forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

seref_oguzWikileaks sitesinin 251 bin ABD D????leri belgesini yay?nlamas?, dünyada zaten var olan bir tart??may?; yeni boyuta ta??d?: Bilginin y?k?c? gücüyle nas?l ba? edece?iz? Bu bilgiyi üretenlerden ba?lay?p, da??tanlara dek bütün süreci "kontrol" ederek...

?EREF O?UZ'UN SABAH'TAK? YAZISI.. 


ULUSLARÜSTÜ K?RL? MEDYA

Wikileaks sitesinin 251 bin ABD D????leri belgesini yay?nlamas?, dünyada zaten var olan bir tart??may?; yeni boyuta ta??d?: Bilginin y?k?c? gücüyle nas?l ba? edece?iz? Bu bilgiyi üretenlerden ba?lay?p, da??tanlara dek bütün süreci "kontrol" ederek...

Internet'teki bilginin güvenirli?i yok. Fakat bu bilgi yay?nland???nda "do?ru olup olmas?na bak?lmaks?z?n" bir "güç" do?uruyor.Çamur at, tutmasa dahi izi kal?r sözüne uyan Wikileaks yap?lanmas?, "?effafl?k" ile "karalama" aras?nda kullan?labilecek "uluslarüstü yeni güç" halini al?yor. 8 bini Türkiye hakk?ndaki bu belgelerin, "do?rulu?u" yerine, onu üretenlerinniyet ve bak???n? yans?tt???; kesindir. Sorun, böylesi "bilgi silah?" ile güç, kimlerin eline geçti?idir. 

K?sa vadede neler olacak?

1. Friancs Bacon; "bilgi güçtür" demi?ti fakat bu güç bugün "kontrol edilemeyen güç" haline gelmeye ba?lad?. Bili?im teknolojileri sayesinde uluslarüstü medya haline gelen bu güç ile önce uluslararas? kurumlar, ard?ndanulus devletin yerle?ik güçleri sava?acak.
2. Çin'in ba?tan beri Bat?'dan ayr??an "denetim ve yasaklama" odakl? internet politikas?, di?er uluslar için "acaba?" diyerek bir kez daha gözden geçirilecek.
3. Uluslararas? yapt?r?mlar getirilecek ve Google türü bilgi simsarlar? üzerinde hükümetlerin "dijital sansür" bask?s? artacak. 

Orta vadede neler olacak?

1. Dünya, daha az güvenilir hale gelecek.
2. Her zaman, yer yerde, her ?eye, herkesle ula?mak mümkün hale geldikçe, dünyadaki güç dengesi, yeniden olu?acak.
3. Uluslararas? medya anlam?ndaki internetin yan? s?ra uluslarüstü medya sayesinde yeni güç odaklar? olu?acak.
4. ?leri teknoloji sayesinde, izlenmeyen insan veya nesne kalmayacak. 

Uzun vadede neler olacak?

1. ?nsanlar, "iyi bilgi", "kötü bilgi" ve "bilgisizlik" aras?nda tercihe zorlanacak.
2. Information (bilgi) katlanarak büyüdü?ünden kendi kirlili?ini yaratacak.
3. Desenformation (çarp?tma, yalan) ki?ileri, kurumlar? ve uluslar? tehdit eden en önemli dinamik haline gelecek.
4. Misinformatin (bilgisizlik) belki de olan bitenle ba? edebilmek ad?na, eskilerin dedi?i gibi "erdem" halini alabilecek.
5. Bilinçli bilgisizlik ve ilgisizlik alanlar? yaratarak ya?ayan yeni sanal kabileler olu?acak.

http://www.sabah.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri