forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hasan_cemal_280Terzi kendi sökü?ünü dikemezmi? misali, biz gazeteci milleti de kendi özgürlük alan?m?zla do?ru dürüst ilgilenmiyoruz. Ne yaz?k ki öyle. Bir yandan bas?n özgürlü?ünü ku?a çevirici nitelikteki davalar tam bir sindirme, y?ld?rma operasyonlar? halinde gitgide ço?al?yor. Öte yandan internet yasaklar? her geçen gün tam bir kepazelik boyutlar?na eri?iyor.

HASAN CEMAL'?N M?LL?YET'TEK? YAZISI

Rezalet ve kepazelik üstüne bir yaz?...


Terzi kendi sökü?ünü dikemezmi? misali, biz gazeteci milleti de kendi özgürlük alan?m?zla do?ru dürüst ilgilenmiyoruz.
Ne yaz?k ki öyle.

Bir yandan bas?n özgürlü?ünü ku?a çevirici nitelikteki davalar tam bir sindirme, y?ld?rma operasyonlar? halinde gitgide ço?al?yor.
Öte yandan internet yasaklar? her geçen gün tam bir kepazelik boyutlar?na eri?iyor.

Olacak ?ey de?il.

Bir süre önce bu kö?ede Taraf gazetesiyle ilgili olarak bir günde tam 44 davan?n görüldü?ünü yazm??t?m.

Taraf hakk?nda halen devam eden tam 285 dava var. De?erli meslekta??m Mehmet Baransu bugün A??r Ceza’da yarg?lanacak, ‘devletin gizli belgesini yay?nlamak’ suçundan...

Radikal gazetesi muhabiri ?smail Saymaz da yapt??? 9 haberden dolay? 79 y?l hapis cezas?yla yarg?lanmakta.

Star’?n durumu da ac?kl?.

Gazete hakk?nda bugüne kadar ba?lat?lm?? olan 1500 soru?turman?n 407’si davayla sonuçlanm??.

Helin ?ahin, Star gazetesinin muhabiri, hakk?nda aç?lm?? tam 40 ayr? dava bulunuyor. ?stenen hapis cezas?na gelince:

57 y?l!     

Yine Star gazetesinin bir ba?ka muhabiri, Bünyamin Demirkan hakk?nda toplam 20 ayr? dava sürüyor.

Bunlardan sadece Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek’le ilgili dava nedeniyle Demirkan hakk?nda toplam 10 y?la kadar hapis cezas? istenmi?.
Yine Star gazetesinin Ankara temsilcisi ve yazar? ?amil Tayyar’la ilgili 40 ayr? dava aç?l?rken, hakk?nda toplam 100 y?l hapis cezas? talep edildi ve kendisi daha ?imdiden 50 ay hapis cezas?na mahkum oldu.

Star gazetesinin eski Yaz? ??leri Müdürü ?brahim Sarp hakk?nda aç?lm?? olan 206 davadaysa toplam 700 y?l hapis istemi var. Bu arada kesinle?en hapis cezalar?, 9 y?l 8 ay...

?unu da kayda geçirelim:

Dava rekortmeni gazetemiz ise 553 dava ile Zaman...

Zaman, Star, Taraf hakk?nda hangi konularla ilgili olarak dava aç?ld???na gelince, sat?r ba?lar?yla ?öyle özetlenebilir:

Ergenekon...
Balyoz...
Kafes...
Devletin gizli belgesi...
Ulusal güvenlik...
Devletin güvenli?i...
Gizlili?i ihlal...

Bu ülkede demokrasiden, hukukun üstünlü?ünden, özgürlükler düzeninden korkan kim varsa, bu konulara sar?l?yor. ?kinci s?n?f demokrasilerin geçerli oldu?u her ülkede de farkl? de?ildir.

Türkiye’de internet yasaklar? da korkunçla??yor:

7000 site kapat?lm?? durumda.

YouTube’dan sonra ?imdi de son derece popüler bir video sitesi olan Vimeo yasakland?.(*)

Bu yasak kararlar?n? verenler daha çok sansür heyeti gibi çal??t?klar?n?n acaba ne kadar fark?ndalar?

Atatürk’e hakaret diyerek, müstehcenlik diyerek ne yapt?klar?n?, demokrasi tarihine nas?l geçeceklerini biliyorlar m??

Türkiye’yi internet yasaklar?yla Kuzey Kore, ?ran ve Çin’le ayn? kategoriye mahkum ettiklerini onlara söyleyen, onlar?n yüzüne bu yapt???n?z tek kelimeyle ay?pt?r diyen ç?k?yor mu?

Geçelim.

Bütün bu davalar?n, yasaklar?n alt?nda yatan as?l neden, elbette demokrasi korkusudur, hukuk korkusudur, özgürlük korkusudur.
Her ?eyi öylesine dar yorumluyorlar, her ?eyi öylesine k?s?tlay?c? tariflerin içine s??d?rmaya çal???yorlar ki, bu tavr?n genel olarak demokratik hukuk devleti ile ba?da?mas? kesinlikle mümkün olmuyor.

Ama umurlar?nda de?il.
Sindirmek istiyorlar.
Y?ld?rmak istiyorlar.

Dertleri demokrasi ve hukuk de?il onlar?n. Bütün dertleri, ‘bürokratik oligar?i’nin demokrasi ve hukukun üzerindeki yerini, rejim içindeki kendi ayr?cal?klar?yla birlikte korumak...
Ama ba?aramayacaklar.

Zemin ayaklar?n?n alt?ndan kay?yor. 12 Eylül referandumu da bu bak?mdan önemli bir sinyal...
Son söz:

Erdo?an hükümetinin bu kepazelik üstünde bir an önce kafa yormas? ve demokrasiyi, hukukun üstünlü?ünü önemseyen herkesin konuyla ilgilenmesi dile?iyle...

Milliyet

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri