cehennemliklerden olas?n.” (Maide, 27-28)
Kuran-? Kerim bu yolu da me?ru bir yol olarak sunmu?tur. Yani sald?rgan olan, sana iftira atan, sana sata?ana Hz. Adem’in o?lu gibi tav?r alabilirsin. Onu kendi ate?iyle ve nefretiyle ba? ba?a b?rakabilirsin. Çünkü e?er bu sald?r? ve ele?tiri haset duygusundan kaynaklanm??sa zaten hasetçinin ate?i kendi kendini tüketecektir.
Dünyevi bir ikbal -beklenti- niyetiyle size sald?r?yorsa sonuç almas? zaten mümkün olmayacakt?r. Çünkü sonuç almas? Sünnetullah’a -Allah’?n genel kurallar?na- ayk?r? olacakt?r. Yok ele?tirilerinde hakl? ise -sövgü, hakaret, izzete ve iffete hakaret hariç- zaten siz susmak ve ders almak zorundas?n?z. Muhatab?n?z iftira at?yorsa, o iftiralar ona döner.
Di?er aç?dan Kuran-? Kerim her organ?n, sözün, dilin, kalbin hatta kalem tutan elin bile sorumlu oldu?unu deklare ediyor. “Hakk?nda kesin bilgi sahibi olmad???n ?eyin pe?ine dü?me. Çünkü kulak, göz ve kalp bunlar?n hepsi ondan sorumludur.” (?sra, 36)
Mah?er âleminin kodlar?n? veren ayetler, ki?inin ba?kas?n?n de?il, herkesin kendi hatalar?na bakmas?n? emreder. Art arda gelen ayetler ‘tenkit ve karalama hastalar?n?n’ kendilerine dönmelerini ister. Kuran söyler ki dinlensin. Kuran konu?ur ki ibret al?ns?n. Tabii ibret alacak veya dinleyebilecek organlar?n? henüz yitirmemi? olanlarad?r Kitab?n bu ça?r?s?.
“Bugün her can kazand???yla kar??l?k görür.
Bugün asla zulüm yoktur.”(Mü’min, 17)
“Sen yaln?z kendinden sorumlusun.” (Nisa, 84)
“Herkes günah? yaln?z kendi aleyhine kazan?r. Hiçbir günahkâr ba?ka bir günahkâr?n günah yükünü yüklenmez.” (En’am, 164)
Peki herkes kendinden sorumludur da “Emr-i bil maruf, nehy-i ani’l münker -iyili?e te?vik, kötülükten sak?nd?rmak-” görevi yap?lmayacak m?? Elbette yap?lacak, yap?lacak da bugün medyada onlarca örne?ini gördü?ümüz yaz?lar, sald?r?lar, karalamalar, bu mant?kla m? yap?l?yor? Yoksa; dü?man?m?(!), rakibimi, sevmedi?imi nas?l yaralayabilirsem öyle yaralayay?m. Hiçbir ahlaki ilke önemli de?il, önemli olan rakibimin, dü?man?m?n, sevmedi?imin piyasadan silinmesidir. Ele?tiriler ve sald?r?lar bu mant?kla m? yap?lmaktad?r. Maalesef büyük ço?unlu?u bu mant?kla yap?lmaktad?r.
* * *
Kuran-? Kerim ‘söz’den bahseder. ?yi ve çirkin sözden. ?yiyi söyleyen iyilik sahibidir, kötüyü söyleyen de kötülük sahibidir. Belki söz, sahibinin adresini de beraberinde ta??r. Onun için söz söylendi?i gün orada kalmaz, ahrete do?ru yürümeye devam eder. Kuran sözü ?öyle s?n?fland?r?yor:
“Kavlun Ma’ruf; Güzel söz.” (47/21) “Kavlen Sedid: Dosdo?ru söz.” (4/9)
“Kavlu’l Ahsen: En güzel söz.” (17/53) “Ahsenül hadis: Sözün en güzeli.” (31/6)
“Kavlu’-Sabit: Oturakl?, tutarl? söz.” (14/27) “Kalven meysur: Ho?, tatl?, güzel olan söz.” (17/28)
“Kalven Beli?: Tesirli, etkili söz.” (14/63) “Kavle’l-?sm: Günaha dü?üren söz.” (5/63)
“Lehve’l hadis: Laf e?lencesi.” (31/6)
Dikkat ederseniz, Kuran’?n sergiledi?i bu tan?mlamalarda iyi söz, kötü söz kavram?ndan çok daha fazla yer al?yor. Kuran söz sahiplerine böyle diyor: Güzel söz varken, çirkin söz sizin neyinize!
* * *
?slam tarihi ?bni Hacer ve Ayni (iki hadis âlimi) aras?ndaki tart??malar?, Ebu Zür’a’n?n Buhariye ele?tirilerini, Hatib Ba?dadi’nin muar?zlar?yla yaz??malar?n? (vs.) bizlere haber veriyor. Tarih bunlar?n binlerce örne?iyle doludur. Son derece edep dolu, iffet dolu, ilim dolu, haysiyet dolu, nezaket dolu, zarafet dolu tenkitler. Muar?z?n? yok etmeye, lekelemeye, çabalayan de?il, haset ve art niyetten ar?nm?? tertemiz tart??malar. En az?ndan ilim adam?ndan ilim adam?na tenkitler. Kalemini oynat?rken günün birinde Allah bana bunu sorar diyen zarif insanlar?n tenkitleri. Sözünde iman, takva, onur olan tenkitler. Haset, g?ybet ve basitlikten ar?nm?? tenkitler...
* * *
Dilerim medyam?zda, siyaset dünyam?zda, spor dünyam?zda, ilim erbab? aras?nda, sanat çevresinde, yazarlar?m?z aras?nda, vatanda?lar?m?z aras?nda böyle güzel, seviyeli, ölçülü, zedelemeyen, utand?rmayan, onur k?rmayan tart??ma anlay??? kendine zemin bulabilir. Dilerim tenkit etme, ele?tirme ile sövme ve hakaret aras?ndaki belirgin çizgiyi kaybetmeyiz.

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri