forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BEK?R CO?KUN'UN ?LK YAZISI YAYINLANDI: BEN? CUMHUR?YET'TEN KOVACAK K?MSE YOK...

Aktif .

bekir_coskun_300Cumhuriyet Gazetesi'ne geçen Bekir Co?kun'un ilk yaz?s? yay?nland?. ?lhan Selçuk'un sütununda yazan Co?kun, Cumhuriyet gazetesini 'Laik cumhuriyetin dinci fa?izme dönü?mesine direnen çocuklar?na sahip ç?kan baba' olarak tan?mlay?p, 'Beni buradan kovamazlar da…Çünkü ?ükür burada patron yok…' diye yazd?.

??te Bekir Co?kun'un Cumhuriyet'teki ilk yaz?s?:

Kap?n?n E?i?inden...


Bir engele tak?l?p da dü?ece?imiz zaman, ayaklar?m?z ko?maya ba?lar... Ayaklar ko?ar, çünkü vücudun alt?, dü?mekte olan üst taraf?n alt?na geçmeye çal???r...

Üst taraf dü?mektedir...

Alt h?zlan?r.....

Ki yere varmadan yakalay?p, alt?na geçsin üstün...

Ayaklar bir anda popo hizas?na kadar daireler çizerek teker kesilir... Var gücüyle döner havada ve bu yüzden bu pozisyona “tekerlenme” deriz...

Kafa, gövdenin üst taraf?ndad?r.

H?zla yere yakla??rken kafa, kendisini kurtaracak olan ayaklara acele komut verir:

“Ko?...”

*

Bir gece önce referandum sonuçlar? belli olmu?, ba??na örülen çorab?n fark?na varamam?? aziz milletimiz “evet” demi?ti. Cumhuriyet sevdal?lar?n?n ise yüreklerine bir s?k?nt?, bir hüzün, bir yaln?zl?k, bir umutsuzluk çökmü?tü o gün…

Birbirlerinin yüzüne bakmadan yürüyorlard? sokaklarda.

Ve ayn? gün çal??t???m gazete yaz?lar?ma son vermi?ti.

Aya??m tak?lm??t?...

Nas?l oldu bilmiyorum; tam yere kapaklan?rken, o gün Cumhuriyet’in Genel Yay?n Yönetmeni ?brahim Y?ld?z telefonda, “Biraz önce karar ald?k, yay?n kurulu olarak seni Cumhuriyet’e davet ediyoruz” diyordu.

Tam tökezlenirken yaral? zihnim komut veriyordu ayaklar?ma:

“Ko?...”

*

Cumhuriyet; tarihi misyonunu sürdürüyor, bu ülkenin ça?d???na sürüklenmesini istemeyen, laik cumhuriyetin dinci fa?izme dönü?mesine direnen çocuklar?na sahip ç?k?yordu.

Bana ?lhan Selçuk’un yerini verdiler.

Hani devlet adam?n?n koltu?una oturmu? bayram çocuklar? gibi gururluyum...

Ama tedirgin, ?a?k?n, e?reti, ürkek…

O büyük ustan?n ne yerini, ne de kö?esini dolduramayaca??m? tabii ki biliyorum. Ben onun derya bilgeli?i yan?nda, noktayla virgülün yerini bile bilemem.

Hele bir de noktal? virgül oldu?unda ba??m? gökyüzüne çevirip sorar?m art?k ustama:

“Nokta m? üstte olacakt?, virgül mü usta?..”

*

Beni buradan kovamazlar da…

Çünkü ?ükür burada patron yok…

Bu büyük istilada, Türkiye’de “özgür bas?n” denilen ?eyin oldu?unu söylemek yaland?r. Zannetmek ise büyük ahmakl?k... Ama bu gazeteyi cumhuriyete gönül verenler özgürce-ba??ms?z yap?yorlar ve yönetiyorlar…

Sahibi ise siz Cumhuriyet okurlar?s?n?z…

Sadece siz istemedi?iniz anda bunu anlar?m ve giderim…

?imdiiii...

Kap?n?n e?i?indeyim...

Korkarak t?k?rdat?yorum cam?...

?zin verirseniz; ben geldim...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri