forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ekremdumanliEKREM DUMANLI: Dünyan?n geli?mi? bir ülkesinde böyle bir olay, ya istifa sebebi olur ya da i?ten ç?karma vesilesi. Maalesef kö?e yazar?, olay sonras? özür diliyor gibi yap?p insanlara hâlâ nasihat etmeye çal??t?. Bu da en kibar tabiriyle, gazetecilik mesle?ini hafife almak ya da i?i pi?kinli?e vurmakt?r.


EKREM DUMANLI'NIN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI


Gazetecilik duvara toslay?nca!


Gerçekten de ibretlik bir hadisedir ya?anan. Bir kö?e yazar? (Mustafa Mutlu), bir e-mail al?yor ve olay?n asl?n? ara?t?rmadan kamuoyuyla payla??veriyor. Anlat?lanlar çok vahim. Güya annesi ambulansta olan bir ki?i, trafik kesildi?i için hastaneye yeti?tirilemiyor ve hayat?n? kaybediyor. Yaz?da yer alan iddiaya göre o saatlerde Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve konvoyu oradan geçiyor. Bu ac?kl? haber bomba gibi gündeme oturdu. Ancak, meselenin üzerine gidildikçe görüldü ki medya tarihimizin en büyük yalan? pazarlanm??t?. Çünkü o saatte Cumhurba?kan? Gül, Huber Kö?kü'ndeydi ve öyle bir konvoy ortada yoktu.

Daha da feci bir durum ç?kt? ortaya. Öyle bir hasta da yoktu, öyle bir olay da ya?anmam??t?. ??te alelacele yap?lan haberlerin, kaleme al?nan yaz?lar?n vard??? son cinnet noktas? bu. Daha do?rusu gazetecili?in biti? çizgisinin ba?lad??? nokta da tam buras?!

E-mail yoluyla gelen feci bir bilgiye dayanarak yol açt???n felaketi, "?nanm??t?m..." diyerek ba??ndan savabilir misin? Maalesef kö?e yazar?n?n olay öncesi tavr? da vahim bir hata, olay sonras? so?ukkanl? aç?klamalar yap?yor gibi görünüp "Amac?na ula?t?!" tarz?nda yakla??m? da. Özür diliyor gibi yap?p insanlara hâlâ nasihat etmeye çal??mak, en kibar tabiriyle, gazetecilik mesle?ini hafife almak ya da i?i pi?kinli?e vurmakt?r.

Dünyan?n geli?mi? bir ülkesinde böyle bir olay, ya istifa sebebi olur ya da i?ten ç?karma vesilesi. ?kisi de olsun istemem; ancak bu vahim hatadan dolay? samimi bir irkilme, sars?lma ve kendine gelme ya?anmal? ki bu korkunç hatan?n kefareti ortaya konmu? olsun.

Daha aç?kças?; alelacele yap?lan gazetecili?in nas?l vahim sonuçlar do?urabilece?ine dair ya?anan bu olay, Türk medyas? için bir milat say?lmal?. E-maille, mektupla, telefonla gelen bilgileri kö?esine an?nda ta??yan gazeteciler, haberciler var bu ülkede. Ara?t?rmadan, soru?turmadan, çapraz kontrollere ba?vurmadan yap?lan gazetecilik duvara çarpt?; ne tampon kald?, ne motor. Olaca?? buydu. Umar?z bu feci kaza herkese ders olur...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri