forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmethakan_mehmetbarlasMehmet Barlas'la Ahmet Hakan aras?nda ya?anan polemik devam ediyor. Barlas yeni nesil kö?e yazarlar?ndan örnekler verirken, Ahmet Hakan'a 'Çakma' dedi.  Ahmet Hakan kar??l?k verdi... 


Yeni tip kö?e yazar?n?n seçkin örne?i

AL LAFI KOY RAFA

Ahmet Hakan sonunda te?hisini koymu?.
?öyle yazm?? dün Hürriyet'te:
"Mehmet Barlas gibi her daim de?i?imi fark etmekle övünmü? bir kö?e yazar?n?n dram? ?udur: Bu yeni tip kö?e yazarlar?n? fark edememek ve bu alandaki de?i?imi ?skalamak!"
"Amigolu?a prim vermeyen... Geçmi?iyle hesapla?an yeni tip kö?e yazarlar?" n?n prototipi kendisi ise, onu izlerken asla de?i?imi ?skalam?yorum.
Ni?anta?? kafelerinin kap?lar?nda "Alis Harikalar Diyar?"ndaki Alis gibi dola?anlar? nas?l ?skalar?m ki.
Ama mesela Hürriyet'in bir ba?ka yazar? olan Cengiz Semercio?lu popüler kültür üzerinde yazd??? zaman, bunu merakla okuyorum. Benden sonraki ku?a??n bak?? aç?lar?n? ö?reniyorum.
Çünkü Semercio?lu çakma de?il orijinal.
Edebiyat? ve kültürü özümsemi?, günceli komplekssiz biçimde yorumlayan, kökenlerini inkar etmek yerine bunu zenginlik olarak gören, birilerine yaranmaya çal??mayan yeni ku?ak yazarlar denilince akl?ma, Sabah d???nda yazan meslekta?lar?mdan mesela Ahmet Kekeç, Bejan Matur, Salih Tuna, ?amil Tayyar, Nagehan Alç?, Rasim Ozan Kütahyal?, At?lgan Bayar, Elif Çak?r gibi isimler geliyor.
Kendini bulamam?? ki?ilere hep ayn? örne?i veririm.
Yer alt?na inen Alis'in önünde iki yol vard?r.
Masal kedisine "Hangi yolu seçeyim" diye sorar Alis.
Kedi ona "Nereye gitmek istiyorsun" diye bir soruyla cevap verir.
Alice "Bilmiyorum" deyince kedi gülümser, "Nereye gitmek istedi?ini bilmiyorsan, hangi yola girdi?in önemli de?ildir ki" der.
Alis kediye "Sadece Ni?anta??'na gitmek istiyorum" deseydi masal daha m? ilgi çekici olurdu?

http://www.sabah.com.tr/

Benden söylemesi

BEN?M eski mahalleden arkada?lar, “Biz bu polemikte Mehmet Barlas’tan yanay?z” diyorlarm??.
Fark etmez... Dilediklerinin yan?nda yer alabilirler.
Ama onlara bir uyar?da bulunmak isterim:
Mehmet Barlas’?n “bizim mahalleliler” için bir a?z?n? bozma, “kenar?n dilberi” falan diye laf çakma e?i?i var.
E?er Barlas’a “büyük demokrasi kahraman?”, “süper malumat insan?”, “f?kra deposu”, “evinde devlet adamlar?n? a??rlayan üst insan” falan derseniz...
E?i?i a?mam?? olursunuz ve mesele ç?kmaz.
Ama e?er kafay? kald?r?r, kendisine bir çift laf ederseniz...
E?ik a??lm?? olur ve “kenar?n dilberi” lakab?n? almaya hak kazanm?? olursunuz.
Hatta Murat Bardakç? gibiler de yanc?l?k yap?p s?n?fsal destek bab?ndan Barlas’a entelektüel yard?m sunarlar.

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri