forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

rusencakir'Devrimci Karargah' operasyonu kapsam?nda cezaevinde olan Hanefi Avc? gözalt?na al?nd?ktan sonra ilk arad??? isim olan Ru?en Çak?r, Hanefi Avc? yaz?lar?na devam ediyor. Avc?'yla olan ili?kisi tart???lan Çak?r, bir kez daha Hanefi Avc?'y? yazm??.

RU?EN ÇAKIR'IN VATAN GAZETES?'NDEK? YAZISI

Dün Türkan Saylan, bugün Hanefi Avc?

Siyasetin gündeminde ba?örtüsü/türban, yeni Anayasa, Kürt sorunu/PKK’n?n silahs?zland?r?lmas? gibi konular?n oldu?unun fark?nday?m ancak ben yine Hanefi Avc? olay? hakk?nda yazmak istiyorum. Bunun üç nedeni var:

1) Avc?’n?n cezaevinden yollad??? mektupla ilgili dünkü yaz?mda bugün ki?isel görü?lerimi belirtece?imi dile getirmi?tim;

2) Medyada, her yan? haberle dolu olan ve üzerine çok ciddi yorum ve tart??malar yap?lmas? gereken bu olay konusunda genel bir sessizlik ve ilgisizlik hakim. Bunun bir “gazeteci refleksi” oldu?unu sanm?yorum, daha do?rusu olmad???n? biliyorum;

3) Birtak?m odaklar ve ki?iler Avc? konusundaki haber ve yorumlar?mdan fazlas?yla rahats?zlar. Beni vazgeçirmek için yalan ve iftiralar temelli bir itibars?zla?t?rma kampanyas? yürütüyorlar; daha do?rusu yürütmeye çal???yorlar.
Üç gerekçe sayd?m ancak s?rf sonuncusu yüzünden Avc? konusunu, hak etti?i zamanda ve ölçüde ele almay? sürdürmeye kararl?y?m. O zavall?lar?n tiksinti verici ve ayn? zamanda gülünç çabalar?n?n da bu kararl?l???m? art?rd???n? gizleyecek de?ilim.

Saylan’?n onuru

Avc? olay?n?n birçok aç?dan Ergenekon sürecindeki Prof. Türkan Saylan olay?na benzedi?ini dü?ünüyorum. Muhakkak her iki olay da çok farkl? yönlere sahip ancak her ikisini de birle?tiren çok önemli bir nokta var: Birbirinden çok farkl? geçmi?lere ve özelliklere sahip olan Prof. Saylan ve Avc? ayn? çevre taraf?ndan önlerinde ciddi bir engel olarak görüldü ve tasfiye edilmek istendi, fakat kamuoyunun büyük bir k?sm? vicdanlar?n?n sesini dinleyerek her iki olayda da “yok art?k, o kadar da de?il!” dedi.

Yani iki stratejik fiyasko söz konusu. Bu noktada ikinci benzerli?e geçebiliriz: Her iki olayda da, hata yapt?klar?n? fark eden o çevre, bir yandan ya?ananlarda hiçbir ilgi ve sorumluluklar?n? anlatmaya çal???rken, di?er yandan Prof. Saylan ve Avc? aleyhine müthi? bir psikolojik harekat yürüterek onlar?n kamuoyunda daha da artan sayg?nl?klar?n? k?rmaya çabalad?lar, çabal?yorlar.

Hat?rlayal?m, bugün Avc? aleyhine kampanya yürüten internet siteleri, gazeteler, gazeteciler ve televizyon kanallar?n?n büyük k?sm? dün Prof. Saylan’?n PKK’l?lara burs verdi?ini, kendisinin Müslüman bile olmad???n? yaymaya çal??m?? ama onun sayg?nl???na gölge dü?ürememi?lerdi. Üstelik Porf. Saylan’a reva görülen muamele, o ana kadar Ergenekon soru?turmas?na olumlu bakan birçok ki?inin kafas?n?n kar??mas?na, ?üphe duymas?na yol açm??t?.

Ödenmesei gereken fatura

Avc?’y? itibars?zla?t?rma yolundaki kampanyalar?n, Ergenekon sürecine en fazla destek veren baz? kanaat önderleri taraf?ndan alenen “vicdans?zl?k” olarak lanetlenmesi de tarihin bir bak?ma tekerrür etti?ini bizlere gösteriyor. Peki bütün bunlardan nas?l bir ders ç?kartmal?? Öncelikle hata yapanlar gerçek?i kabullenip hatalar?ndan bir an önce dönmeye çal??mal?lar.

Fakat “hatadan dönü?” ortadaki ödenmesi gereken faturay? ba?kas?na yüklemekle olmaz. Di?er bir deyi?le, bu ya?ananlar?n sorumlular? her kimse, ?u ya da bu ?ekilde bu faturay? ödemek zorundad?rlar. Ondan sonra da Avc?’n?n kitab?nda ileri sürdü?ü iddialar?n demokratik ve özgür bir ?ekilde, hukuk devletinin normlar?na uygun olarak ara?t?r?l?p tart???lmas? gerekiyor.

E?er Avc?’n?n birilerini haks?z bir ?ekilde suçlad??? ortaya ç?karsa hak etti?i cezay? almas? ?artt?r. Ama e?er Avc?’n?n iddialar?n?n do?rulu?u ortaya ç?karsa, o zaman i?aret etti?i ki?iler cezaland?r?lmal?d?r.

Kendi ad?ma, bir vatanda? olarak neyin do?ru neyin yanl?? oldu?unun ayd?nlanmas?n? umuyorum. Bir gazeteci olarak da bu ayd?nlanmaya katk?da bulunmak için u?ra??yorum ve u?ra?maya da devam edece?im.

Vatan Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri