forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_masaMedyam?z Habertürk'teki yaz?lar?na son verilen Bekir Co?kun'la yat?p kalkarken, dünyan?n önde gelen medya organlar?nda dünyan?n nereye gitti?ine yönelik önemli haberler yer al?yor.


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Bekir Co?kun'a üzüldüm, Blockbuster'a da...

Demek bizler Amerika'da haber kovalarken sizler burada Bekir Co?kun'un Habertürk gazetesiyle ili?kisinin kesilmesini tart??t?n?z ha? ABD'de bulundu?um s?rada okudu?um gazetelerden istif etti?im bizde olan bitene ???k tutacak haberleri sizlerle payla?mak isterim.

?ki haber özellikle dikkat çekiciydi.

Haberin giri?ini birlikte okuyal?m: "GE (General Electric) firmas?n?n ABD'deki ilk fabrikalar?ndan Winchester'deki ampul fabrikas? bu ay kapan?yor. Kökleri Thomas Alva Edison'un 1870'lerdeki icatlar?na kadar izlenen bir ürün ve ?irket için, küçük, ama üzücü bir 'veda' bu..."

Görüyorsunuz, baya?? naftalin kokan taze bir haber bu. Yüzy?la yak?n süredir faalmi? fabrika. Dünyay? ayd?nlatan ampuller üretirmi?. Ancak hem daha sa?l?kl? hem de daha az enerji tüketen yeni ayd?nlatma araçlar? ortaya ç?k?nca ve Amerikan Kongresi hem pahal? hem de sa?l?ks?z eskilerle kesin vedala?ma tarihi olarak 2014'ü tespit edince, ne yaps?n GE?

Kaç?n?lmaz hale gelmi? âk?beti ilân edivermi?; fabrikan?n 200 kadar i?çisine "Kendinize yeni bir ekmek kap?s? aray?n" diyerek...

Bu ilk haberi okudu?umun ertesi günü benzer bir ba?ka haber ç?kt? kar??ma: ABD'nin en küçük kasabalar?na kadar ?ubeleri yay?lm?? kaset-kiralama firmas? Blockbuster da kap?lar?n? kapamaya haz?rlan?yormu?...

Her türlü filmi listesinde bulunduran, kasetlerini aboneleriyle mü?terilerine sa?layan kârl? bir firmayd? Blockbuster; uykusu kaç?p gecenin bir vakti film izlemek isteyenler için 24 saat aç?k ?ubeleri bile vard?. Küçük bir bedel kar??l??? kiralard?n?z kaseti, izleme sonras?nda iade edip yenisini al?rd?n?z.

Önce DVD icad? ç?kt? kasetin krall???n? sarsacak, ama Blockbuster bu yeni geli?meye uyum sa?lamakta hiç zorlanmad?; raflardaki kasetlerin yerini son y?llarda DVD'ler alm??t?. Filmler internet üzerinden ula??l?r hale gelince Blockbuster firmas? da yaya kald?. Bir milyar dolar?n üzerinde borçla iflâs?n? istemi? Blockbuster; ülkenin her kö?esine yay?lm?? ?ubelerini kapatarak ?imdiden ortal?ktan çekilmeye ba?lam??...

Netflix'in internet üzerinden film kiralama servisi ?imdilerde gözde; istedi?i filmi ân?nda izleme imkân? sa?l?yor abonelerine... Soka??n ba??ndaki dükkâna ko?mak, bo? veya ar?zal? kasetle kar??la?mak, zaman?nda iade edemedi?in için ceza ödemek gibi durumlar hiç yok... Filmi izle, paray? kredi kart?nla öde...

Sadece Netflix de?il, Redbox adl? servis de internet üzerinden ayn? hizmeti sunuyor. Iphone ve ipad cihazlar?yla her geçen gün biraz daha büyüyen 'Apple' firmas? daha da kolayla?t?rd? i?lemi; ürünlerini kurarken verdi?iniz kredi kart? bilgileriniz nas?lsa ellerinde, size "?stedi?in filmi/diziyi seç ve istedi?in üründe izle" imkân?n? sunuyor Apple...

Edison'dan miras GE firmas? daha ucuz ve gözü yormayan yeni ampuller kar??s?nda rekabeti sürdüremeyece?ini biliyor; bilmezden gelmeye kalksa yasa var, devam etmesini engelleyen... "Üretti?im ampuller 100 y?ldan uzun süredir dünyay? ayd?nlatt?" demesinin hiçbir anlam? yok. Bu durumda ne yap?yor GE? "Hadi bana bye bye" diyor...

Ayn? durum Blockbuster firmas? için de söz konusu: Vaktiyle her eve girmi?, hemen herkesi kendisine abone etmeyi ba?arm??, o sayede milyarlar kazanm?? bir ?irketti; ama o da teknoloji kar??s?nda yenildi. Her eve nüfuz etmi? interneti kullanan rakipleri kar??s?nda kepenklerini indirmeseydi, borçlar? daha da büyüyecekti.

Zaman ac?mas?z bir güç. "Bir zamanlar kartald?m" diye kurum kurum dola?anlar?n kanatlar?n? da k?rp?veriyor...

Yaz?y? buraya kadar okuyanlar?n?zdan bir bölümünün -ama sadece bir bölümünün- sab?rlar?n?n ta??p "Hani Bekir Co?kun olay?na de?inecektin? Edison, GE, Blockbuster, Fitnex, Apple, Redbox da nereden ç?kt??" diye homurdanmaya ba?lad???n?n fark?nday?m. Hakl?s?n?z.

Benim bir yazarla veya bir gazete yöneticisiyle ilgili yazabilece?im herhangi bir görü?üm bulunmuyor. Teknolojiye yenilen bir zamanlar?n güçlü firmalar?, yenilikler kar??s?nda sahadan çekilen eskinin mucize say?lan ürünleri ?u s?ralarda daha fazla ilgimi çekiyor.

Kaset kiralayan Blockbuster firmas?n?n iflâs?n? ö?rendi?im gazete haberinde ayn? yolun yolcusu ba?ka firmalarla ilgili bilgiler de yer al?yordu. Vaktiyle büyük i?ler ba?arm??, müthi? kârlar elde etmi? firmalar yeni teknoloji ürünleri ve yöntemleri önünde sahadan çekilmek zorunda kalm??lar, de?i?ime ayak uyduramad?klar? için... Sa?dan soldan ald?klar? son borçlar? da tükettikten sonra ortal?ktan çekilmi?ler...

Dünyan?n müthi? bir h?zla de?i?ti?i bir dönemde de?i?ime ayak uyduramayanlar?n halini anlat?yor her iki haber...

Bence Bekir Co?kun'un ba??na gelenden daha önemli bunlar...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri