forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz_semerciHabertürk Yazar? Yavuz Semerci, Bekir Co?kun'un yaz?lar?na son verilmesini yorumlam??: Bu gazete susturulacakm??! Bu gazetede do?rular? yazma görevi sadece Bekir Co?kun'a m? ait? Her gün yüzlerce habere imza atan muhabirlere ne oldu?  Çok sesli bir gazetenin sesinin kesildi?i saçmal???n? dile getiren arkada?lara sormak laz?m: Bekir Co?kun gelene kadar bu gazete az sesli miydi?


YAVUZ SEMERC?'N?N HABERTÜRK'TEK? KÖ?E YAZISI...

Bekir Co?kun'un ard?ndan...

Kö?elerin babam?z?n mal? olmad???n? bir kez daha anlad?k. Bekir Co?kun art?k aram?zda de?il. Bu gazetenin sahibi Turgay Ciner, Co?kun ile yapt??? sözle?meyi tek tarafl? olarak feshetti. Pek ço?umuzu üzen bu ayr?l?k sonras?nda televizyon ve di?er gazetelerde süren tart??malar, Co?kun'un hükümete yönelik ele?tirilere malzeme yap?ld???n? gösteriyor. Meslek hayat?mda ö?rendi?im ?udur: "Gazetedeki varl???n?z, patronlar?n ve genel yay?n yönetmenlerinin iki duda?? aras?ndad?r."

?

Okurun varl??? da bir yere kadard?r. Asl?na bakarsan?z, i?inizi gerçek anlam?yla yapmaya çal???rsan?z, okurun umurunda bile olmazs?n?z. Bu nedenle pek çok yazar, okurun politik e?ilimlerini sömürür. Onun ad?na konu?ur. Onun sözcülü?ünü yaparken bir süre sonra gerçeklik duygusunu da kaybeder. Muhalif olmak ve ?eytan?n avukatl???n? yapmak ile muhalefet cephesinin bir üyesi olmak aras?ndaki fark kaybolur.
Bekir Co?kun, bu hükümete k?zanlar?n yak?ndan takip etti?i birisiydi. Hepimizin yaz? stili ve derdini anlatma yetene?i aç?s?ndan k?skand???, imrendi?i bir yazard?. Ke?ke hâlâ yaz?yor olsayd?... Ancak bundan bir ad?m ileriye gitmem kendi ad?ma. Bir gün kaç?n?lmaz gerçekle kar??la?t???mda, di?er gazetecilerin yapaca?? gibi üzülmek d???nda bir aksiyon içinde olmam.
Çünkü, bu ayr?l???n hükümet bask?s? ile gündeme geldi?ine inanm?yorum. Ciner'i yak?ndan tan?yorum. "Hükümetin de?il, benim karar?m" diyorsa, hükümet "Bizim en ufak bir imam?z bile olmad?" diye aç?kl?yorsa, konuyu politik bir malzeme haline getirmem. Ciner, neredeyse 10 y?ld?r bu sektörün içinde. Ben de dahil pek çok ki?inin "delilik" dedi?i ?eyi yapt? ve binin üzerinde çal??an? olan Habertürk grubunu kurdu. Yüz milyonlarca dolar harcayarak bu gazeteyi ç?kard?. Hem de Erdo?an döneminde elinden gazetesi al?nm?? bir ki?i olarak yine Erdo?an döneminde tekrar sahneye ç?kt?. Hiçbirimiz onun orta?? de?iliz. Giderken de yaln?zd?. Karar?n? verirken de yaln?z...

?

Bu gazete susturulacakm??! Bu gazetede do?rular? yazma görevi sadece Bekir Co?kun'a m? ait? Her gün yüzlerce habere imza atan muhabirlere ne oldu? Bunca yazar, "Aman hükümet ne der" diye mi kalemi sall?yor? Çok sesli bir gazetenin sesinin kesildi?i saçmal???n? dile getiren arkada?lara sormak laz?m: Bekir Co?kun gelene kadar bu gazete az sesli miydi?

Ayr?ca, Sabah ve atv, Turgay Ciner'in elinden al?nd???nda kim bu süreci objektif olarak sorgulad?. Emin Çöla?an Hürriyet'ten kovuldu?unda, Bekir Co?kun yazamaz hale geldi?inde o gruba ait gazetecilerden hangisi televizyon program?n? bu konuya ay?rd??

?

?ki hafta önce (Co?kun olay? patlak vermemi?ti) Ak?am Gazetesi benimle bir söyle?i yapt?. Kendimi nas?l bir yazar olarak tarif etti?imi sordular. Henüz yolun ba??nda oldu?umu söyledim. Ama bildi?im bir ?ey var: Bir gazeteci ve elbette yazar iki özelli?e sahip olmal?: Vicdan ve insaf...
Bunlardan birini kaybederseniz, yolunuzu ?a??r?rs?n?z. Gerçe?i aktarma, kamuoyunu bilgilendirme görevinizi aksat?rs?n?z. Çok sevmeme ra?men iki gazeteciyi örnek vererek derdimi anlatt?m: Biri Habertürk'ten Bekir Co?kun. Bu hükümetin hiç mi do?rusu yok? Di?eri ise Sabah'tan Salih Memecan... Bu hükümetin hiç mi ele?tirilecek yan? yok? Birisi y?llard?r sadece iktidar? ele?tiriyor. Di?eri ise y?llard?r hükümeti övüyor ve muhalefeti tiye alan karikatürler çiziyor...

Biri okurun kemikle?mi? dü?üncesini kabart?yor, di?eri okurun dikkatini da??tarak, do?rular? görmesini engelleyerek yönlendiriyor ve iktidara yanda? kazand?rmaya çal???yor.

Okurun politik tercihi olabilir ama yazar, tak?m tutar gibi parti tutmaz. Hele hükümeti kötülemek veya övmek ise amac?m, gider politikaya girerim. Bir gazetecinin tek güvencesi vard?r: Okurun vicdan sahibi oldu?unuza inanmas?d?r. Do?ru yazd???n?za güvenmesidir. Sevmesine gerek yok...


http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri