forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ibrahim_karagul?BRAH?M KARAGÜL
?srail bas?n?nda ç?kan her haber, iste do?ru olsun ister yanl??, palavra oldu?u apaç?k ortada olsa bile Türk medyas?nda geni? yer al?yor. Söz konusu haberler, iddialar "?srail'den Türkiye'ye tokat gibi cevap" ?eklinde bir sunumla Türkiye'de pazarlan?yor. Haberin niteli?i, içeri?i hiç önemli de?il. Do?ru olup olmad??? ara?t?r?lm?yor, sorgulanm?yor bile.Aç?kça ideolojik bir propagandan?n unsuru olsa bile o haber, Türkiye kar??t? ise kesin de?er kazan?yor. Ölçü; haberin kendisi de?il, ?srail'in bu ülkede birilerini vuruyor olmas?, o birilerinin de Türkiye içinde baz?lar?n?n hedefi olmas?. ??te o zaman, akla hayale gelmeyecek saçmal?klar olsa bile haber dikkat çekici bir biçimde Türkiye kamuoyuna sunuluyor. Sanki, Türkiye'nin ortak ç?karlar?ndan çok daha fazla ?srail'in ç?karlar? önceleniyor. ?srail'in ve o malum çevrelerin ç?karlar?n?n örtü?tü?ü yerde Türkiye için "y?k?c?" da olsa, o iddia, kampanya allan?p pullan?p servis ediliyor.

Öteden beri hangi gazetenin, televizyonun hangi haberi, iddiay? nas?l pazarlad???n? dikkatle izliyorum. Ne yaz?k ki, ?srail ve Türkiye'de baz? çevreler aras?nda çok s?k? menfaat dayan??mas? var. Bu dayan??ma, çok ince bir söylemle medya üzerinde bir operasyon olarak kendini gösteriyor. ?imdiye kadar onlarca haberi bu çerçevede ar?ivledi?imi söylemeliyim. Haber do?ru olsa en az?ndan sorgulanmaya de?ecek ölçüde olsa da, sunulu?, pazarlan?? ?ekli o haberi okumay? bilen herkesi rencide edecek nitelikte.

Bunun en son örne?i Haaretz gazetesinin "bomba gibi" haberi.. Mavi Marmara katliam?ndan sonra ?srail'in el koydu?u bilgisayarlarda yap?lan incelemede; bir toplant?n?n kay?tlar?na ula??ld???, kay?tlara göre de Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve hükümetin, Mavi Marmara filosuna en üst düzeyde destek verdi?i tespit edilmi?...

Mavi Marmara soru?turmas? Türkiye ile ?srail aras?nda bilinen bütün platformlarda hukuki ve siyasi aç?dan büyük bir mücadeledir. Hal böyle iken, ?srail tezlerine ?srarla vurgu yapman?n, bir iddiay? bu kadar güçlü dile getirmenin, iç politika malzemesine dönü?türerek do?rudan Türkiye'yi Ba?bakan?'n? hedef alman?n anlam? ne olabilir? Neden bu haberler bu kadar sevinçle verilir?

Mavi Marmara nerede bas?ld?? Akdeniz'de, aç?k denizde. Gazze sald?r?s? neden oldu? Neden bu küçük bölge abluka alt?nda tutulur? Neden abluka'y? k?rmaya dönük her giri?ime kanl? bir ?ekilde cevap verilir? Bu sorular?n çok say?da cevab? var ve hepsi do?ru. Ancak geçti?imiz günlerde yay?nlanan bir haber hepsinden do?ru. Asl?nda bizim medyada çok daha fazla tart???lmal?yd?, ilgilenmediler?

?srail do?algaz ?irketi ABD merkezli Noble Energy ile birlikte ?srail'in yüz y?ll?k do?algaz ihtiyac?n? kar??layacak kaynaklar üzerinde çal??maya ba?l?yor. 135 kilometre aç?kta ke?fedilen 453 milyar metreküp do?algaz ?srail'i do?algaz ihracatç?s? yapacak. 2009 y?l?nda bulunan Tamar kayna??ndan sonra ke?fedilen Leviathan bölgesi Akdeniz'de dengeleri de?i?tirecek güce sahip.

Peki bu gaz kimin? ?srail'in mi? Lübnan ya da Filistin'e ait zenginlik nas?l oluyor da ?srail'in oluyor? Mavi Marmara nerede sald?r?ya u?rad?? Gazze bu zenginlik yüzünden mi sald?r?ya u?rad?? Bu zenginlik yüzünden mi abluka alt?nda? Bu zenginlik yüzünden mi açl??a mahkum? ?srail bu zenginlik yüzünden mi Gazze'ye özgürlük diyen herkesi, her ülkeyi dü?man say?yor?

Biraz gerilere gidelim. On y?l önce, Filistin yönetimi ile ?ngiliz gaz ?irketi BG Grup ve Lübnanl? iki aile aras?nda Filistin aç?klar?nda ke?fedilen do?algaz kaynaklar?n?n i?letilmesi için anla?ma yap?ld?. Gazze-Deniz 1 ve Gazze-Deniz 2 kuyular? aç?ld?. Ç?kar?lan gaz ?srail'e sat?lacakt?. Hisseler bile payla??ld?.

?srail, güvenlik nedeniyle, do?algaz? sat?n almayaca??n? aç?klad?. Bu sat???n Filistin'i zenginle?tirece?inden korktu. Gazze-?srail k?y? ?eridindeki rezervlerin yüzde altm??? Filistinlilere aitti. Yani yasal olarak Filistin halk? milyarlarca metreküp do?algaza sahipti. Arafat'?n ölümü, Hamas'?n seçimi kazanmas? ve ?srail'in karar? ile anla?ma yatt?. Kaynaklar i?letilemedi. ?irket 2008'de bölgedeki ofisini kapatt?.

Ancak hemen sonra ?srail, ayn? ?irkete söz konusu kaynaklar için görü?me teklif etti. Görü?melerin ba?lamas?ndan birkaç ay sonra, sebepsiz yere o bilinen Gazze katliam? ba?lat?ld?. Ard?ndan ac?mas?z bir ambargo ba?lad?. Ve ?imdi ?srail, asl?nda Filistinlilere ait olan, Lübnan'a ait olan do?algaz kaynaklar?n? yüz y?l yetecek kaynak olarak yeniden ke?fediyor. ?srail'i enerji piyasas?nda önemli bir yere getirecek olan kaynaklar, Bakü-Ceyhan'dan gelecek kaynaklarla birle?ti?inde, bu ülke tam anlam?yla enerji kav?a??na dönü?ecek.

??te Mavi Marmara, bu büyük sava??n tam merkezine dü?tü. Do?u Akdeniz'in yeni enerji kaynaklar?, ayn? zamanda K?br?s aç?klar?na denk gelen bu kaynak, Türkiye'yi de kavgan?n içine çekiyor. Türkiye, Filistin, Lübnan, Suriye ve KKTC birlikte dü?ünüldü?ünde ?srail'in öfkesini anlamamak mümkün de?il. Tabii Do?u Akdeniz'i Türkiye'nin aleyhine istikrars?zla?t?rmaya dönük terör sald?r?lar?, ?skenderun olay?, Rum Kesimi ile güvenlik anla?malar?, Akdeniz'de tatbikatlar da bununla birlikte dü?ünülmeli.

Türkiye'ye yöneltilen kara propaganda bu gerekçelere dayan?yor. Ve baz?lar? bu kampanyay? Türkiye'ye pazarl?yor? Kim ad?na, ne için?

http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=24567&y=IbrahimKaragul

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri