forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fatih_altayli_280Hanefi Avc?'da ses kayd? ç?kan ve savc?l??a ifade verdikten sonra ?ikayetçi oldu?unu aç?klayan Gazete Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?, kendisi gibi ses kayd? ortaya ç?kan Mehmet Ali Birand'?n ?ikayetçi olmamas?na ?a??rd???n? yazd?...
FAT?H ALTAYLI'NIN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

?ikâyetçiyim

DÜN sabah Terörle Mücadele ?ubesi’nden arad?lar.
"Fatih Bey, Karargâh Evleri soru?turmas? kapsam?nda ma?dur olarak ifadenize ba?vurmak üzere bugün sizi Be?ikta?’taki Özel Yetkili Savc?l?k’a bekliyoruz" diyerek.
?a??rd?m.
Ö?leden sonra kalkt?m gitti. Savc? Kadir Alt?n???k ifademi ald?.
Hanefi Avc?’n?n Eski?ehir Emniyeti’ndeki ofisinde yap?lan aramada 25 adet kaset bulunmu?.
Bu kasetlerde pek ço?u gazetecilere ait telefon dinleme kay?tlar? varm??.
2000 y?l? öncesine ait kay?tlar.
1996 ile 1999 aras?na ait oldu?unu tahmin etti?im kay?tlar.
Benimle ilgili dinlemelerde bir fevkaladelik yok.
O y?llarda Emniyet Te?kilat?’yla ilgili bir yaz? yazm??t?m. Dün gibi hat?rl?yorum. "Bunlar m? Cumhuriyet’in Polisleri" ba?l?kl? hayli a??r bir yaz?.
O yaz?dan sonra dünya bana dar edilmi?ti.
Gazetedeki telefonum durmadan çal?yor, açt???mda kar??mda polis oldu?unu söyleyen birini buluyor ve sonras?nda küfürler uçu?uyordu.
Polis oldu?unu söyleyen ki?i bana sövüyor, ben de ona sövüyorum.
Kar??l?kl?.
?? öyle bir hale gelmi?ti ki, evde de geceleri telefonu fi?ten çekip yatabiliyordum, çünkü sabaha kadar durmadan telefon çal?yor, durmadan küfür i?itiyordum.
Evden ç?k?p gazeteye gidinceye kadar defalarca otomobilim durduruluyor, otomobilimde arama yap?l?yordu.
Günlerce bu ?st?rab? çektim.
Sonunda üst düzey bir Emniyet yetkilisi aray?p "Dersini ald?ysan keselim. Yoksa devam edecek" dedi.
Ben de kendisine, "Vallahi ben e?leniyorum. ?sterseniz devam edin" dedim ve gidip savc?l??a ?ikâyette bulundum.
Birkaç gün sonra telefonlar kesildi. B?çak gibi.
Hemen hemen 13-14 y?l önce.
Benimle ilgili dinlemeler i?te bunlar. O konu?malar. O günler.
Savc?lar da gülerek dinlemi?ler. "Bu sizsiniz" dediler.
"Evet benim. Hiç ?a??rt?c? de?il. Benim tarz?m" dedim.
Bir de o zamanki Teke Tek’in yap?mc?s?yla bu olay üzerine yapt???m bir konu?ma ve e?imle yapt???m bir konu?ma kay?tl?. (E?imin ad?n? Sude olarak anlam??lar h?zl? konu?tu?um için. Sonra Hande dedi?im anla??ld?.)
Savc? Alt?n???k sordu, "Bu kay?tlarla ilgili olarak size tehdit veya ?antaj yap?ld? m??" diye.
"Hay?r" dedim. "Bu kay?tlar?n oldu?undan bile haberim yoktu."
Zaten bunlarla ne ?antaj? yap?labilir ki, küfür ediyoruz kar??l?kl?.
Savc? Alt?n???k sordu: "Peki ?ikâyetçi misiniz?"
"Elbette ?ikâyetçiyim. Bu kay?tlar? kim yapt?, kim yapt?rd? bilmiyorum ama sorumlular?n bulunup cezaland?r?lmas?n? istiyorum" dedim.
?ikâyetçiyim.
Herkes de olmal?.
Olmayanlara da ?a??r?yorum, neden olmuyorlar diye. Mesela Mehmet Ali Birand’a.
Bu kay?tlar? yapt?r?p saklayan e?er Hanefi Avc? ise gerçekten olay enteresan.
Dün herkesi dinleyip ar?ivleyen, bugün dinlemelerden ?ikâyet ediyor. Kitap yaz?yor.
Eeee, ben hep diyorum bu kö?ede, "Bir yolu açarsan?z o yoldan kimlerin geçece?ini bilemezsiniz".

Haberturk.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri