forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormusTaraf Gazetesi'nde medya analizleri kaleme alan Alper Görmü?, medyada sert tart??malara neden olan Hanefi Avc?'n?n kitab?n? masaya yat?rm??. Kitaptaki çeli?kilere dikkat çeken Görmü?, tutuklanmas?na neden olan Devrimci Karargah Örgütü'yle ilgili aç?kta kalan durumlar?n da oldu?unu savunmu?...


ALPER GÖRMÜ?'ÜN TARAF'TAK? YAZISI

Avc?’n?n kitab?: ?ki bölümde iki Ergenekon

Ku?kulu durumlar?n haberle?tirilmesi ve yorumlanmas?, bol miktarda soru ihtiva eden özel bir dile ihtiyaç duyar. Eski polis müdürü Hanefi Avc?’n?n tutuklanmas?yla sonuçlanan süreç, onca belirsizli?iyle tam böyle bir dili ?art ko?uyor; oysa süreçle ilgili haber ve yorumlarda ne kadar az soru, ne kadar çok hüküm var!

Hanefi Avc?’ya isnat edilen “yasad??? Devrimci Karargâh örgütüne yard?m” suçlamas? ve onu izleyen tutuklama konusunda kar??l?kl? mevzilenmi? taraflar?n argümanlar?na bakt???m?zda, o argümanlar?n zay?f noktalar?n?n oldu?unu görüyoruz. Fakat taraflar o zay?f noktalar?n üzerinden atlayarak kendi iddialar?n? sürekli olarak tahkim etmeye çal???yorlar...

Ben burada, iki taraf?n en çok dile getirdi?i birer argüman?n? ele al?p onlar?n zay?f noktalar?n? göstermekle yetinece?im; çünkü ba?l?ktan da anlayabilece?iniz gibi bu yaz?n?n as?l derdi ba?ka.

Avc? lehine öne sürülen temel argüman ?öyle: “Muhafazakâr ve sol kar??t? kimli?iyle tan?nan Hanefi Avc?’n?n solcu bir örgütle ili?kilendirilmesi saçmad?r.”

Oysa, Avc?’n?n ki?isel dönü?ümüne ili?kin bizzat kendi yazd?klar?na bak?ld???nda, bugün art?k onun “muhafazakâr ve sol kar??t?” bir insan oldu?u öne sürülemez. Avc?’daki dönü?ümün radikalli?ini kendi cümleleriyle anlamaya çal??al?m:

“Ruh dünyas?nda bu kadar büyük bir de?i?ime dayanmak mümkün müdür? Karanl?ktan ayd?nl??a, so?uktan s?ca?a, inançs?zl?ktan inanmaya gidi? gibi; birbirinin z?dd?na dönerek öncekinin tam tersine yol almak o kadar zor ki. (...) Ba?ta fark edemesem de ya?ad???m her olaydan bir emare olarak 32 y?l?n sonunda (...) varl?k sebebi gördü?üm de?erlerin, ihtiyaca cevap veremedi?ini, hatta tüm sorunlar?m?z?n kayna?? oldu?unu anlad?m.”

Bu samimi itiraflara, bir zamanlar i?kence etti?i insanlara ?imdi besledi?i ve yine kitab?nda ifade etti?i samimi hayranl??? ekleyin... O zaman anlars?n?z ki, “Bir sol kar??t?n?n solcularla i?birli?i yapt???n? iddia etmek z?rval?kt?r” argüman? gerçekte geçerli de?ildir.

“Devrimci Karargâh” muammas?

Hiç ku?kusuz, Avc?’n?n art?k bir “sol dü?man?” olmamas?, hatta solculara art?k hayranl?k duyuyor olmas?, otomatik olarak onun yasad??? bir sol örgüte yard?m etti?i sonucunu do?urmaz. Bunun, kan?tlanmas? gerekir.

??te tam bu noktada, öbür taraf?n argüman?n?n da zay?f oldu?unu görüyoruz. Hat?rlayal?m (mealen):

“Hanefi Avc?’n?n, yasad??? Devrimci Karargâh örgütü üyesi Necdet K?l?ç’la irtibatl? oldu?u ortaya ç?kt?. Avc?, K?l?ç’?n ?stanbul’daki evinde Kezban Küçük adl? edebiyat ö?retmeniyle bulu?uyordu. Avc?’n?n K?l?ç’a iletti?i bilgilerle, örgütün polisin teknik takibinden kurtuldu?u ortaya ç?kt?.”

Avc?, Necdet K?l?ç’a 12 Eylül’den sonra i?kence etmi?, fakat 1997’de onunla bar??m??t?. ?ki ki?i o günden beri dosttu. Bu, iddia falan de?il, bilgi. Dolay?s?yla: Necdet K?l?ç gerçekten gizli örgüt üyesi olsa bile (ki ?imdilik bu da bir iddiadan ibaret), Hanefi Avc? bunu bilmiyor olabilir. Demek ki Avc?’n?n Necdet K?l?ç’?n evini kullanmas? ve orada Kezban Küçük’le bulu?mas?, ba?kaca deliller ortaya konmamas? durumunda kendi ba??na yeterli olmayacakt?r.

Avc?’n?n K?l?ç’a iletti?i bilgilerle, örgütün polisin teknik takibinden kurtuldu?u iddias? ise ba?ka fas?l; bu iddia somut olarak ortaya konabilirse i?in rengi de?i?ir. Fakat bu a?amada, eldeki verilere bakarak, “Avc?, Devrimci Karargâh’la ili?kisi de?ifre edildi?i için bir psikolojik harekâta karar verdi ve o kitab? yazd?” gibi bir iddiay? kesin hüküm olarak öne sürmek de mümkün de?il bence.

Bu k?sm? ba?larsam: Ben, Devrimci Karargâh soru?turmas?n?n sürüyor olmas?na ba?l? belirsizlik nedeniyle, bugün Hanefi Avc?’y? o dosyadan s?zan bilgilerle mahkûm etmeye ya da aklamaya çal??may? do?ru bulmuyorum. Kan?mca, iddianamenin aç?klanmas?na kadar, Hanefi Avc? olay?yla ilgili olarak ancak kitab? üzerinden bir analiz çabas?na giri?ilebilir. Bugün ben de öyle yapaca??m ve kitapla ilgili olarak kafama tak?lan as?l mesele çerçevesinde baz? dü?ünceler öne sürece?im.

“Devlet” dersinde ba?ka, “Cemaat” dersinde ba?ka Ergenekon

Bu yaz?n?n ba?l???ndan da anlayabilece?iniz gibi, ben kitapta en çok Ergenekon örgütünün ele al?n?? biçimine tak?ld?m.

Avc?’n?n kitab?nda, “Devlet” bölümünde ba?ka, “Cemaat” bölümünde ba?ka bir Ergenekon anlat?l?yor. Birinci bölümde, bu örgütün yaln?z varl??? de?il, onun “belki binlerce, belki yüz binlerce insan?n katledilmesini dahi me?ru gören” bir anlay??a sahip oldu?u da kabul ediyor. Avc?’n?n, örgütün mahiyeti ve amac? konusunda da ku?kusu yok:

“Ergenekon, devletin rejim için öngördü?ü temel ölçütleri yerine getirmeyen/ getirmek istemeyen bir siyasi anlay???n iktidar olmas?na mani olmak veya iktidar olmu? ise zorla, antidemokratik yöntemlerle onu devirmek anlay???n? savunanlar?n olu?turdu?u birli?in ad?d?r.”

Avc?, bu bölümde Ergenekon’u o kadar önemsiyor ki, davan?n ?öyle ya da böyle sonuçlanmas?n?n hiçbir öneminin olmad???na inan?yor. Çünkü:

“Yarg?lama sonunda bir veya birkaç ki?inin ceza almas?, cezan?n az veya çok olmas? hiç önemli de?ildir. Mühim olan bu dü?ünce ve anlay???n yanl?? oldu?unun mahkeme taraf?ndan tescil edilmesi ve hukuk sisteminin bu yanl??l??? mahkûm etmesidir. Bana göre mahkeme bunu gerçekle?tirdi?i anda amaca ula?m?? demektir.”

Ben kitab? biraz geç okuyanlardan?m... Dolay?s?yla, yukar?daki sat?rlardan önce Avc?’n?n Ergenekon’u “fasa fiso” olarak de?erlendirdi?ine dair ?eyler okumu?tum. Kitab?n ikinci bölümünde bir ba?ka Ergenekon bölümü oldu?unu bilmedi?imden, birinci bölümdeki Ergenekon’u okuduktan sonra çok ?a??rm??, “bunun neresi fasa fiso” diye sormu?tum kendime... Me?er bunun bir de “Cemaat” fasl? varm??. O fasl? da okuduktan sonra ?a?k?nl???m iyice büyüdü. Bir kitab?n iki ayr? bölümünde Ergenekon örgütü nas?l bu kadar farkl? anlat?labilirdi?

Kitab?n “Devlet” bölümünde Ergenekon, “istenmeyen” bir iktidar? “indirmek” için olu?turulmu?, “belki binlerce, belki yüz binlerce insan?n katledilmesini dahi me?ru gören” bir “birlik” olarak tan?mlanmam?? m?yd?? Eh, iktidarda öyle bir parti oldu?una göre, kitab?n ikinci bölümünde kar??s?na bir kez daha “Ergenekon” ba?l??? ç?kan bir okur, o ba?l???n alt?nda “birlik”in bu amaçla ne i?ler çevirdi?inin anlat?lmas?n? bekler, de?il mi?

Fakat, hay?r! Okur, umdu?unu bulamayacakt?r... Buldu?u ise, ?imdiye kadar Ergenekon’la ili?kilendirilen her ne “i?” varsa, bunlar?n külliyen “abartma ve sapt?rma” oldu?una dair bir dizi itiraz olacakt?r.


Basiret ba?lanmas?

Birkaç örnek vereyim:


Dan??tay sald?r?s?:
“(...) Savc?n?n zorlamas? ile bu olaylar Ergenekon’a dâhil edilmek istense de makul bir polisiye ak?lla bak?ld???nda hiçbir ba?lant? bulunmamaktad?r.”


Hrant Dink cinayeti:
“Bu olay da her yönüyle en ince teferruat?na kadar ara?t?r?lm??, karanl?kta kalan hiçbir yeri bulunmayan bir olayd?r.”


Kaz?larda ele geçen deliller:
“Dünyadaki bilinen örgütlerin hepsi öncelikle tabanca ve tüfek, az miktarda da roket ve el bombas? bulundurur ama nedense bizde her kaz?da el bombas? ve roket atarlar bulunuyor.” (Naçizane cevab?m: Acaba diyorum, bu farkl?l?k, bizdeki organizasyonun, “belki binlerce, belki yüz binlerce insan?n katledilmesini dahi me?ru gören” bir anlay??ta olmas?yla aç?klanamaz m??)

Daha böyle bir sürü “itiraz” var, fakat benim yerim dar, isteyen kitab?n 504-560. sayfalar?na müracaat edebilir.

Ben bu yaz?y? yazarken, Habertürk’te bir Hanefi Avc? tart??mas? vard?. Tart??mac?lardan Belma Akçura, 2010 may?s?nda, Avc?’n?n kendisine, bugün kitapta ikinci bölüm olarak gördü?ümüz “Cemaat”i kitaba koyup koymamay? kafas?nda tartt???n? söyledi?ini anlatt?.

Bu bilgiyle birle?tirdi?imde, kitaptaki “iki Ergenekon” tuhafl??? daha iyi anla??l?yor. Benim tahminim ?öyle: Avc? önce tek kitap olarak tasarlad??? birinci bölümü yazd? ve orada Ergenekon’u yukar?da anlatt???m gibi de?erlendirdi. Sonra, i?in içine “Cemaat”i de katmaya karar verdi ve üzerinde “Ergenekon-derin devlet” ku?kusu olan her olay? “Cemaat”in operasyonu gibi göstererek bir ta?la iki ku? vurmu? oldu.

Tahminimi sürdürüyorum: ?ki bölümü ayn? kitapta yay?mlamaya karar verdi?inde, yapmas? gereken ?ey, birinci bölümdeki “Ergenekon”u oradan ç?karmakt?. Art?k nas?l bir basiret ba?lanmas?d?r bilmiyorum, bunu yapmad?. ?imdi, bu nedenle çok pi?man oldu?unu dü?ünüyorum.

alpergormus@gmail.com

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri