forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

HANEF? AVCI'DAN DE??L DEVLETTEN ??KAYETC? OLMU?!

Aktif .

mehmet_ali_birandSes kay?tlar? Hanefi Avc?'dan ç?kan Mehmet Ali Birand, Posta gazetesinde 'Avc?’dan de?il, devletten ?ikayetçi oldum" diye yazd?. Fatih Altayl?'n?n ?ikayetçi olmas? üzerine dikkatlerin çekildi?i Birand, neden Avc?'dan de?il de devletten ?ikayetçi oldu?unu aç?klam??...


B?RAND'IN POSTA'DAK? YAZISI

Avc?’dan de?il, devletten ?ikayetçi oldum


Herkes, Hanefi Avc?’n?n evinde ç?kt??? ileri sürülen ses bantlar? konusunda neden ?ikayetçi olmad???m? merak ediyor. Twitter’de olsun, Facebook’ta olsun soru ya?muruna tutuluyorum. Bana bantlar dinletildi ve bir soru soruldu. Bu soruya da ba?ka türlü yan?t veremezdim. Bak?n o soru neydi...

?imdi cennet vatan?n son gündem maddesi, Hanefi Avc?’n?n çal??ma odas?ndan ç?kt??? ileri sürülen ses bantlar?. Bu bantlarda sesi duyulan gazeteciler ma?dur s?fat?yla ifade veriyorlar.

?lk ça??r?lanlardan biri de bendim .

Savc?’ya “?ikayetçi olmad???m?” söyledim.

Ne garip bir dünyada ya??yoruz.

Twitter’de, Facebook’da ve okurlar?m?n bir bölümü “Neden ?ikayetçi olmad?n?” sorusunu sormaya ba?lad?lar. Sanki, bana ait bantlarda suç unsuru varm?? da, onun ortaya ç?kmamas? için ?ikayet etmemi?im gibi bir izlenim yayg?nla??verdi.

Hanefi Avc?’ya yönelik linç kampanyas?na ters dü?tü?ümden dolay? olacak, garip garip tepkilerle kar??la??yorum. Bunlardan biri de, Fatih Altayl?’dan geldi. Ayn? ?ekilde davet edilmi?, bantlar? dinletilmi? ve o ?ikayetçi olmu?. Olabilir, kendi bilece?i bir i?. Ancak, orada durmay?p, adliye ç?k???nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlarken, bana da bodoslam??. “M.Ali Birand’?n neden ?ikayetçi olmad???n? anlamad?m. ?imdi ?ikayetçi olunmayacakta ne zaman olunacak?” demi?.  “Bana ne, M.Ali’ye sorun “ diyece?ine, o da bir komplo havas? vermi?. Gereksiz bir polemi?in tohumunu atm??...

HANEF? AVCI , BANA ?ANTAJ YAPMADI K?...

Neden ?ikayetçi olacakm???m ki?

1. Savc?lar bana, Hanefi Avc?’n?n bu kasetlerle bana ?antaj yap?p yapmad???n? sordular. Ben de böyle bir ?ey olmad???n? söyledim. Hanefi Avc?’dan bu nedenle ?ikayetçi olmad???m? söyledim.
2. Ayr?ca, bu dinlemeleri Hanefi Avc? taraf?ndan yap?l?p yap?lmad???n? -savc?lar dahil- kimse bilmiyor. Üstüne üstlük, Hanefi Avc?, bana dolayl? ?ekilde yollad??? mektupta, kendinde böyle kasetlerin bulunmad???na yemin ediyor. Bu durumda, bana söyler misiniz lütfen, nereden geldi?i dahi bilinmeyen kasetlerden dolay? Hanefi Avc?’y? neden ?ikayet edeyim?
3. Üstelik, bu dinlemelerin kimin taraf?ndan yap?ld???n? saptamak, yasal olup olmad???n? bulmak devletin i?i de?il midir? Devletin bizi korumas? gerekmez mi? Benim veya di?er meslekda?lar?m?n ?ikayetleri mi gerekir?

*   *   *

DEVLET BEN? YOK ETMEYE ÇALI?TI, BEN BUNDAN ??KAYETÇ?Y?M

??in do?rusu ?udur:

1993-1998 döneminde Devletimizin baz? kesimleri beni yok etmeye çal??t?. Özetle ?öyle olaylar ya?ad?m:

- Devletin hangi kurumundan emir ald???n? anlayamad?m, ancak birileri arkama Ye?il ad?ndaki katili  takt?. Daha ayr?nt?l? bilgi isteyenler, Mehmet A?ar ile Mehmet Eymür’e sorabilirler.
- Asker kökenli olduklar?n? iddia eden, yasa d??? bir gurup, beni öldürme karar? ald?. Dönemin M?T müste?ar? Sönmez Köksal ve o zamanki yard?mc?s? ?enkal Atasagun’a sorarsan?z, ayr?nt?lar?yla anlat?rlar. Onlar?n dikkati ve M?T’in sürekli korumas?yla hayatta kalabildi?ime inan?yorum.
- TRT davas?nda, hem olay?n haz?rlan???, hem de mahkeme s?ras?nda Devletin parma??n? da, avukat?m olan de?erli Prof. Köksal Bayraktar’a sorarsan?z anlatabilir.
- Genelkurmay Ba?kanl??? yalan dolan bir And?ç haz?rlatt? ve beni kamuoyunun gözünde lekelemek istedi.Asker? mahkemelerde y?llar?m geçti. Ancak sonunda yine kendileri yalanlar?n? kabul ettiler.
- Defalarca mahkemeye verildim, y?llarca yazd?klar?m? savunmak zorunda kald?m.

Anlayaca??n?z, ben T.C Devletinin baz? kesimleri taraf?ndan sistematik ?ekilde “yok edilmeye çal???lm??” bir insan?m.

Neden biliyor musunuz ?

1. Ba?ta Kürt sorunu olmak üzere resmi ideolojileri reddetmem ve liberal yakla??m?m? bozmamam.
2. PKK terörünün sadece silahla çözümlenemeyece?ini yaz?p çizmem. (Bugün, eskiden yazd?klar?m resmen uygulan?yor)
3. Fethullah Gülen hareketine kar?? ç?kmaman, ba?örtüsünün üniversitelerde serbest kalmas? gerekti?ine inanmam.

Özetlemem gerekirse, bugün ortada kahraman gibi dola?an baz? meslakda?lar?m beni Askere espiyonlad?klar?, televizyonlarda yalan haberlerle lekelemeye çal??t?klar?, siperlerde sakland?klar? dönemlerde, sesimi k?smad?m, korkmad?m. Baz?lar? gibi, Askere yaranmaya çal??mad?m. Do?ru bildi?imi yazd?m.

Bütün bu y?llarda da, Hanefi Avc? , patronlar?ndan korkmadan destek olan nice Devlet bürokrat? gibi, manevi destek verdi. Hanefi Avc? ile birkaç defan?n d???nda temas?m olmam??t?r. Geçmi?te neler yapt???, kime ve neye inand??? da umurumda de?il. Babam?n o?lu hiç de?il. Savunmas?n? da yüklenecek de?ilim, üstelik böyle bir?eye de ihtiyac? yok.
Benim kafamdaki Avc?, ba?kalar? ne dü?ünürse dü?ünsün, sa?lam biridir. Yan?labilirim, ancak bu benim kendi de?erlendirmemdir.

Benim as?l ?ikayetçi oldu?um, beni dinleten, beni yok etmeye çal??an Devlet’in içindeki odaklard?r.

*   *   *

BAKALIM BU BANTLARI K?M NASIL SIZDIRACAK?

?imdi çok merak ediyorum, acaba bu gazetecilere ait bantlar? kim, nas?l s?zd?racak.

Savc?lardan hiçbir ku?kum yok.

Bak?n göreceksiniz, emniyet içindeki bu garip hesapla?ma u?runa ve s?rf Hanefi Avc?’y? vurmak için emniyet te?kilat?ndan baz?lar? harekete geçeceklerdir. Yak?nda, bu konu?malar internete dü?ecektir.

Çok merak ediyorum...

Acaba hala eski hoyrat Devlet düzeni mi sürüyor, yoksa Devlet art?k hepimizin özel hayat?n? güvence alt?na almakta kararl? m??

Bakal?m, ?çi?leri Bakan? Atalay bu konuda ne oranda duyarl? olacak ve bu çirkinli?in önüne geçebilecek.

Yeter art?k, Devlet’ten korkmak istemiyoruz...

Devlet’ e güvenmek istiyoruz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri