forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

O ARKA KAPAK YAZISINI HANG? 'S?MON' YAZDI

Aktif .

alper_gormus280Tart??may? ba?latan soru a?a?? yukar? ?öyle: “Hanefi Avc?’ya isnat edilen ‘solcu bir örgüte yard?m’ suçunun, Avc?’n?n ‘muhafazakâr ve sol kar??t?’ kimli?iyle çeli?ti?i söyleniyor; peki kitap neden solcu bir yay?nevi taraf?ndan yay?mland??”

ALPER GÖRMÜ?'ÜN TARAF'TAK? YAZISI

O arka kapak yaz?s?n? hangi ‘simon’* yazd?

Haliç’te Ya?ayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat kitab? yaln?z yazar?n? de?il, onu yay?mlayan yay?nevini de tart??man?n içine çekti.

Tart??may? ba?latan soru a?a?? yukar? ?öyle: “Hanefi Avc?’ya isnat edilen ‘solcu bir örgüte yard?m’ suçunun, Avc?’n?n ‘muhafazakâr ve sol kar??t?’ kimli?iyle çeli?ti?i söyleniyor; peki kitap neden solcu bir yay?nevi taraf?ndan yay?mland??”

Soru, makul bir çerçevede geni?letilmeye çal???lsa ve ilave sorular sorulsa, buna kimsenin bir itiraz? olmazd?. Fakat i?ler öyle yürümedi; her zaman olanlar oldu; bir a?amada tart??maya Vakit de dâhil oldu... Ve:

“Avc?’n?n kitab?n?n yay?nland??? Angora Yay?nevi’nin terör örgütü listesinde bulunan THKP-C ile bir ba?lant?s? var m?? Ya da ?öyle: Angora Yay?nevi’nin sahipleri Cahit Akçam ve Cumhur Özdemir THKP-C ile nas?l bir ili?kiye sahip? ??te Avc?’n?n ili?kileri de bu sorularda sakl?. (...) Çünkü Özdemir 1981’de THKP-C üyeli?inden 1 y?l hapis yatm??. Yay?nevi’nin öteki sahibi Cahit Akçam da eski bir toprak a?as?n?n torunu. Ermeni kökenli, Agop’un torunu...” (Yener Dönmez, Vakit, 5 ekim).

Benim aç?mdan yay?nevinin kimli?inin, sal? günkü yaz?mda dile getirdi?im görü?ü kuvvetlendiren bir etmen olmas?n?n d???nda hiçbir anlam? yok. Hat?rlarsan?z, Avc?’n?n “muhafazakâr ve sol kar??t?” kimli?inin uzun bir süredir neden geçerli olmad???na ili?kindi bu görü?üm ve onu ?öyle temellendirmeye çal??m??t?m:

“Avc? lehine öne sürülen temel argüman ?öyle: ‘Muhafazakâr ve sol kar??t? kimli?iyle tan?nan Hanefi Avc?’n?n solcu bir örgütle ili?kilendirilmesi saçmad?r.’

Oysa, Avc?’n?n ki?isel dönü?ümüne ili?kin bizzat kendi yazd?klar?na bak?ld???nda, bugün art?k onun ‘muhafazakâr ve sol kar??t?’ bir insan oldu?u öne sürülemez. Avc?’daki dönü?ümün radikalli?ini kendi cümleleriyle anlamaya çal??al?m: ‘Ruh dünyas?nda bu kadar büyük bir de?i?ime dayanmak mümkün müdür? Karanl?ktan ayd?nl??a, so?uktan s?ca?a, inançs?zl?ktan inanmaya gidi? gibi; birbirinin z?dd?na dönerek öncekinin tam tersine yol almak o kadar zor ki. (...) Ba?ta fark edemesem de ya?ad???m her olaydan bir emare olarak 32 y?l?n sonunda (...) varl?k sebebi gördü?üm de?erlerin, ihtiyaca cevap veremedi?ini, hatta tüm sorunlar?m?z?n kayna?? oldu?unu anlad?m.’

Bu samimi itiraflara, bir zamanlar i?kence etti?i insanlara ?imdi besledi?i ve yine kitab?nda ifade etti?i samimi hayranl??? ekleyin... O zaman anlars?n?z ki, ‘Bir sol kar??t?n?n solcularla i?birli?i yapt???n? iddia etmek z?rval?kt?r’ argüman? gerçekte geçerli de?ildir.”


“Bulundu?u her görevde insana öncelik veren...”

Dedi?im gibi, kitab? yay?mlayan yay?nevinin kimli?i benim için sadece Avc?’daki dönü?ümün bir ba?ka tezahürü olma ihtimalinden ibaretti.

Fakat dün kitab?n daha önce okumad???m arka kapa??n? okudum ve meselenin bamba?ka bir boyutunun oldu?unu fark ettim. Arka kapak yaz?s?n?n özellikle son paragraf? do?rusu çok can s?k?c?yd?:

“Bulundu?u her görevde insana öncelik veren, her i?i ak?l ve bilimin ?????nda sorgulayarak yapan ve her zaman vicdan? ile hareket eden bir polis, bir bürokrat, bir bilge... Hanefi Avc?, ‘Bir anda polislikten, yani avc?l?ktan sistemin istemedi?i, yanl?? buldu?u bir av konumuna dü?tüm’ diye aç?kl?yor geldi?i konumu. Bu kitapta, yaln?zca vicdan?n?n sesini dinleyerek bu ülkenin yarar? için av olmaya bile raz? bir bilgenin sesini ve isyan?n? bulacaks?n?z.”

Tamam, bir “solcu” olarak Hanefi Avc?’n?n kitab?n? basabilirsiniz, tutuklulu?unu haks?zl?k olarak de?erlendirebilirsiniz, fakat naml? bir i?kenceci için “bulundu?u her görevde insana öncelik veren bir bilge” tan?m?n? yapamazs?n?z.

Ben, bu solcu yay?nevinin yöneticilerini önce Kür?at Bumin’e, ard?ndan da Y?ld?r?m Türker’e havale ediyorum...


“Benim cevap arad???m as?l soru”


Kür?at Bumin
: “Hanefi Avc? meselesinde bir vatanda? olarak benim cevap arad???m as?l soru ?udur: ‘??kenceci’ oldu?u tan?kl?klarla oldu?u gibi ‘itiraf - af dileme’ ile de sabit olan bir polis memurunun (Anayasa’da yazd??? gibi) bir ‘hukuk devleti’nde sürekli terfi ederek bir ‘efsane’ haline dönü?mesi kar??s?nda bugüne kadar niçin isyan etmedik ve etmiyoruz. Avc?’n?n emniyet te?kilat? içinde –arada bir duraklasa da- sürekli terfilerle taltif edilmi? olmas? hukuk devleti olmak iddias? aç?s?ndan büyük bir tutars?zl?k, büyük bir yanl??, hatta utanç verici bir uygulama de?il midir?

(...)

Arendt’in ‘kötülü?ün s?radanl???’ kavram?ndan hareketle analiz etti?i Eichmann, görevli olarak katk?da bulundu?u soyk?r?m suçunun sorumlulu?unu kabul etmiyordu. Çünkü ona göre kendisi sadece ‘özel hayat?’ndaki eylemlerinin öznesi, dolay?s?yla sorumlusuydu. Kamusal alanda ise uygulanan politikaya bir ‘ödev ahlak?’ (!) çerçevesinde uymu? oldu?unu ileri sürüyordu. Burada sorumlu olan o de?il, ‘devlet politikas?’yd?.

Gerçekten hepsi bu kadar; meselenin gerisi beni hiç ilgilendirmiyor...” (Yeni ?afak, 3 ekim).


“Hanefi Avc?’n?n suçu ne”


Y?ld?r?m Türker
: “Bu i?kenceci kahraman, sözünün eri ve dürüst ya, i?kence yapt???n? da kabul etmi?tir. Ama son derece yak???kl? bir üslupla: ‘1990’l? y?llar?n sonuna kadar devletin tek sorgu tekni?i i?kenceydi, bir insan? alarak sorgulamakt?. Burada ?ah?slar? suçlamak kolay, bugün Türkiye’nin hiçbir yerinde i?kence yap?lm?yor ancak 1999’a kadar her yerde yap?l?yordu.’ Daha önce de 12 ya??ndayken i?kenceden geçirmi? oldu?u ?aban Dayanan’la bir programda yüz yüze gelmi?, ondan özür dilemi?ti.

Mersin’de daha sonra i?kence ettiklerinden ula?abildiklerini toplay?p onlarla özür foto?raf? çektirdi?ini de hat?rlar?z.

Ama bu mahcup ve fazlas?yla ölçülü nedamet tablosu, Hanefi Avc?’n?n namusundan, dürüstlü?ünden fazla bir ?ey götürmedi. Yine bu toplum bu surat? gördü?ü anda i?kencecisiyle kar??la?m?? gibi ürpermiyor. Kaç y?l geçmi? üstünden. Hem ne yaps?n, o dönem ba?ka bir teknik bilinmiyordu.

(...)

Ama her ?eyden önce biz, bir i?kencecinin dürüstlü?ünü, cesaretini takdir edip ba?l?yoruz bir konu?maya. Bütün toplum bu adam?n cesareti, dürüstlü?ü ve çal??kanl??? üstüne kal?b?n? basabilir. Bu genel kabulden sonraki cümle ya ‘ama’yla ba?l?yor ya da ‘onun için’ diye devam ediyor.

Adam?n ?anl? bir i?kenceci olmu?lu?u anla??lan kimselerin pek umurunda de?il. Bu toplumun, bütün ana ak?m ya da kendini ana ak?ma yamamaya çal??an bas?n organlar?, siyasetçiler, yorumcular, kanaat önderleri ve kendinden âkilleri bize bu gerçe?i unutturmaya çal???yor. Dikkat edin.

(...)

Hepimiz birer amatör ajan kesilmi?, k?s?tl? imkânlar?m?zla soruyoruz: ‘Hanefi Avc?’n?n suçu ne?’ Gerçekten otuz y?l kadar önce pek tats?z ko?ullarda tan??m?? oldu?u anla??lan sol militanlarla örgüt mü payla??yor? Yoksa kitab?yla cemaati mi k?zd?rd? da kafas?n? kopard?lar?

Ben size söyleyeyim. Gerçekten umurumda de?il. Hanefi Avc?’n?n suçu, naml? bir i?kenceci, bir nefret suçlusu olmas?d?r.” (Radikal, 4 ekim).

* “Bizler de (...) bizim taraf?m?zda olan ki?ilerin kusurlar?n? suç olarak nitelendirmiyorduk. Bu duruma, bu tip davran??lara ‘Simonla?mak’ ad?n? verdim.” (Hanefi Avc?, Haliç’te Ya?ayan Simonlar, s. 18).

Taraf Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri