forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Y?ld?ray O?ur

yildiray_ogur_300YILDIRAY O?UR - TARAF          

Ne zaman bu ülkede yüzle?emeyece?imiz bir meselemiz, hal?n?n alt?na süpürdü?ümüz bir antagonistik çeli?kimiz boy verse yar? mafyatik bir ?ahsiyet olan bay provokatör gelir, bütün suçlar?n? üstüne al?r, hepimizi hakikatle yüzle?me belas?ndan kurtar?r.


Ba?örtüsü tart??mas? ba?örtülü küçük k?zlar?n ailelerinden toplan?p laik ya?am merkezlerinde dev?irilmesi gibi önerilere do?ru yuvarlanm??ken gözlerimiz yollarda kalm??t? zaten.

Ülkemizin velud topraklar?ndan f??k?ran son provokatör bey 13 ya??ndaki k?z?n? ortaokula ba?örtülü göndermek için iki y?la yak?nd?r mücadele veren Diyarbak?rl? bir baba.

?? bekleyen eski genel yay?n yönetmenleri kahvesine dönen Hürriyet’in iç sayfalar?nda unutulmu? bir yazara göre ise ya?anan “Türban kalk??mas?.” Çocu?una hakl? olarak din dersi ald?rmak istemeyen Alevi babaya gösterdi?i nezaketi bu babaya lay?k bulmam??. ?syanc?lar?n bast?r?lmas? konusunda bir Sabiha Gökçen atikli?indeki yazar bu kez yaln?z de?il ama.

Kavga eden sevgililerin ortak dü?man üzerinden yenide bar??ma takti?ini kullanan AKP’liler de laik camiay? sevinçlere gark ederek “Evet, evet, provakatör o” diye ba??r?yor.

AKP’nin ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan? herhalde bu ara Platon’u fazla kaç?r?p devletin gerekirse “çocuklar? ailelerinden alabilece?ini” bile söyledi. Haz?r devlet kap?y? k?r?p eve girdi, mesela böyle 42 ilde düzenlenecek bir operasyonla anne sütüyle beslenmeyen alt? ayl?k bebekler de biberon zulmünden kurtar?ls?n. Belki devlet o bebeleri yeti?tirip, yeti?tirip Ye?il, K?rm?z?, Sekiz, Dokuz diye piyasaya sürer de o can? s?k?lan ?nsan Haklar? Komisyonu ba?kan?na i? ç?kar.

Provokatör namzedi dindar baban?n suçu çocu?unu kendi istedi?i gibi yeti?tirmek. Burada duracaks?n deniyor adama. Çünkü belgeleri eksik. 13 ya??ndaki k?z?n?n bu dini isteyerek seçti?i yolunda noterden onayl? muvakkatnamesi, ayd?nlamas?n? tamamlad???na dair temiz hal ka??d? yok. Üç tane spermle bu hakk? ona kim veriyor?

Halbuki bu ülkede laik aileler çocuklar?n? ilk kez denize mayoyla sokmadan önce onlara “K?z?m belki ileride dindar biri olmay? seçeceksin. O yüzden bu k?yafetle yüzüp yüzmeyece?in üzerine iyice dü?ün, tercihi sana b?rak?yoruz” diye soruyor di mi?

Provokatör bey yaln?z dola?maz. Bu kez de yaln?z gelmemi?. Yan?nda kader arkada?? Hassasiyet Abi’yi de getirmi?.

Ermeni Konferans?, Habur’da PKK’l?alr?n kar??lanmas?, 30 A?ustos’da Rum Ermeni korolar?yla Sezen Aksu’nun konser vermesi, e?cinsel yürüyü?leri, Newrozlar, Alevi mitingleri s?ras?nda bize gelen Hassasiyet Abi’nin bu kez sebebi ziyareti ?smaila?a Cemaati taraf?ndan düzenlenecek bir toplant?.

29 Ekim haftas?nda bu kadar cüppeli sar?kl? adam ve çar?afl? kad?n?n biraraya gelmesinin yarataca?? “hassasiyet” dikkate al?narak toplant? iptal edildi ya da valilikçe izin kald?r?ld? aras? bir durum ya?and?.

Zaten kimin umurunda. Bu foto?raf?n ?eriat geliyor korkusuna gerekçe yap?lmas? hassasiyetine dikkat çeken bu kez az kals?n o cemaatle ili?kisi nedeniyle ?lhan Cihaner’in sosyolojiye kar?? açt??? davada bas?lacak Yeni ?afak gazetesi oldu.

Böyle el birli?iyle televizyonda bir perende atmad??? kalan stand-up’ç?, ehl-i sünnet vel-devlet mezhebinden, hikmeti hükümet ekolünden bir hocan?n da içinde oldu?u toplant?y? yapan cemaatin sakall? sar?kl? cüppeli, çar?afl? insanlardan olu?tu?u sosyolojik gerçe?ini hal?n?n alt?na süpürdük. Soranlara “attaya gittiler” diyece?iz. Onlar öyle Çar?amba’da Patrikhane’nin Vatikanla?mas?n? engelleyecek bir mevkide tak?ls?n ama gözümüze görünmesin fazla.

Niye, çünkü birilerinin göz zevkini bozmaktalar. Çünkü onlar? gördükçe laikler darbe istemeye en demokratlar “Aa ba?örtüsü yasa?? ipini gev?etirsek bak böyle olur sonumuz” diye k?rbaç sallamaya ba?l?yor, gazeteler kendilerini tutamay?p çar?afl?, cüppeli insan resmini birinci sayfadan “2010 Türkiyesi” diye bas?yor.

“Ba?örtüsü özgürlü?ünü size veririm” ama bunlar? yok edin diyen Hassasiyet Abi’nin sesini duyan Yeni ?afak’?n toplant? iptal ettiren bu hassas yay?n?n? bir demokrasi, özgürlük, farkl?l?klara tahammül meselesine çevirmeden bu hassasiyetlere sayg? duyarak bu i?i daha fazla kurcalam?yorum.

Gözümü kapatt?m, i?iniz bitince bana haber verin.

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri