Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazeteMehmet Barlas Oktay Ek?i'nin istifa etmesinin çok gürültü ç?karmas?n?, Türkiye'deki muhalefet bo?lu?una ba?lam??. Halk?n bir kesiminin muhalefet lideri olarak baz? kö?e yazarlar?n? gördü?ünü yazan Barlas bu durumdan hareketle Kö?e yazarl???n? sorgulam??..Barlas, Sabah gazetesindeki bugünkü yaz?s?nda ?unlar? kaleme alm??...

MUHALEFET BO?LU?UNU KÖ?E YAZARLARI DOLDURAB?L?R M??

Oktay Ek?i'nin Hürriyet'in ba?yazarl???ndan istifa etmesinin böyle geni? yank?lanmalara neden olmas?, Türk siyasetindeki bo?lu?un da sonucudur. Muhalefetin zay?fl??? ve iktidardaki AK Parti'ye ciddi bir alternatifin bulunmamas?, kitleleri kö?e yazarlar?n? birer siyasi parti sözcüsü veya birer siyasi lider biçiminde görmeye yönlendirmi?tir.

Muhalefet partilerinden beklenen, ülke sorunlar?na alternatif çözümler üretmeleri ve bunlar? topluma sunmalar?d?r.
Ama böyle bir durum ne yaz?k ki yok.

Mesela CHP, ?u anda çözüm üretmek bir yana, partinin yönü ve kimli?i konusunda bile iç kavga ya?am?yor mu?

"Muhalefet etmek" olarak topluma sunulan, ya Ba?bakan'la a??z dala??na girmek ya da iktidar?n icraat? ne ise buna "Hay?r" demek de?il midir?

Örne?in ana muhalefet partisi CHP'nin Kürt Sorunu'na veya K?br?s'ta çözüme ili?kin alternatif politikalar?n?n ne oldu?unu bilen var m??
Buna kar?? her kö?e yazar? kendince birtak?m çözümler sunuyor okurlar?na.

Televizyonlardaki aç?k oturumlara kat?lan medya mensuplar? da, ayn? ?eyi yapmaktalar.

Siyaset merkezleri


Sonuçta gazete kö?eleri kamuoyunu ayd?nlat?p yönlendirmekten öteye, birer siyaset merkezi haline gelmi?lerdir.

Oysa, yaz?l? bas?n?n ve genel olarak medyan?n böyle bir gücü olmad??? defalarca kan?tlanm??t?r.

Kendilerini "Merkez Medya" olarak niteleyen büyük tirajl? gazetelerin ve yüksek reytingli televizyon kanallar?n?n neredeyse ortak yay?nlar?na ra?men, 28 ?ubat post-modern darbesi taraf?ndan olu?turulmak istenen siyaset modelini toplum reddetmi?tir.

Ayn? medyan?n muhalefetine ve a??r ele?tirilerine ra?men, AK Parti son sekiz y?ldaki her oylamadan galip olarak ç?km??t?r.

Güven meselesi


Bunun yan?nda bir ba?ka durum da "Güvenilirlik" meselesine ili?kindir.
Genel tutumlar? ile muhalif medya görüntüsü veren yay?n organlar? ve kö?eler, o güne kadar yay?nlar? ile yücelttikleri Deniz Baykal'? bir günde ortada tek ba??na b?rakm??lard?r.
Hiçbirisi "Bu ay?pl? kaseti kim hangi amaçla piyasaya sürdü" sorusuna tak?lmam??t?r.

Ara?t?rma rafa kalkt?

"Ara?t?r?c? gazetecilik"
bu konuda rafa kald?r?lm??t?r.
Bir ba?ka mesele de, kendilerini muhalif olarak sunan kö?elerin sahipleri de, ülkedeki muhalefetin zay?fl???n?n fark?ndad?rlar. Bu nedenle yarg?y? ya da askeri "Gerçek ve etkili muhalefet" olarak sunmak al??kanl???n? da sürdürmektedirler.
AK Parti'nin seçimde kaybetmesinden ziyade kapat?lmas?na bel ba?layanlar?n say?s? az de?ildir.
Bu gerçeklere ra?men gazete kö?e yazarlar?n?n kamuoyunun bir kesiminde birer siyaset oda?? olarak görülmeleri al??kanl??? sürmektedir.
Oktay Ek?i olay?n?n ard?ndan kopan f?rt?nan?n çap?n?n büyüklü?ü, bu olguya dayanmaktad?r.

Yaz?n?n Kayna??: http://www.sabah.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri