forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormus280ALPER GÖRMÜ? - TARAF 

Sal? günü, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “do?al” taban?n? olu?turan ve kendilerini “laik-ça?da?-kentli” gibi s?fatlarla tan?mlayan seçmen tarlas?na 20 y?ld?r ekilen korku (ve nefret) rüzgârlar?n?n özgürlük dü?man? bir f?rt?naya dönü?tü?ünü; bu temel üzerinde CHP’nin özgürlükçü, “yeni” bir parti haline gelemeyece?ini öne sürmü?tüm.

Bugün, CHP taban?n?n buralara nas?l geldi?i ve bu süreçte medyan?n oynad??? ba?at rol üzerine yazaca??m? söylemi?tim. Bunu yapaca??m, fakat ondan önce, baz? okurlar?n “CHP taban?n?n ruh hali”nden tam olarak neyi kast etti?imi biraz daha açmam gerekti?i yönündeki taleplerini kar??lamak istiyorum.

Korku ve nefret çok güçlü duygular... O kadar ki, bunlar?n esiri haline gelmi? bir insan kaç?n?lmaz bir biçimde bütün enerjisiyle oraya odaklan?r; korkusunun kayna??n?n ortadan kald?r?lmas?na hizmet etmeyecek her ?ey onun için bir enerji israf?d?r art?k. Madalyonun öbür yüzünde ise, korku kayna??n?n ortadan kald?r?lmas? vaatleri kar??s?nda verilmeye haz?r özgürlük tavizleri vard?r.

Bu biraz güvenlik-özgürlük paradoksunu and?r?r. Nas?l ki can güvenli?inin (ya?ama özgürlü?ünün) olmad??? ko?ullarda ba?ka özgürlükler anlamlar?n? önemli ölçüde yitirirler (12 Eylül öncesinde Türkiye toplumunun ruh hali de böyleydi), korku içindeki insan da benzer bir özgürlük duygusu kayb? ya?ar. Böyle bir insan, normal ko?ullarda kendisi için önemli olan kimi özgürlüklerden taviz vermeye haz?r hale gelmi? bir insand?r art?k.


Negatif ruh negatif talep do?urur

Gündelik hayat ve onun al??kanl?klar? (“hayat tarz?”) herkes için önemlidir. Onun kaybedilmesi ihtimali ve bu ihtimalden kaynaklanan korkular bazen ya?ama özgürlü?ünün kayb? ihtimali kar??s?nda gösterilen tepkilere yak?n sertlikte tepkilere yol açabilir.

Tek tek insanlar için geçerli olan bu ruh hali, topluluklar ve toplumlar için de geçerlidir. Bu türden toplumsal ruh hallerinin siyasetteki kar??l??? ise ço?unlukla “negatif talep”tir: Böyle toplumlar ya da toplumsal kesimler için korktuklar?, nefret ettikleri ve bu nedenle “dü?man” belledikleri siyasi parti ve hareketlerin ba?ar?s?zl?klar? (negatif talep), kendi destekledikleri siyasi parti ve hareketlerin ba?ar?lar?ndan (pozitif talep) daha önemli hale gelebilir.

Deniz Baykal bunu bildi?i için ikide bir “CHP muhalefeti”nin (negatif pozisyon) en az “CHP iktidar?” (pozitif pozisyon) kadar önemli oldu?unu vurguluyor.

Ertu?rul Özkök’ün çar?amba (24 kas?m) günkü yaz?s?nda aktard??? Rus f?kras?, Türkiye’nin “laik-ça?da?-kentli” kalabal?klar?n?n negatif siyasi taleplerini anlatmak için birebirdi:

“Yoksul bir Rus köylüsü, inek sat?n alan daha varl?kl? kom?usunu k?skanm?? ve Allah’a yalvarm??. ‘Bana yard?m et Allah’?m.’ Allah, ‘Yard?m edeyim. Senin için ne yapabilirim’ demi?. Rus köylüsü ?unu istemi?: ‘Kom?umun ine?ini öldür.’”

Asl?nda f?kran?n bizim topraklar?m?zdaki versiyonu daha güzel, fakat laf? CHP taban?n?n ruh halinde medyan?n (ve tabii Hürriyet’in) rolü fasl?na getirmedeki i?levselli?i nedeniyle Özkök’ün anlatt??? f?kray? tercih ettim. (Bizim versiyon ?öyle: Kürt’le Laz idama mahkûm edilmi?ler. F?kra bu ya, cezalar?n?n infaz? için yan yana kurulan iki dara?ac?na ç?kar?lm??lar. Son arzusu sorulan Kürt, “annemi görmek istiyorum” demi?. Bu defa dönüp Laza sormu?lar. Laz’?n son arzusu “Kürt annesini görmesin” olmu?.)


Bu taban bu hale nas?l geldi: Siyasi aktörlerin rolü

CHP ile ilgili olarak hep “sadece aktörlere de?il, tabana da bak?n” diye yaz?yorum ama, bu taban?n bu hale gelmesinde ba?ta Deniz Baykal olmak üzere partinin bütün önde gelen siyasi aktörlerinin önemli bir pay? var.

?ahin Alpay’?n birinci dereceden ?ahitli?inden de biliyoruz ki, Türkiye’nin “modern”leri z?vanadan ç?kmadan önce, henüz pe?revler çekilirken Deniz Baykal CHP’yi hakiki bir sosyal demokrat parti haline getirmek için u?ra?maktayd?. Fakat ne zaman ki U?ur Mumcu öldürüldü ve fatura “irtica”a kesildi... Gerisini ?ahin Alpay’dan dinleyelim:

“9 Eylül 1992’de biraz merak, biraz da heyecanla CHP’nin yeniden aç?l?? kurultay?n? izlemeye Ankara’ya gittim. Baykal o kurultayda, bana bugün dahi ‘muhte?em’ görünen bir konu?ma yapt?. ?öyle diyordu: ‘CHP’yi yeniden tan?mlayaca??z. Art?k CHP devlet partisi olarak de?il, toplum ve halk partisi olarak anla??lmal?d?r.’ (...) Ona ?öyle dedim: ‘Deniz Abi, e?er Türkiye’nin çok ihtiyac? olan bu yolda yürüyecek olursan, yar?n Türkiye’nin ba?bakan? olacaks?n… Bu yolda sana destek olacak genç ve bilgili bir dan??manlar kadrosu kurmal?s?n.’

“Baykal, bu i? için yeterince genç olmad???ma dair itirazlar?ma ra?men, bu kadroyu kurmak üzere beni CHP’ye davet etti. 15 ?ubat 1993’te CHP Genel Ba?kan ve Grup dan??man? ve de Ara?t?rma Merkezi direktörü olarak i?e ba?lad?m. Fakat görevim, ba?lamadan bitmi?ti. Zira rahmetli dostum U?ur Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te menfurca katledilmesinden sonra Baykal, bu cinayete gösterilen kitlesel tepkilere bakarak, CHP’nin kendini yenilemeye ihtiyac? olmad???na karar vermi?ti.”

?ahin Alpay’?n tan?kl???, CHP’deki “laik duyarl?l?k üzerinden iktidar olma” inanc?n?n ne zaman ba?lad???n? gösteriyor. Ya?anan her seçim bunun ne büyük bir yan?lg? oldu?unu kan?tlasa da her seçim yenilgisinden sonra “laiklik” vurgusu daha da sertle?tirildi. Sonuçta –ortada ba?ka hiçbir siyaset kalmad??? için- en az laiklik kadar ta?la?m?? bir CHP taban? yarat?ld?.


Bu taban bu hale nas?l geldi: Medyan?n rolü

Asl?nda medyan?n tavr? da Deniz Baykal’?nkine benziyordu. Nas?l ki Baykal “laiklik” üzerinden bir husumet yarat?p bunun siyasi rant?n? toplamak gibi bir politik strateji benimsedi, medya da ayn? heyecan dalgas? üzerinde sörf yaparak kendine sad?k bir okur kitlesi yaratmaya çal??t?. Buradaki sihirli kelime “hayat tarz?”yd?: Milyonlarca insan, hayat tarzlar?n?n tehdit ve tehlike alt?nda oldu?una; medyan?n da bu “hayat tarz?”n?n güvencelerinden birini olu?turdu?una ikna edilirse, kemik bir okur kitlesi yarat?labilirdi.

Bunun ille de her yönüyle planlan?p uygulanm?? bir strateji oldu?unu öne sürmüyorum. Belki el yordam?yla ula??lm??t?r bu sonuca, ama medyan?n, varolu?unun bir noktas?nda buradaki büyük rant?n fark?na var?p gere?ini yapt??? hususunda hiçbir ku?ku duymuyorum.

Ba?ta Hürriyet olmak üzere devlet ideolojisini “merkez”ine alan medya, 1990’lar ve 2000’ler boyunca gündelik hayatta “liberal”, fakat zihniyette “otoriter” bir kitlenin yarat?lmas?nda ba?at bir rol oynad?. Hürriyet’in ve Ertu?rul Özkök’ün bu süreçteki rolünü, Özkök’e ili?kin olarak kaleme ald???m portrede ?öyle anlatm??t?m:

“Ertu?rul Özkök’ün bence as?l büyük ba?ar?s?, ç?kard??? gazetenin ?u iki z?t fonksiyonu ayn? anda ifa edebilmesindedir: Gazete ayn? anda hem Türkiye’deki toplumsal hayat?n, özel hayatlar?n libere edilmesinde hem de ülkenin siyasi liberasyonunun engellenmesinde ciddi bir rol oynad?. Siyaset bilimciler, ikincinin birincinin neredeyse do?al bir uzant?s? oldu?unu dü?ünürler; o gözle bakarsan?z, Ertu?rul Özkök’ün ba?ard??? ?eyin hiç de kolay bir ?ey olmad???n? anlars?n?z. ‘Ya?am tarz?’ sözkonusu oldu?unda ‘ça?da?’ birer ?ahin kesilen Hürriyet okurlar?n?n i? siyasete gelince nas?l bir dil kulland?klar?n? ö?renmek isterseniz, Hürriyet’in internet sayfas?na girin ve okur yorumlar?na bir göz at?n. Ertu?rul Özkök’ün neyi ba?ard???n? o zaman daha iyi anlayacaks?n?z.”

Bak?yorum da, “yeni” CHP’nin atmaya çal??t??? her “özgürlükçü” ad?m tabandaki granit kayaya çarp?p tuz buz oldukça, eski Baykalc?, yeni K?l?çdaro?lucu medyac?lar?n canlar? s?k?l?yor.

Ve ne yaz?k ki hiçbiri, insanlar? sürekli korkutarak yaratt?klar? bu “granit kaya”da kendi sorumluluklar? üzerine dü?ünecekmi? izlenimi vermiyor.

***

NOT. Sal? günkü yaz?m “CHP-BDP ittifak?” tart??malar?n?n ortas?na denk geldi?i için, sanki münhas?ran bu ittifaka CHP taban?n?n “granit sertli?inde” bir cevap verece?ini anlatmak için kaleme al?nm?? gibi bir alg?ya yol açt?. Tam tersine, ben CHP taban?n?n en çok bu konuda esneyebilece?ine inan?yorum. Bir sonraki yaz?da neden öyle dü?ündü?ümü izah etmeye çal??aca??m.

alpergormus@gmail.com

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri