forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_adamBugünkü manzara ?u: Medyan?n bir bölümünde ba?? aç?k ve kapal? kad?nlar hep beraber ayn? i?yerinde çal???yor. Baz? ki?ilerin haks?z yere 'yanda?' yaftas? vurdu?u gazete ve televizyonlara gitti?inizde kapal? ve aç?k bayanlar?n ayn? çat? alt?nda mesleklerini ifa etti?ini görüyorsunuz.

EKREM DUMANLI'NIN YAZISI

Medya, bu ça?r?ya cevap vermek zorunda

TESEV'in ba?örtüsü raporu üzerine, CNN Türk'te ho? bir manzara ya?and?. Cüneyt Özdemir, ara?t?rmay? yapan ki?ilerle ayd?nlat?c? bir söyle?ide bulundu. Bir ara konu ba?örtülü kad?nlar?n baz? sektörlerde çal??t?r?lmad???na geldi dayand?. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü sa?da solda özgürlüklerden bahseden önemli bir kitle ba?örtüsü söz konusu olunca resmen ayr?mc?l?k yapabiliyor ve bunun hukuken bir suç oldu?unu bile fark edemeyebiliyor. Oysa ayr?mc?l???n her türlüsü bir çe?it insanl?k suçu.

Ne üzücü bir gerçektir ki ayr?mc?l?k en çok medyada ya?an?yor. Pek çok medya grubu meslekî yeterlili?ine bakmaks?z?n s?rf ba?örtülü diye insanlara i? vermiyor. Hatta kibarl??? ile me?hur bir eski genel yay?n yönetmeni canl? yay?nda "Ba?örtülü bir gazeteci size i? ba?vurusunda bulunsa kabul eder misiniz?" gibi bir soru yöneltilince pek de ho?nut kalmam?? ve "Ne i?i var bizde, gitsin Yeni ?afak'ta çal??s?n!" nevinden ilginç bir beyanda bulunmu?tu. Canl? yay?n azizli?ine vermi?tim, o onur k?r?c? manzaray?; çünkü bu yakla??m tipik bir ayr?mc?l?kt?. Bat?'da olsa bu tür sözleri sarf edene discrimination (ayr?mc?l?k) davas? açarlar. Çünkü bir i? ba?vurusunda cinsiyet ayr?m?, din ayr?m?, etnik köken ayr?m? vs. yapamad???n?z gibi hayat tarz? ayr?m? da yapamazs?n?z...

Her neyse... Bugünkü manzara ?u: Medyan?n bir bölümünde ba?? aç?k ve kapal? kad?nlar hep beraber ayn? i?yerinde çal???yor. Baz? ki?ilerin haks?z yere 'yanda?' yaftas? vurdu?u gazete ve televizyonlara gitti?inizde kapal? ve aç?k bayanlar?n ayn? çat? alt?nda mesleklerini ifa etti?ini görüyorsunuz. Bu, takdire ?ayan bir manzara; çünkü ülkenin sosyal gerçe?i ile örtü?üyor. Ayn? ahenge kendisinin yanda? olmad???n? savunan medyada rastlamak imkâns?z. Oysa bu ülkenin sokaklar?nda o ço?ulcu yap? sosyal bar??? perçinleyecek ?ekilde her gün ya?an?yor. Halk?n büyük bir olgunlukla resmetti?i bu manzara neden medyaya yans?m?yor? Çünkü medyan?n bir bölümü maalesef halktan kopuk ya??yor ve sembol kavgalar?n?n olu?turdu?u ideolojik bloklar aras?nda bunal?yor.

Cüneyt Özdemir cesur bir ç?k?? yapt? ve y?llard?r çal??t??? CNN Türk'te hiçbir ba?örtülü gazetecinin olmamas?n? aç?kça ele?tirdi. Hakl?yd?. Konu sadece CNN Türk ile s?n?rl? olmad??? için meseleyi daha geni? bir aç?dan dü?ünmek ve Özdemir'in demokratik ça?r?s?na kulak vermek gerekiyor. Ma'?eri vicdan da farkl? bir ?ey söylemiyor asl?nda...

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri