forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

lale_kemalLALE KEMAL - TARAF

Dünya, son birkaç y?ld?r, siber tehdit ad? verilen bilgi ve ileti?im sistemleri üzerinden gerçekle?tirilen organize sald?r?lara kar?? al?nmas? gereken tedbirleri konu?uyor.* Türkiye ise ça??n gerisinde kalan gündemlerle enerjisini tüketiyor.Bunun son örne?i, ba?örtülü e?iyle el s?k??mamak için ba?komutan s?fat?n? da ta??yan Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün verdi?i 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? Resepsiyonu’na askerlerin gitmeyi?i. 

 


?Tܒde bir konferans veren, dünyan?n önde gelen anti-virüs yaz?l?m ?irketlerinden Kaspersky’nin ba?kan? Eugene Kaspersky, dünyan?n siber sava? ça??na girdi?ini, Türkiye’nin de böylesi bir sald?r?ya u?rayabilece?i uyar?s?n? bu ay ba?lar?nda yap?yordu.**


Siber sald?r? kavram? son olarak gündeme, ?ran’?n endüstri tesislerindeki bilgisayarlarda tesbit edilen ‘Stuxnet’ adl? yaz?l?mla gelmi?ti. 

?ngiliz Genelkurmay Ba?kan? Sir David Richards, geçen pazartesi günü ?ngiliz yay?n kurumu BBC’ye verdi?i demeçte, geçen y?l aç?klad?klar? Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi çerçevesinde, istihbarat toplama, özel kuvvetler ve siber sava?a kar?? askerî tedbirlere daha fazla ödenek ay?rd?klar?n? belirtiyordu. 

?ngilizlerin, di?er demokrasilerde oldu?u gibi ulusal strateji belgeleri, hükümet taraf?ndan haz?rlan?yor. Bizdeki gibi, onlarca y?l, askerin dikte etti?i tehdit alg?lamalar?na dayand?r?lan ve dolay?s?yla kafadan gerekli gereksiz silah al?mlar?n? öngören belgelere dayand?r?lm?yor demokrasi co?rafyas?ndaki güvenlik anlay???. 

Gerçi art?k biliyoruz ki tehdit alg?lamalar?n? içeren Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB), önemli ölçüde siyasi otoritenin inisiyatifinde haz?rland?. Bu belge üzerinden TSK’n?n, nas?l bir askerî yap?lanmaya gidece?ini tesbit etmesi gerekiyor. Ancak, siyasete böylesine bula?m?? bir TSK’n?n, 21. yüzy?l?n önemli bir tehdidi haline gelen siber sava?a kar?? alabilece?i tedbirlerin de çok sofistike olmas?n? beklememek laz?m. Bu nedenle, parlamento ve hükümetin, silah al?mlar?nda söz sahibi olmas? zaten gerekliydi, ?imdi elzem hale geldi. 

Teröristler, geçen haftaki Yemen olay?nda oldu?u gibi karaborsada ele geçirilmesi son derece kolay olan sistemlerle, havadan kargo ta??mac?l???na ciddi bir tehdit haline geldiler. Yemen’in ba?kenti Sana’a’dan ABD’ye gitmek üzere yola ç?kan iki kargo uça??nda, yaz?c?lar?n kartu?lar?na patlay?c? düzenekleri yerle?tirildi?inin, Suudi Arabistan’dan gelen bir istihbarat bilgisi sonucu ortaya ç?kmas?, havada önemli bir facian?n önüne geçilmesini sa?lad?. Asimetrik tehdidin, en az?ndan terörist gruplardan geldi?ini biliyoruz. Ancak, siber tehdidin, bilgisayar ve internet kullan?m? yoluyla olu?tu?unu dü?ünmemiz, bu tehdide kar?? ne denli korunaks?z oldu?umuzu anlamam?za yeter. Her ne kadar siber tehdidin bilgi ve ileti?im sistemleri üzerinden gerçekle?ti?i bilinse de, klasik anlamdaki sofistike askerî bilgilerle ba? edilebilen bir tehdit de?il. Bu tehdidin, nereden geldi?i, kayna??n?n belirlenmesi ve izlenmesi son derece zor; ve ülkeler bunun üzerine bir savunma yetene?i olu?turmaya çal???yorlar. 

Yakla??k iki hafta önce, TSK’daki fuhu? çetesi ba?lam?nda ba?lat?lan operasyonlar sonucu, özellikle en kritik elektronik sistemler alan?nda askerî casusluk suçlamas?na da yer verilmi?ti. Askerî sanayideki bu casusluk iddialar?, gerek siber tehditler kar??s?nda gerekse genelinde gizli bilgilerin s?zd?r?lmas?n?n önlenmesine kar?? askeriyenin haz?rl?ks?z oldu?unu da ortaya ç?kartt?.

Bu operasyon, bana aylar önce M?T’e yak?n bir kaynak ile yapt???m görü?meyi hat?rlatt?. Bu kaynak, Türkiye’nin savunma sanayii alan?nda kimi kritik teknolojileri de art?k üretiyor olmas? gerçe?inden hareketle, ilgili kurumlar?n hassas birimlerine, sanayi casuslu?una kar?? brifing vermekte olduklar?n? söylemi?ti. Belli ki daha o dönem M?T, iki hafta önce ba?lat?lan operasyonlarla kamuoyuna yans?yan askerî casusluk olaylar?ndan haberdard?. Ayn? kayna??m, bilgisayar üzerinden gerçekle?en siber tehditlere kar?? da ilgili kurumlar? yo?un bir ?ekilde bilgilendirmekte olduklar?n? söylemi?ti. 

AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ömer Çelik’in, Gül’ün resepsiyonuna gitmeyen askeri, emre itaatsizlikle suçlad??? 1 kas?m tarihli konu?mas?nda, siber tehditle ilgili yapt??? ?u tesbite kat?lmamak mümkün mü?:

“Kendisini [TSK] dar bir ideolojik asabiyetin, kapal? toplum ideolojisinin içine hapsetmemelidir. ‘Siber terörizm tehdidine kar?? Türkiye haz?r m?d?r?’ diye haber ç?kt?. Haberde ?u ifade vard?; ‘Silahl? Kuvvetler tatbikata haz?rl?kl? de?il.’ Ben bunu TSK’n?n yalanlamas?n? beklerdim. Türkiye’nin önemli kurumu, dünyan?n üçüncü büyük ordusu, siber teröre kar?? nas?l haz?rl?kl? olmaz? Yani bir ba?örtülü han?mefendi davete girdi?i zaman nas?l davran?laca??, hangi kap?dan ç?k?laca??, hangi kap?dan girilece?inin taktik birtak?m de?erlendirmelerini yapmak yerine, dünya standartlar?nda güvenlik stratejilerine kafa yormas? gerekir.”

Önümüzdeki aylarda görece?iz, TSK, ideolojik tak?nt?lar?ndan kurtulup siber tehdide kar??, hükümetin önüne bir savunma yetene?i projesi getirecek mi? Ad? parti olan ama siyasi parti olma vasf?n? fiilen yitirmi? olanlar da, ça??n bu önemli tehdidine kafa yorabilecekler mi?

* Uluda? sözlük; Ekonomik, politik veya askerî nedenlerle, hedef seçilen herhangi bir ülkeye, bilgi ve ileti?im sistemleri üzerinden gerçekle?tirilen organize sald?r?lara siber sava? denir. Web sayfalar?n?n ele geçirilmesi, internet üzerinden kar?? propaganda, enerji- ileti?im- finans- güvenlik altyap?lar? gibi kritik sistemlere yönelik sald?r?lar, siber sava?ta yap?labilecek ba?l?ca sald?r?lard?r. Ele geçirilmi? bilgisayarlardan olu?an a?a “botnet’ ad? verilmektedir. Türkiye’de de ciddi anlamda “botnet” konu?lanmas? söz konusudur. 2008 verilerine göre Türkiye “botnet”lere ev sahipli?i yapan ülkeler s?ralamas?nda sekizinci durumdad?r. Botnet; bir ki?inin (daha fazla da olabilir) yönetti?i ve say?s?n?n belirsiz oldu?u, içine virüs bula?m?? internetli bilgisayarlar?n belirtilen hedefe (internet sitesi, telefon sunucular?, televizyon ve radyo sunucular?) sald?r? amaçl? veri aktar?m? yapmalar? sonucu hedefin kullan?ma eri?imini durduran hacker tekni?i. 

**
NTVMSNBC, 5 ekim
 loglu@superonline.com

http://www.taraf.com.tr 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri