forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ekremdumanliEKREM DUMANLI - ZAMAN

Türkiye dünkü Türkiye de?il. Hiç ?üphe yok ki yar?nki Türkiye, bamba?ka bir ülke olacak. Dünü do?ru analiz etmek, ders ç?karmak aç?s?ndan önemli. Bugünü idrak etmenin de vazgeçilmez bir parças?.

Geçmi?e tak?l?p kalanlar?n bugünü do?ru anlamalar? mümkün de?il. Ça??n idrak çarklar?, mazinin derin derelerinde bo?ulup gidenlere hayat hakk? tan?m?yor; tan?mayacak da. Bugünü do?ru yorumlamak, ufuklar? zorlamak aç?s?ndan da hayatî önem ta??yor. Bu nedenle ça?? do?ru alg?lamak gerekiyor; ta ki ayakta kal?nabilsin, sabah?n ayd?nl???na kavu?mak mümkün olabilsin...

Yeni bir dil geli?tirmek zorunday?z. Sa?da, solda, ortada. Siyasette, ticarette, sanatta; ve tabii ki medyada. Bu dil hem kendimizi do?ru ifade etmeye yarayacak hem de istikbale ta??mak istedi?imiz kültürel miras?n garantisi olacak. Yeni dil ve üslup, mesle?i ileti?im olan medya mensuplar? için farz haline geldi. Dünkü üslupla bugünkü kitlelere seslenmek art?k muhali zorlamakt?r. Ve asla ba?ar?y? getirmeyecektir.

Kavga devam etsin ki ayakta kalabilsinler!

Bizim medyan?n dili, so?uk sava? döneminden kald?. Kutupla?m?? dünyan?n arkaik kavgalar?yla beslenen bu h?rç?n üslup, sürekli dü?man üretiyordu. Bir bak?ma gücünü 'dü?man'dan al?yordu. 'Kar?? kutup' olmasa kendisi de var olamayacakt?. 'Dü?man' oldu?una göre 's?zma' da vard?, 'sald?r?' da vard?, 'tehlike' de vard?. Her an 'ölüm kal?m sava??' veriliyor gibi ya?and???na göre tabii ki kavgac? bir üslup seçilecek, 'hainler' kar??s?nda hakaret dâhil her türlü söz sarf edilecekti. Muhalefet etmenin anlam? da bu k?s?rdöngüye mahpustu asl?nda. ?ktidarlar daima 'i?birlikçi' olarak nitelenecek, bütün politikac?lar ta ba?tan 'u?ak' olarak ilan edilecek, kanaat önderleri 'feodal a?al?k' sisteminin 'kompradorlar'? olacak, bütün mukaddes de?erler 'halk?n afyonu' olarak ilan edilecekti. Böyle de yap?ld? uzun seneler... Tek tarafl? haber kayna??ndan beslenenlerin kendilerine söylenen sözleri sorgulamas? da imkâns?zd?; o komplo teorilerini ba?ka kaynaklardan kontrol etmeleri de...

So?uk sava? dönemi sona erince bir dünyan?n bütün söylemleri göçük alt?nda kald?. Hâlâ o enkaz?n içinden ç?kamayanlar var. O dar ama gürültülü çevre istiyor ki yeni kavgalar icat edilsin ve eski üslupla popüler kalmalar? sa?lans?n. Oysa bugünün gerçekli?i ba?ka bir bak?? aç?s?n? zarurî hale getirdi. ?nsanl?k tarihi boyunca defalarca ya?anan bir gerçek yeniden kar??m?za ç?kt?: Ya ça??n? okuyacaks?n ya da ça? senin can?na okuyacak. Ba?ka yol yok. Daha dün gibi k?sa bir süre önce halka hakaret etme cüretini kendilerinde buluyorlard?; ama bugün o b?çk?n dile kimse raz? olmayacak...

Güner Ümit bir cümle etti diye Alevilerin h??m?na u?rad? ve ?öhretinin doru?undayken sahnelere veda etti. Aleviler hakl?yd?. Benzer olay, ?ov dünyas?n?n en par?lt?l? yüzü olan Mehmet Ali Erbil'in ba??na da geldi. Oktay Ek?i onlarca senedir devam etti?i Hürriyet ba?yazarl???ndan istifa etmek zorunda kald?. Bas?n Konseyi ba?kanl???n? sürdürmek isteyince Konsey çatlad? ve istifalar art arda geldi. Medya Konseyi'nin üyeleri de raz? de?il Oktay Bey'in "Bu zihniyet sahipleri analar?n? da satarlar!" demesine. Nas?l raz? olabilirsin ki! ?stifa etmek ya da özür dilemek tek ba??na bir anlam ifade etmiyor. ?nsanlara hakaret etmeyi me?ru gören anlay??tan kurtulmak gerekiyor. Görmüyor musunuz koskoca CHP bir sergi aç?yor ve insanlara hakaret etmeyi, nefret suçu i?lemeyi bir hata olarak görmüyor. Usulen dilenecek bir özür hiçbir hatay? düzeltmez. Baz? ki?iler kamuoyu huzurunda cezaland?r?lm?? olur; hatta bazen de zihniyet hatas? bir ki?iye hamledilerek insanlar ma?dur da b?rak?labilir. Çözüm bu de?il ki! Aslolan sosyal bar??? tesis edecek asgarî bir sayg? üslubunun yakalanmas?d?r... Yeni bir Türkiye var kar??m?zda. Bu foto?raf? do?ru anlayamayan?n (kim oldu?u ve hangi dünya görü?üne sahip oldu?u önemli de?il) vay haline! Bir partiye oy verdi diye milyonlarca insana 'bidon kafal?lar' demek art?k mümkün de?il. Dü?ünce ya da hayat tarz?n? be?enmedi?iniz ki?ilere 'göbe?ini ka??yan adam' diyerek hakaret edemezsiniz art?k. Hiçbir ferdini do?rudan ve yak?ndan tan?mad???n?z kitlelere "gerici, yobaz, irticac?..." gibi isimler takamayaca??n?z gibi "vatan haini, dinsiz, sat?lm??..." gibi s?fatlar da kullanamazs?n?z.

Yeni bir üslup olu?turmak ?art

Yeniden kurulacak ileti?im dili herkese sayg?y? gerektiriyor. Cebir ve ?iddet söz konusu olmad??? müddetçe her dü?ünceye tahammülü ?art ko?uyor. Yaftalaman?n, ayr?mc?l?k yapman?n, insanlar? birbirine kar?? k??k?rtman?n evrensel hukuk kurallar? içinde suç say?ld??? bir dönemden geçiyoruz. Dünyan?n ula?t??? ortak kalite çizgisi böyle bir dünyaya davet ediyor bizi. Bu gerçe?e göre yeni bir perspektif ortaya koyamayan siyasî partilerin ak?beti hüsran olacak mesela. ?nsanlara ideolojik bir körlük e?li?inde bakan medya organlar? halk?n demokratik tepkileri kar??s?nda çaresiz kalacak. Oktay Bey istifa etmek zorunda kald?. Kap?da 3 bin ki?i protesto ediyordu. ?stifa etmese o rakam 30 binlere, 300 binlere de ula?abilirdi. Grup arkas?nda duramad?, duramazd? da; çünkü hakaret ederek yap?lan gazetecilik dönemi çoktan bitmi?ti. Hadiseyi do?ru anlamak önemli. Yoksa yap?lan istifalar, i?e son vermeler, ba?ka medya gruplar?na yap?lan transferler, belki bir miktar zaman kazand?rabilir ve eski tip gazetecilik anlay???ndaki çökü?ü yava?latabilir; oysa ki?ilerin i?siz kalmalar? ile çözülebilecek kadar sathî bir sorundan bahsetmiyoruz. Meseleyi do?ru anlamak, birey ve kitle haklar?na topyekûn sahip ç?kmay? gerektiren yeni bir bak?? aç?s?na ba?l?. O zaviyeden bakacaks?n ki yeni bir üslup olu?turabilesin. O üslup ayn? zamanda sosyal bar???n anahtar?d?r...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri