forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koru_280FEHM? KORU: Wikileaks yaln?z kendi sitesinden yay?nlamakla kalm?yor belgeleri, seçti?i gazeteler ve dergilere de sunuyor. ABD'de New York Times, ?ngiltere'de The Guardian, ?spanya'da El Pais, Fransa'da Le Monde, Almanya'da Der Spiegel de e? zamanl? olarak belgeleri yay?mlad?lar. ...Özellikle yeni aç?klanan belgelerin ço?unda ülkemizin ismi geçti?i halde, Wikileaks, nedense bizden bir gazeteyi belge yay?n? için dü?ünmemi?...

KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Gizli belgeler me?heri

Baz?lar?n?z, "Her ?eye hükmeden bir ülke teknolojik altyap?ya müdahale edemez mi?" diye dü?ünüp Wikileaks adl? internet sitesinin yay?mlad??? Amerikan d??i?leri bakanl???na ait belgelerin dan???kl? dövü? oldu?unu dü?ünüyor, biliyorum.

Ayn? dü?üncede de?ilim. Washington'un belgeler yay?mlanmas?n diye müthi? bir çaba gösterdi?ine inan?n?z lütfen. En son Wikileaks sitesinin i?lemez ve ula??lamaz hale getirilmesi için teknolojik casuslar da kulland? ABD. Ba?aramad?.

Sebebi belli: Wikileaks yaln?z kendi sitesinden yay?nlamakla kalm?yor belgeleri, seçti?i gazeteler ve dergilere de sunuyor. ABD'de New York Times, ?ngiltere'de The Guardian, ?spanya'da El Pais, Fransa'da Le Monde, Almanya'da Der Spiegel de e? zamanl? olarak belgeleri yay?mlad?lar.

CNN de seçilmi? yay?nc? kurumlar aras?ndayd?, ama belgeleri sa?layan?n istedi?i 'kurallara sonuna kadar sad?k kalma' mutabakat?n? imzalamad??? için ba?kalar?n?n yazd?klar?n? aktarmakla yetinmek zorunda kald?.

?sterdim ki, belgeleri Türkiye'deki bir gazeteye de -sözgelimi Yeni ?afak'a- versinler... Özellikle yeni aç?klanan belgelerin ço?unda ülkemizin ismi geçti?i halde, Wikileaks, nedense bizden bir gazeteyi belge yay?n? için dü?ünmemi?...

Wikileaks denildi?inde ne anlayaca??m?z? tam bilmiyoruz. D??ar?dan bak?nca Julian Assange ad?nda biri ve ?irketi The Sunshine Press gözüküyor. Ancak bugüne kadar belgelerin kotar?l?? ve medyaya s?zd?r?l?? biçimine bakt???m?zda "Geride kalabal?k veya hiç de?ilse daha mahir birilerinin olmas? gerekir" diye dü?ünüyorum.

Ço?unun üzerinde 'Çok gizli' veya 'Yaln?zca izin verilenler görebilir' türü k?s?tlamalar bulunan yüzbinlerce belgenin nas?l ele geçti?i bilinmiyor. Bradley Manning adl? Irak'ta sava?m?? bir asker belge temini iddias?yla tutukland?. Ancak bir tek er milyonlarca belgeyi nas?l elde etmi?, hadi elde etti diyelim, nas?l kopyalam?? olabilir?

Herhalde çok daha karma??k bir i?birli?i söz konusu olmal?.

Gözünüzde fazla büyütmemeniz için ?u notu da dü?eyim: Bugünün teknolojisi belgelere uzaktan eri?me imkân? sa?l?yor. Sonuçta en gizli belgeler bile elektronik ortamda saklan?yor art?k. O ortama bilgisayarlardan ula??l?yor. Bilgisayar?n kurum içinde veya d???nda olmas? fark etmiyor. E?er belgeleri görmeye yetkiliyseniz, elektronik ortamda eri?ebilme imkân? sa?layan ?ifrelere de sahip olabilirsiniz. Tabii ?ifreleriniz varsa...

?ifreleriniz varsa belgeleri okuyabildi?iniz gibi kopyalar?n? da alabilirsiniz...

Esas önemli nokta, bunun kimseler fark etmeden nas?l yap?ld???... Elektronik ortamda saklanan belgelere ?ifresi olanlar ula?abilir; ancak belgeleri kimlerin gördü?ü, ne kadar süreyle okudu?u, kopyalay?p kopyalamad??? da kolayca ö?renilebilir. 'Gizli-sakl?s?' olan kurumlarda s?rf belgelerle ilgilenenleri izlemekle görevli ki?iler de vard?r.

Milyonlarca belge bir günde kopyalanacak de?il ya!

??te bu sebeple, yaz?ya, ku?kunuza sayg? duydu?umu belli eden bir cümleyle girdim. Wikileaks veya art?k her kimse bu i?i becerenler, çok mahir insanlar; kendilerini tan?mlamak için kullan?labilecek tek benzetme 'ruh gibi' olabilir. Hem var, hem ne oldu?u belli de?il.

Yay?mlanan ikinci tertip belgeler, ABD'nin dünyan?n dört bir taraf?ndaki büyükelçiliklerinin Washington'a geçti?i yaz?lar ve raporlardan olu?uyor. 251.287 adet yaz??ma ve rapor... Dün gazetelerde okuduklar?n?z bunlardan ilk tertipti; yaln?zca 220 belge... Turpun büyü?ü heybede henüz. Yürek hoplatacak ba?ka belgelere de kendinizi haz?r edin.

Wikileaks'in kendilerine sundu?u belgeleri, her gazete veya dergi önceli?i ülkelerine veya ilgi alanlar?na vererek yay?mlad?. Pazar günümün yar?s?n? be? yay?n organ?n?n internet sitelerinde dola?arak geçirdim; herbirinde ayr? bir belgenin büyütüldü?ünü gördüm.

Oradan akl?ma gelen ?u: Acaba yay?nlananlar Wikileaks'in elde ettiklerinin bütünü mü, yoksa belgeleri ellerinde tutanlar bir ön ay?klama yapt?ktan sonra m? belgeleri dünya medyas?na servis etmekteler? Öyle bir durumda esas önemli belgeler, bizim bilgimiz dahiline girenlerden çok görmemize izin verilmeyenler olur.

?imdiye kadar yay?mlananlarda sizi ?a??rtan bir ?ey oldu mu? ?srail'in ?ran'a sald?rmay? dü?ündü?ü... Baz? Arap ülkelerinin Washington'u "Daha ne duruyorsun, vursana ?ran'?" diye s?k??t?rd???, Amerikal?lar?n en çok Ahmet Davuto?lu'ndan ho?lanmad???... Herkesin bildi?i, bilmese bile tahminde zorlanmayaca?? ?eyler bunlar...

??in ho? taraf?, kendisiyle ilgili yaz??malar?n aç?kland??? gün, Ahmet Davuto?lu'nun Washington'da olu?u, "Fikirleri ve yapt?klar?yla dünyay? etkileyen 10 ki?i" aras?na seçildi?i için Amerikal?lar?n elinden ödül almas?... Foreign Policy dergisi yapm?? bu seçmeyi; Davuto?lu listenin 7. s?ras?nda yer al?yor...

Kimbilir ne keyiftir.

Yine de ilgiyle izlenmeyi hak ediyor Wikileaks belgeleri...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri