forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

balcicek_ilterHabertürk yazar? Balçiçek ?lter, küçük bir k?za 'O...pu' diyen ?brahim Tatl?ses'i bir yaz?s?nda ele?tirdi. Tatl?ses de ?lter'i arayarak, “Gün gelir, o kalemler k?r?l?r, k?rarlar o yazd???n?z kalemi...” diye tehdit etti. ?lter, Tatl?ses'le aras?nda geçen konu?man?n detaylar?n? Habertürk gazetesindeki yaz?s?nda anlatt?...

 Balçiçek ?lter'in Gazete Habertürk'teki yaz?s?

.“O kalemler k?r?l?r Balçiçek Han?m...”

Bir an ne duydu?umu anlamad?m. Gerçekten anlamad?m...
Telefonunn di?er ucunda ?brahim Tatl?ses...

Pardon! Anlamad?m! Tehdit mi ediliyorum?
Yok can?m, nereden ç?kar?yorsun Balçiçek?
Kar??mdaki ses geri ad?m atmad?...

“Gün gelir, o kalemler k?r?l?r, k?rarlar o yazd???n?z kalemi...”

Bazen insan?n basireti ba?lan?yor i?te... Öylesine ?a??rd?m, öylesine beklemedi?im bir cümleydi ki, diyemedim, yanar yanar ona yanar?m...

Oysa ke?ke deseydim...
“Gel de k?r o zaman!..”

Tehdit nedense bende böylesine bir etki yarat?yor i?te...
?çimdeki canavar? m? ç?kar?yor nedir?

Yine de nedense, sakindim.

“Size iyi ak?amlar” dedim. Kapatt?m telefonu...

?sterseniz ba?tan anlatay?m... ?brahim Tatl?ses, 12 ya??ndaki bir k?z çocu?una sahnede “Küçük o...” deyince, onu ele?tiren bir yaz? kaleme alm??t?m ve demi?tim ki: “Ben bile rahat rahat yazamazken, bir star?n böylesine fütursuzca sahneden küçücük bir k?za böyle seslenmesi olacak ?ey de?il...

Kimsenin de sesi ç?km?yor, kad?n dernekleri, kad?n siyasetçiler, Kad?ndan Sorumlu Devlet Bakan?... Böyle sevgi cümlesi, böylesine bir hitap tarz?, böylesine bir ?aka olur mu?”

Önceki ak?am Kar??t Görü? program?na haz?rlan?rken telefonum çald?. Arayan ?brahim Tatl?ses... “Teybe bast?n?z m??” diye sordu. ?nsan ?a??r?yor ve üzülüyor böylesine bir öfkeyle kar??la??nca... Sesi sakin, k?zg?n olmad???n? söylüyor ama... Kelimeleri ba?ka... “Biz sizinle tan???yoruz”

dedim, “Bugün ‘merhaba’ demedik ki, üstelik cep telefonumdan arad?n?z, ne teybi?”

“Beni sap?k gibi gösterdiniz” diye ba?lad? konu?maya... K?sa bir ara bile vermeden ba?lad? anlatmaya... O küçük k?z aile dostuymu?, ailesi onun otelinde kal?yormu?, daha önce ?ovuna bile o küçük k?z? ç?karm??...

‘Eee’ diyesi geliyor insan?n... Bütün bunlar bir çocu?a “o...” denilmesini aç?klar m??

Sustum. “Önce dinle Balçiçek” dedim kendi kendime. “B?rak da adam anlats?n...”

Anlatt? da anlatt?...

Ard?ndan, “Ben o... demedim” deyince... “Bir dakika” diye araya girdim: “Madem demediniz, niye gazeteye yalanlama göndermediniz? Niye bunca tepkiyi almadan önce ‘Karde?im, siz manyak m?s?n?z; ben böyle bir cümle kullanmad?m’ diye ortal??? aya?a kald?rmad?n?z? E?er bu söyledi?iniz do?ruysa hepimizin size bir özür borcu vard?r...“

?imdi siz bu cümle üzerine zannediyor musunuz ki ortam yumu?ad?, kar??l?kl? gülü?üldü, yemek sözleri falan verildi! Ne münasebet! Dün bana mail atan bütün okuyuculara selam olsun, ne yazd?ysam, dedi?imin arkas?nday?m. Gazetemin haberinin, verili? biçiminin, hatta bütün aklama çabalar?na kar??n, minik bir k?z çocu?una “o...” diyecek kafa yap?s?n?n tamamen kar??s?nday?m... Yani benim cephede de?i?en bir ?ey yok!

Bu duru?umu ortaya koydu?um için i? koptu zaten. Tatl?ses önce olay? uzatmamak için böyle bir yalanlama yapmad???n? uzun uzad?ya anlat?rken, ben de “Acaba kay?tlar? m? bulsak, görüntü var m?d?r, ses kayd? al?nm?? m?d?r” diye dü?ünürken, vurucu cümle a?z?ndan ç?kt?.

“Hem öyle söylesem dahi ne olur? 17 ya??ndaki bir k?za söylemedim ki, bizim oralarda bu cümle kullan?l?r. Ne var bunda büyütecek?” Bir an durdum, nefes ald?m, gayet sakin bir ses tonuyla “Hay?r” dedim. “Bizim buralarda küçücük k?zlara ‘Küçük o...’ denilmez... Benim de bir k?z?m var, dedirtmem. Sizin k?z?n?za da dedirtmem...”

Hani bizim oralar dedi?i sanki Güney Afrika, Kuzey Kutbu falan... Öylesine yabanc? oldu?umuz bir yer sanki... Biz biliyoruz oralar?... Buralardan çok da farkl? de?il, kimse kusura bakmas?n. Daha dün bir namus davas?ndan Mardin’de 44 ki?inin nas?l katledildi?ini bu gazeteden okuduk. (Bu arada bence y?l?n röportaj?d?r P?nar Erba?’?n yapt???...)

?ükrü Çelebi, kar?s?ndan ayr?l?rken öpü?emediklerini ?öyle anlatm??.

“Etraf kalabal?kt?, siz o konuda rahats?n?z. Birbirinizi her yerde öpüyorsunuz, biz bir ?ey demiyoruz ama bizde ay?pt?r. Bizim utangaçl???m?z çoktur. O yüzden öpmedim kar?m?, sar?ld?m.”

Acaba nikâhl? kar?s?n? bile öpemeyen ?ükrü Çelebi, k?z?na “Küçük o...” diyen birine nas?l cevap verirdi diye dü?ünmeden edemiyor insan. O yüzden b?rakal?m bu oras?, buras?, bizim memleket havalar?n?...

Ayr?ca ayn? ?brahim Tatl?ses de?il miydi, k?z?na y?llarca foto?raf yasa?? getiren... Biz geçmi?e mazi demiyoruz, hat?rl?yoruz...

Uzun laf?n k?sas?, aram?zda ho? olmayan bir konu?ma geçti.
?brahim Tatl?ses “Sap?k gibi gösterdiniz beni, yap?n bakal?m nereye kadar...” diye ba?lad??? monolo?u, “O kalemler k?r?l?r bir gün!” noktas?na getirmeden araya girdim.

Konu?turacak m?s?n?z beni, yoksa sadece siz konu?mak için mi arad?n?z?

Konu?turmayacakm??!

“Eyvallah” deyip kapatmaya haz?rlan?rken duydum “O kalemler k?r?l?r” laf?n?...

?a??rd?m m?? Hay?r... Yak??t?rd?m m?? Evet. Korktum mu? Komik olmay?n!

Bugün bir k?z çocu?una “Küçük o...” diye seslenilmesini sevgi nidas? olarak kabul eden birisi, pek tabii, bir gazeteciyi de tehdit etmekte özgürdür!

Devir özgürlük devri...

?brahim Tatl?ses de?il benim derdim... Üstelik bugüne kadar aleyhinde kalem oynatt???m? da hat?rlam?yorum. Yani ?ahsi bir mevzum yok... Benim derdim bu egemen bak?? aç?s?na...

Bu maço tavra...

Bu kad?n? a?a??lama sendromunun bir sanat haline dönü?türülmesine...

Benim mücadelem bununla, ki?ilerle de?il...

O yüzden sevgili okuyucular, ?brahim Tatl?ses ya da bir ba?kas?, kim bir k?z çocu?una (aile dostu olsun olmas?n) ya da bir genç k?za, bir kad?na böyle davran?rsa yine ayn? cümlelerle kar??la?acakt?r.

Bizim de elimizde kalem var sadece ne yapal?m...
K?r?lana kadar da buraday?z, kimse kusura bakmas?n!

Not: “Ama ?brahim Tatl?ses büyük sanatç?...” diye ba?layan mail’ler atmay?n, bozu?uruz. Kimse onun sanatç?l???na laf etmiyor. Sapla saman? ay?ral?m lütfen.

Gazete Habertürk / 26 Kas?m 2010

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri