forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz_baydar_Yavuz Baydar: Gazetecilerin devlet ve (siyasi, ekonomik) iktidar biat?na veya "misyonlara" dayal? zihinsel dünyas? içinde demokrasinin anlam?, çe?itlilik temelinde ifade özgürlü?ünün de?eri hala yerini bulabilmi? de?il. Toplumda zihniyet de?i?imini anlayamayan gazeteci, ideolojik me?rebi neyse, onu ifade/bas?n özgürlü?ünün önüne koyuyor, sadece "kendine yak?n" gazetecilerin ma?duriyetini, s?k?nt?lar?n?, beklentilerini görüyor.


YAVUZ BAYDAR'IN SABAH'TA YAYINLANAN YAZISI


Kuyudan ç?kmak için


Her ?eyi konu?ur hale gelen Türkiye'de medya giderek artan ölçüde kendisini de tart??maya aç?yor. Sektörde kural, zihniyet ve kalite sorunlar? var. ?ç muhasebe ?art görünüyor

"Gazetecilik Türkiye'de sürekli geri giden ender mesleklerden biridir," diye yazd? meslekta??m?z Metin Münir, birkaç gün evvel. "?yi gazetecilik özgür dü?ünebilme, ara?t?r?c?l?k, yans?zl?k, entelektüel derinlik, adanm??l?k, cesaret, adil ve dengeli olmak gibi özellikler gerektirir," saptamas? ard?ndan ekledi:
"?yi gazetecili?e uygun ortam düzelece?ine kötüle?iyor."

Günümüz Türkiye'si iyi gazetecilik için bol malzeme olu?turacak, "her yan?ndan haber f??k?ran" bir serüven ya?arken, okurlar veya izleyicilerin gazetecili?e ?üphe ve istihza ile bak???nda pek bir de?i?iklik görülmüyor. Bunu son y?llarda sergilenen tutarl?, parlak ve cesur gazetecilik örnekleri de etkileyemedi.

Sosyoekonomik ve siyasi de?i?imin h?z?na ayak uyduramayan meslek, eskimi? kurumsal yap?lar?n, zihniyetlerin ve sektörel dengesizliklerin güdümünde, ülkedeki en sorunlu sektörün içinde ayakta kalmaya çabal?yor. Geli?en ülkede bütün sektörler yenilenir ve icraatta s?çrama yaparken, gazeteciler toplumsal rol ve konumlar?n? yeniden tarif etmek zorunda.

Bu, elbette ki, bu kö?enin de kendi çap?nda y?llarca te?vik etmeye çabalad??? köklü bir iç muhasebe ve özele?tiriyi gerektiriyor. Geçmi?, ekonomik ç?karlara ve eskimi? kat? ideolojilere, k?s?tlay?c? devletçili?e ba?l? olarak inatla, bile bile yürütülen "ba??ml?" gazetecili?in en kötü, yer yer tiksindirici örnekleriyle dolu. ?stiflenmi? ve yüzle?ilmemi? hatalar ve riyakârl?klar yüzünden yerle bir olmu? okur güvenini kazanmak hiç kolay de?il; çok yönlü bir seferberli?i gerektiriyor.


Aksi halde meslek iflas edecektir.


Münir, ekonomik ç?karlara ve/veya farkl? güç odaklar?na hizmet ederek yap?lan (?u ana kadar tan?k oldu?umuz) bir gazetecilik yerine, gerçe?e ve kamu yarar?na hizmete dönü? öneriyor.


Bunun çe?itli zorluklar? var. Ticari amaç gütmeyen kamu yay?nc?s?, TRT, demokratik kriterlere uygun (ve kaliteli gazetecilik için nirengi noktas? olu?turabilecek, yol gösterecek) bir özerkli?e henüz sahip de?il; hâlâ siyasi aktörlerin - iktidar ve muhalefet - bask?s? alt?nda yay?n yap?yor.


Öte yandan, ülkenin en sorunlu sektöründe, hâlâ b?rakal?m üçüncüyü, ikinci bir dil anlay?p konu?anlar?n oran? yüzde onlar?n alt?nda. Kö?e yazarlar? bile, gündemi tek bir dil üzerinden izliyor. Bu, medyam?z? yerelle?tiriyor.


Gazetecilerin devlet ve (siyasi, ekonomik) iktidar biat?na veya "misyonlara" dayal? zihinsel dünyas? içinde demokrasinin anlam?, çe?itlilik temelinde ifade özgürlü?ünün de?eri hala yerini bulabilmi? de?il. Toplumda zihniyet de?i?imini anlayamayan gazeteci, ideolojik me?rebi neyse, onu ifade/bas?n özgürlü?ünün önüne koyuyor, sadece "kendine yak?n" gazetecilerin ma?duriyetini, s?k?nt?lar?n?, beklentilerini görüyor.


Bu seçmeci mücadele yüzünden, kucaklay?c? olmas? gereken büyük meslek örgütleri de mesleki hak ve özgürlükleri bir bütün olarak görmek yerine siyasi saikler üzerinden saf tutarak kurumsal iflas?n e?i?ine gelmi? durumda.


"Öteki"
ye ho?görüsüzlük bu mesle?in içini kemiriyor. Bir kesim, sektördeki dengeleri altüst etmi? olan, bir gruba ait mülkiyet temerküzünün ülkedeki siyasi istikrars?zl??? yak?n bir zamana kadar nas?l körükledi?ini, demokratik tart??ma ortam?n?n olu?mas?n? nas?l engelledi?ini, kutupla?may? nas?l besledi?ini, vicdanlar? nas?l köreltti?ini asla anlamak istemiyor.

Çünkü ekonomik ç?kardan ba?ka bir ?eyi göz görmüyor. O ç?karlar elden gitti?i ölçüde "ülke elden gidiyor" ç??l?klar?n? art?r?yor. ?yi gazetecilik adil, ço?ulcu, özgür, haklara sayg? duyan bir sektörde ye?erir.


Bunun etraf?nda bir mesleki bilinç olu?mazsa, hastal?klar devam eder.

En son olumlu örne?ini hat?rlatarak noktalayal?m.

Medya imparatoru
Rupert Murdoch, ?ngiltere'de güçlü uydu yay?n kurulu?u Sky'?n tamam?n? (kendisine ait olmayan yüzde 61'lik pay?) 8 milyar sterline almaya kalk?nca, geleneksel olarak sa? ve sol partilere yak?n duran (bizdeki tabirle "yanda?" olan) medya gruplar?n?n tümü bir araya gelerek, bunun sektördeki ço?ulcu, adil rekabete dayal? yap?y? çok ciddi biçimde zarara u?rataca??", demokratik bilgi-fikir al??veri?i zeminini bozaca?? gerekçesiyle hükümetin müdahalesini istedi.

?ngiltere'de ilk kez medya, medya mülkiyetini köklerinden sarsacak bu ad?ma kar?? birle?mi? oluyor. Ortak imza verenler aras?nda Telegraph Media, Trinity Mirror, BBC, Channel 4 ve Guardian gibi gruplar var.


Haber ve yorumlarda, Murdoch'un kendisine ba?l? baz? editörler arac?l???yla hükümetle "temas kurdu?u", "lobi yapt???" iddialar?na da yer veriliyor.

Görüldü?ü gibi, sadece gazetecilik faaliyetine ili?kin yasal problemler ile ilgili de?il, sektörde ço?ulculuk ve çe?itlili?in temeli olan mülkiyet payla??m?nda da gerekirse aya?a kalk?labiliyor. Bunlar?n tümü, elbette, gazetecilik mesle?inin özgürlü?ü, toplumsal konumu ("dördüncü kuvvet"), itibar? ve istikrarl? i?levi ile ilgili. Bunlar kolland??? ve mücadelesi verildi?i sürece, isteyen gazete bu partiyi isteyen ötekini savunmu?, bir problem olmaz.

Çünkü her demokratik toplumda binbir türlü görü? var. Gerçek o yüzden gizli sakl? kalam?yor; o yüzden ezilen, güçsüz ve ma?dur olan sesini duyuracak bir mecray? her zaman bulabiliyor.


http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri